Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesmannens innstilling

Den nye Markaloven åpner for idrettsanlegg. Det har vært førende for Fylkesmannens innstilling i kunstissaken.

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus har tidligere uttalt seg om kunstisanlegg på Bogstad og anbefalte ikke utbyggingen i 2009. Uttalelsen var begrunnet i de midlertidige rikspolitiske bestemmelser i påvente av ny Markalov, med strenge restriksjoner med hensyn til utbygging i Marka. Etter at Stortinget har vedtatt den nye Markaloven, har Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen kommer med en ny innstilling. Den er oversendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse.

- Fylkesmannen konkluderer med at en utbygging har liten eller ingen betydning for friluftsmulighetene om vinteren på golfbanen og viser til at driving rangen på vinterstid har liten eller ingen bruk til friluftsliv.

- Miljøvernavdelingen sier videre at driving rangen ikke er en viktig del av det parkmessige kulturlandskapet som golfbanen utgjør og at den ikke er en viktig del av natur- og landskapsbildet i området. «Driving rangen fremstår ikke som et grøntområde, men som en flate med høyt ballfangernett rundt», skriver Fylkesmannen, som mener at en anleggelse av kunstisbane ved Bogstad skole vil kunne betraktes som en naturlig del av de nærmeste omgivelsene. «Miljøvernavdelingen viser også til at autentisiteten i denne delen av kulturlandskapet gikk tapt da det ble brukt som sandtak på 1950-tallet».

Fylkesmannen er altså ikke enig med Byantikvaren og Riksantikvaren når det gjelder vurderingen av området.

Fylkesmannen har innvending knyttet til lyssettingen av anlegget og mener at lyssettingen er i vesentlig grad med på å gjøre anlegget eksponert. «Det bør imidlertid fastsettes bestemmelser som sikrer at lyssettingen av banen til enhver tid ikke er sterkere enn det som er behovet».

I Fylkesmannens anbefaling og vurdering i forhold til Markaloven står det: «Fylkesmannens miljøvernavdeling viser til markalovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Vi finner at tiltaket vil legge til rette for og fremme det ene av markalovens tre hovedformål, idrett, samtidig som vi ikke kan se at tiltaket vil gi vesentlige negative konsekvenser for de to andre hovedformålene i loven.»

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021