Gå til sidens hovedinnhold

Håper ny fordelingsnøkkel gir bedre økonomi

Byrådet har foretatt en gjennomgang av kriteriesystemet som er grunnlaget for tildeling av midler til bydelene.

Sæter: Kriteriesystemet, som ble innført i 1991, er en objektiv fordeling av milder til bydelene. Fordelingen er bygget på demografi og sosioøkonomiske kriterier. Aldersfordeling og utdannelse er momenter som spiller inn.

Som følge av denne gjennomgangen legges det nå frem forslag til endringer i kriteriesystemet. Bakgrunnen for endringene er levekårsundersøkelsen gjennomført av Forskningsstiftelsen Fafo, "Levekår på vandring. Velstand og marginalisering i Oslo".

Undersøkelsen ble igangsatt etter bystyrets vedtak av 08.12.2004 om at en levekårsundersøkelse skal settes i gang slik at bystyret kan foreta en helhetlig gjennomgang av kriteriesystemet i 2008.

Endres fra 2009

Fremdriften for byrådets videre arbeid er lagt opp med sikte på at bystyret skal få en sak til behandling i 2008 hvor det fattes vedtak om endringer i kriteriesystemet fra 2009.

En av endringene som foreslås er et nytt kriterium: andel ikke-vestlige husholdninger med inntekt under 50 prosent av medianen. Dette anses som et mer treffsikkert kriterium enn å bruke alle innbyggere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som kriterium slik det gjøres nå.

Det er også foreslått å legge inn et kriterium som måler antall husholdninger med barn under 17 år med lav inntekt.

Av andre endringsforslag kan nevnes at antall innbyggere 0 17 år erstattes med "mottakere av hjelpestønad 0 17 år med forhøyet sats". Det skal legges økt vekt på aldersgruppen 0 66 år og redusert vekt på aldersgruppen 67 år og oppover. Samtidig skal det legges noe økt vekt på aldersgruppen 80 89 år og betydelig økt vekt på aldersgruppen 90 år og over.

Støtte fra bydelen

Det er håp om at en ny og endret fordelingsnøkkel skal bidra til å bedre Bydel Nordstrand sin økonomiske situasjon. Bydelsdirektøren og bydelsutvalget støttet forslagene med noen kommentarer.

Bydelsdirektøren forslo blant annet å øke vektlegging av gruppen 90 + ytterligere på bekostning av gruppen 0 66 år. Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende tilleggskommentarer fra BU (utdrag):

Et klart signal fra bydel Nordstrand er at det ved denne revideringen av kriteriesystemet må foretas en kvalitetssikring av hvor mye den enkelte bydel tildeles innenfor de enkelte kriterier og om eventuelle skjevheter mellom bydelen kan forsvares i forhold til reelle forskjeller i behov.

Bydelsutvalget mener det vesentligste for en suksessvurdering av et nytt kriteriesystem, er at det er samsvar med behovene og ikke med tidligere kriteriesystem.

Det er grunn til å forutsette at man med nytt forbedret kriteriesystem vil fjerne behovet for kompensasjonsordningene tilknyttet egenbetaling for barnehager og alders- og sykehjem og heller lar disse midlene bli fordelt i kriteriesystemet.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene