«Fantasien må ikke sette grenser før diskusjonen har begynt»

Uenigheten i Høyre hindrer ikke at Bestumkilen blir vurdert i lys av hovedintensjonen i mulighetsstudien, mener bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen.

Uenigheten i Høyre hindrer ikke at Bestumkilen blir vurdert i lys av hovedintensjonen i mulighetsstudien, mener bydelsutvalgsleder Carl Oscar Pedersen. Foto: Arkivfoto: Vidar Bakken

Carl Oscar Pedersen (H).

Bydel Ullern har i tråd med mange interessegrupper definert Bestumkilen til å være et viktig område og en stor verdi for mange i årene fremover. Dette er i hovedsak basert på ideen om et rekreasjonsområde for ulike fritidsaktiviteter, men også næring dersom det ansees som forenlig.

Tilgjengelighet for alle er et nøkkelord.

Bydel Ullern tok derfor initiativ til å utarbeide en mulighetsstudie om Bestumkilen anno 2020. Hvilken retning ønsker vi at utviklingen skulle gå? Pr dato finnes ingen overordnet mål og strategi for Bestumkilen, dvs ingen områdereguleringsplan. For å få frem ulike ideer og interesser gjennomførte bydelen en idedugnad der bydelens Velforeninger, ro og padlerforeninger, båtforeninger, næring og flere etater i kommunen deltok. Også Statsbygg.

Resultatet av idedugnaden ble en rekke spreke forslag, og mange forslag var innbyrdes vanskelig å forene. En prosjektgruppe i bydelen utarbeidet ett forslag som forsøkte å forene mange hensyn og ønsker , men kunne ikke innarbeide alt. Resultatet ble en rapport, en mulighetsstudie for Bestumkilen anno 2020. Ingen fasit, men det pekes på og anbefales ulike utviklingstrekk. Bydelsutvalget i Ullern har sluttet seg til anbefalingen som et brukbart underlag for den videre diskusjon. Dette kortslutter ikke de normale prosessene som følger av ulike enkeltvise planer for området. Det vil følge ordinær saksbehandling med høringer og vedtak gjennom Plan og bygningsetaten og byråd/bystyret. Det en slik mulighetsstudie angir er en ønsket retning for utviklingen.

Hovedbudskapet i mulighetsstudien er større tilgjengelighet for alle. Liv og aktivitet må prege tilliggende omgivelser og bruken av vannspeilet som må bli varemerket for Bestumkilen. Ingen flere kontorbygg, men gjennomgående kyststi fra Lysaker til Bygdøy. Bedre strand, sjøboder, kafeer og maritim virksomhet på landsiden. Et opplagt stridstema der ulike interesser møtes er antall båter i sjøen, parkering og båtopplag. Sistnevnte er i hovedsak lokalisert innerst i Bestumkilen på Karenslyst. Ca 1600 store og små båter ligger i opplag der om vinteren. Her så bydelens prosjektgruppe et potensiale om bredere utnyttelse på et så stort område og anbefalte at opplaget gradvis ble fjernet. Dette ble gjengitt i Ullern avis og i kjølvannet av det uttalte mål har det naturligvis kommet mange og sterke reaksjoner fra dem med båter i opplag.

Det er ingen stor overraskelse at en slik målsetning avstedkommer til dels sterke reaksjoner. Hva gjør vi nå med båtene og hvorfor kommer et slikt forslag når det er så få tilsvarende muligheter i Oslo/omegn og når dette stedet allerede har en god utnyttelse som betyr mye for mange?
Mulighetsstudien anbefaler at det åpnes for bl a andre idrettslige aktiviteter, sjøboder og kafeer på Karenslyst. Her må ikke fantasien sette grenser før diskusjonen har begynt.

Oslo Høyre har i et møte med båtinteressene fastslått at det skal arbeides for flere båtopplagsplasser, og da er det unaturlig å foreslå reduksjoner i Bestumkilen. Høyres bystyregruppe vil derfor ikke slutte seg til målsetningen slik det er formulert i mulighetsstudien og som Ullern bydelsutvalg i stort har besluttet å legge til grunn for utviklingen av Bestumkilen.

Denne uenigheten hindrer allikevel ikke at området blir vurdert i lys av hovedintensjonen i mulighetsstudien, og det er større tilgjengelighet og bruk for flere grupper. Konkret bør området ryddes og forskjønnes, tydelig kyststi etableres og området taes i bruk til mange nye aktiviteter om sommeren primært. Dersom gjenstående båter på land om sommeren ble samlet og aktiviteten med båter opp/ned fra land for reparasjoner og vedlikehold blir organisert innenfor et definert område så er det positivt for det maritime miljøet og stedet som sådan. Det resterende opplagsområdet er stort og det må finnes areal for idrettslige aktiviteter, kunst og kultur, kanskje hester som også er foreslått? Sjøboder, restauranter og parkering vil til sammen gjøre området attraktivt for mange i sommerhalvåret.

Dette vil innebære at båtopplaget må organiseres bedre, innstille seg på andre kjøreregler om sommeren, men i sum vil jeg hevde at dette kan øke legitimiteten for et fortsatt vinteropplag.

Nå er det på dagsorden. Skal vi sammen se fremtidens generasjoner i øynene og ta utfordringen nå?

Carl Oscar Pedersen (H)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.