Gå til nye Nettavisen

Lyst til å se den nye Nettavisen?

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Godtar ikke anleggsvei i boliggater

Dette skal være anleggsvei for utgravningene i Vettakollen høydebasseng. Foto: Karl Andreas Kjelstrup
Dette skal være anleggsvei for utgravningene i Vettakollen høydebasseng. Foto: Karl Andreas Kjelstrup Foto: Foto: Karl Andreas Kjelstrup
Beboerne i Gaustadveien har klaget bystyrevedtaket om utkjøring fra Vettakollen høydebasseng inn for Fylkesmannen.

GAUSTAD: Det opplyser Sofie Oraug-Rygh, aksjonsleder for Gaustadbeboere og foreldre med barn i tre barnehager i området.

Et boligutbyggingsprosjekt i Gaustadveien 23 har i vinter gitt beboerne en forsmak på hvordan anleggstrafikken fra Vettakollen høydebasseng kan bli. Trafikken har skapt svært kaotiske tilstander, med lastebiler på fortauet. Anleggsarbeidet med høydebassenget vil gi en trafikk på 150 lastebiler om dagen gjennom Gaustadveien og Sognsvannsveien, som bystyret nylig vedtok at skal brukes som utkjøringstrasé.

- Feil i saksbehandlingen

Aksjonsgruppen peker på det de mener er flere feil i saksbehandlingen fra de involverte etatene. Blant annet er det ikke lagt stor nok vekt på antallet husstander i blokkene langs Gaustadveien, og de mener vurderingen av trafikkfaren for fotgjengerne bygger på uriktige opplysninger.

Aksjonsgruppen etterlyser også faglig begrunnelse på kostnadene ved å bruke Nordbergveien som trasé, sammen med de nå to valgte veiene, slik både bydelsutvalget og samferdselskomiteen i bystyret har gått inn for. Vann- og avløpsetatens kostnadsberegninger ved å bruke Nordbergveien gikk opp 15 millioner på ett år. Seks millioner av disse var for erstatning til Solvang kolonihage, og åtte millioner til utsatt byggestart og regulering av vei.

Punktene det klages på

Dette er de seks punktene aksjonsgruppen trekker frem i sitt brev til Fylkesmannen:

1. Plan- og bygningsetaten skriver (ref 200403184-288) bl.a. at Sognsvannsveien og Risbekkveien er villaveier med flere private utkjørsler, men unnlater å nevne utkjørslene fra blokkbebyggelsen i Gaustadveien som omfatter 490 husstander.

2. Samferdselsetaten skriver i brev av 2.11.2009 (saksnr 200500415-20) at Gaustadveien-Sognsvannsveien har fortau hele veien og at kryssing av gang/sykkelvei unngås. Dette er faktisk feil. Skolebarn og fotgjengere fra øvre Sognsvannsveien og fra Gaustadaveien 2- 12 (ca 250 hustander) må krysse Gaustadveien for å komme over til fortau eller til to barnehager. I tillegg må alle som bruker fortau videre krysse foreslått anleggsvei minimum 3 ganger på vei ned til Rikshospitalet/trikk.

3. I notatet fra Vann- og avløpsetaten til Plan- og bygningsetaten mottatt 6. mai 2008 (saksnr. 07/03111-20) er totale kostnader knyttet til oppgradering av Nordbergveien beregnet til 5 mill kroner. I ettertid er vi blitt gjort kjent med at denne summen ville dekke investeringer til flytting av lysmaster/høyspentkabler, utvidelse av veibredden med 0,5 m og opparbeidelse av et 2 m bredt fortau langs Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni. Det er forståelig at en slik oppgradering ville være nødvendig om all anleggstrafikk ble lagt gjennom Nordbergveien.

Vi finner det uforståelig – og kan ikke se at det er gitt noen faglig begrunnelse for at innkjøring av tomme lastebiler vil nødvendiggjøre ovennevnte tiltak – ikke minst sett på bakgrunn av at Nordbergveien ikke var tenkt brukt til anleggstrafikk i helgene eller sommertiden (01.05-01.09).

4. I et VAV-notat av 10.11.2009 (først unntatt offentligheten) er kostnadene for oppgradering av Nordbergveien beregnet til kr 18-20 mill. Etter bystyrets vedtak 27. januar er vi gjort kjent med at kostnadene skyldtes to nye poster: 1) utsatt byggestart ifb regulering av vei (kr 8 mill), 2) antatt erstatning til Solvang hagekoloni (kr 6 mill). Vi savner en faglig begrunnelse for behovet for oppgradering og for ny regulering.

5. Gaustadveien og Nordbergveien har om lag samme bredde, dvs. under 6 m. Det er ikke gjort noe kostnadsoverslag over hva det vil koste å utvide Gaustadveien med 0,5 m. Vi forutsetter at samme lover og regelverk gjelder for Gaustadveien som for Nordbergveien.

6. Det er stor rushtrafikk i Sognsvannsveien/Gaustadveien bl.a. til og fra Rikshospitalet, Gaustad sykehus, 4 barnehager og om lag tusen husstander. På grunn av stengning av Nordbergveien vil trafikken til og fra Hafslund trafostasjon og Oslo park komme i tillegg.

Norconsult AS påpekte problemene med rushtrafikken i risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse, 12.10.05) og anbefalte en rekke risikoreduserende tiltak, bl.a.: ”… restriksjoner for anleggstrafikken (for eksempel mellom klokken 07.30-08.30 og mellom klokken 14.30 – 16.00)”. Slike restriksjoner vil måtte sinke framdriften og øke kostnadene. Slike kostnader er vurdert eller estimert i saksframleggene.LES OGSÅ: Debatt: Kreativ desinformasjon

Ikke realitetsvurdert

Askjonsgruppen mener at verken Plan- og bygningsetaten eller Vann- og avløpsetaten har realitetsvurdert og kostnadsberegnet forslaget om "rundtraseen" Gaustadveien/ Sognsvannsveien/Nordbergveien i forbindelse med bystyrets behandling.

LES OGSÅ: - Gaustadveien er først bak lyset

- Dette er kritikkverdig, fordi de folkevalgte måtte fatte vedtak om trasévalg ut fra et ufullstendig og villedende underlagsmateriale. Vi ønsker en samlet og upartisk vurdering av kostnader og ulemper ved de to alternativene for trasévalg for massetransporten som bystyret skulle stemme over, skriver Oraug-Rygh på vegne av aksjonsgruppen.

LES OGSÅ: - Simpel anklage fra Ap


BLI FAN AV NORDRE AKER BUDSTIKKE PÅ FACEBOOK!

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Delta i debatten! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!