Fortsetter å feie ned trær

Flere av trærne som nylig er hugget hadde en diameter på godt over en meter. I bakgrunnen naboene Per Arne Eriksen og Joachim Raanaas.

Flere av trærne som nylig er hugget hadde en diameter på godt over en meter. I bakgrunnen naboene Per Arne Eriksen og Joachim Raanaas. Foto: Foto: Vidar Bakken

Først ble søknad om rammetillatelse avvist på grunn av for mange feil, så feide Neptune Properties ned det som var av trær.

Ikke før hadde firmaet mistet ansvarsretten, så lå trærne på bakken. Foto: Privat

Et rådyr i Bjørnveien titter inn på tomten.

SLEMDAL: Neptune Properties er blitt kjent for å fjerne det som er av trær på en tomt for å skape plass og rom for ny bebyggelse. I Bjørnveien 28 står nå en tomt ribbet for trær etter at søknaden om rammetillatelse ble avvist og ansvarsrett ble fratatt søker av Plan- og bygningsetaten.

En rask opptelling viser at rundt 30 større trær er blitt tatt, noen med en omkrets på tre meter nede ved stammen.

Friske trær

– Dette er et irreversibelt. Det er snakk om trær som er opp mot 100 år gamle. Vi var redd for at dette kunne skje da vi så hvem som skulle bygge ut tomten. Vi fikk en anleggsgartner til å se på trærne, og han kunne fortelle at dette var friske trær. Det har vi gjort Plan- og bygningsetaten oppmerksom på, sier nabo, Joachim Raanaas.

Les også: Trær har ingen verdi

«Glemte» å fjerne trærne

Større trær skal avmerkes på en utomhuspla, og ny bebyggelse skal ta hensyn til disse sier bestemmelsene i småhusplanen. Tiltakshaver for byggeprosjektet er Trosterudtunet, som er hundre prosent eid av Neptune Properties. Neptunes faste arkitektkontor som står som søker, har mistet ansvarsretten på grunn av vesentlige mangler i søknaden. Blant annet var nytt byggeprosjekt ifølge søknaden plassert der hvor det var store trær på tomten. Rent fysisk var trærne «glemt» fjernet.

Les også: Neptune Properties tjente 225 eplehagemillioner

Politikerne maktesløse

– Det tok ikke lang tid fra avslaget på søknaden kom, før trærne gikk ned. Det er ikke bare det at en vesentlig del av et bomiljø blir borte. Sammen med trærne forsvinner en del av dyrelivet. Her er det snakk om ekorn og fugler som holdt til i disse store trærne. Jeg reagerer på at byens politikere ikke er i stand til å gjøre noe med dette, når de ser at dette skjer gang på gang i byggesaker med de samme aktørene, sier Per Arne Eriksen, som også er nabo.

– Man er veldig opptatt av markagrensen, men klarer altså ikke å gjøre noe for å beskytte trærne i byen, noe som er vesentlig for at byen skal kunne «puste». Plan- og bygningsetaten har tidligere anmeldt dette selskapet for miljøkriminalitet. Politiet måtte henlegge saken og statsadvokaten bemerket at småhusplanen med fordel kunne vært tydeligere hva gjelder felling av trær. Henleggelse av slike saker undergraver respekten for både plan- og bygningsloven og Plan- og bygningsetaten som ansvarlig etat på området, sier Eriksen.

– Etaten skal ha ros

– Det at de feller trærne med én gang de mister ansvarsretten, underbygger nettopp det at de fortjener å miste ansvarsretten. Ifølge plan- og bygningsloven er byggesøknaden basert på tillit til at utbyggers opplysninger er riktige. Etaten skal ha ros for at de prøver å etterleve småhusplanen, men politikerne må sørge for å gi etaten et klarere regelverk å håndheve og mer ressurser til kontroll og oppfølging. Det er naivt å la utbyggerne selv ta ansvar for regeletterlevelse, sier Eriksen.

– Det er flere sider ved denne byggesaken vi har stilt spørsmål ved. Den planlagte arkitekturen bryter fullstendig med det omkringliggende området. Det var vesentlige mangler ved søkers beskrivelse av området. Vi sendte inn fullstendig fotodokumentasjon av området til søker, som er forpliktet til å videresende denne til Plan- og bygningsetaten, da materialet skal følge saken. Det ble ikke gjort, sier Raanas.

– Da vi ble oppmerksom på dette, måtte vi selv sende etaten dokumentasjonen. Utbygger mente på sin side at bildene av samtlige omkringliggende hus var et selektivt utvalg og viste til hus med annen arkitektur som ligger langt utenfor nærområdet.

– Rovdrift

– Nå vil det vel komme en ny søknad for utbygging. Forhåpentligvis vil Plan- og bygningsetaten vurdere den i sammenheng med trefellingen, sier Eriksen.

– Vi forstår at fortetting er nødvendig, selv om fortetting i småhusområdene bidrar lite til den totale bygningsmassen. Det som er synd er at noen få større aktører får lov til å drive rovdrift på egne betingelser og utenfor kontroll, sier Raanaas.

Svarer med advokat

Daglig leder i Neptune Properties, Lasse Røsnes, svarer på henvendelse om Bjørnveien med en pressemelding fra advokatfirmaet Haavind AS. Han viser for øvrig i sin mail til at selskapet i fjor snauhugget cirka 100 store grantrær i Skogryggveien 18. Da fikk Neptuen gratulasjonsmeldinger fra naboene som holdt champagnefest i gaten da det var første gangen de fikk sol på eiendommene sine.

Haavind AS skriver i sin pressemelding:

Vegetasjonsfjerning innenfor Småhusplanens område

I oktober 2010 ble Trostrudtunet/Neptune Properties politianmeldt av Plan- og bygningsetaten, fordi etaten mente at det hadde funnet sted en ulovlig vegetasjonsfjerning på en eiendom som ligger innenfor Småhusplanens geografiske område. Oslo politidistrikt henla saken i august 2011. Politiet fant at det forelå "intet straffbart forhold". Henleggelsen ble påklaget av Plan- og bygningsetaten, men ble fastholdt av statsadvokaten. Begrunnelsen fra statsadvokatens side var at en ikke kunne se at den aktuelle hogst var i strid med reguleringsplanen, i alle fall ikke i strafferettslig sammenheng hvor legalitetsprinsippet står særlig sterkt.

Statsadvokatens henleggelse er korrekt, og er i samsvar med det syn Trosterudtunet/Neptune Properties har anført overfor Plan- og bygningsetaten og politiet.

Vegetasjonsfjerning er ikke et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. Småhusplanens bestemmelser om vegetasjonsfjerning (§§3 og 6) har en slik utforming at de ikke inneholder noe forbud mot vegetasjonsfjerning som ikke er søknadspliktig, og som finner sted uavhengig av byggesak.

Småhusplanens § 6 gir bestemmelser om plassering av bebyggelse og om forholdet til eksisterende vegetasjon (større trær). Bestemmelsen gjelder imidlertid kun i byggesak, og gir føringer på hvordan ny bebyggelse plasseres. Den gir kommunen hjemmel til å fastsette vilkår i byggesak om bevaring av vegetasjon. Verken denne eller andre bestemmelser i Småhusplanen inneholder noe forbud mot fjerning av trær uavhengig av byggesak.

Skulle Plan- og bygningsetatens syn legges til grunn, ville konsekvensen ha vært at alle eiere av eiendommen innenfor Småhusplanens område må søke kommunen om fjerning av større trær, selv om eieren ikke har søkt om å utføre byggetiltak som er søknadspliktig. Eier av en eiendom innenfor Småhusplanen har følgelig anledning til å foreta den vegetasjonsfjerning som vedkommende finner hensiktsmessig for sin utnyttelse av eiendommen, hva enten det gjelder for å få bedre utsyn, solforhold, større plen eller for å erstatte eksisterende vegetasjon med annen vegetasjon.

For at eier ikke skal ha anledning til å foreta vegetasjonsfjerning må bestemte trær fredes etter naturmangfoldsloven eller kulturminneloven.

Statsadvokatens henleggelse viser at Trosterudtunet/Neptune Properties har forholdt seg til gjeldende regler. Dersom det vedtas endringer i Småhusplanen hva gjelder vegetasjonsfjerning, vil selskapet selvsagt forholde seg til disse

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.