Håpløst veiforslag fra Alna Næringsforening

Alna Næringsforening har kommet med et veiforslag for Alnabru som er så ødeleggende at det nærmest må betraktes som en grov voldtekt av hele Alnabruområdet. Men når man ikke forstår hvordan trafikkflyten i området går, så blir også løsningene feil, og når man i tillegg først og fremst tenker på seg selv og ikke fellesskapet, så blir det enda verre.
Når Alna Næringsforening sier at de opplever tungtrafikk til terminalen som en betydelig miljøbelastning så er det feil diagnose. Trafikken ut/inn av terminalområdet er meget liten i forhold til den andre trafikken i Alnabruområdet og som skyldes hundrevis av bedrifter som ligger fra Bryn/Østensjøveien, videre opp til Breivollveien/Smalvollveien sør for E6/RV190 pluss hundrevis av bedrifter som ligger fra Persveien/ Brobekkveien forbi Alnasenteret, opp til alle bedriftene langs Strømsveien og Prof. Birkelands vei på nordsiden av E6. Alle disse bedriftene utveksler varer og tjenester og det oppstår derfor mye bilkjøring mellom disse bedriftene som har behov for å krysse E6, disse bilene blir blandet med alle personbilkundene som skal til forretningene på Alnabru og handle. Det er denne trafikken enkelte feilaktig opplever som mye trafikk til terminalen. Grunnen til at det på dagen og ettermiddagen blir mye bilkøer på Breivollveien/Smalvollveien og Strømsveien skyldes at vi har for få tverrforbindelser over E6. Trafikkproblemene kan ikke løses bare med den ene broen over E6 ved Smartclub, men med bro over E6 mellom Ole Deviks vei (kommer) og Brobekkveien samt ny avlastnings vei fra Smalvollveien under E6 via Verkseier Furulunds vei til Alfaset kan man løse trafikkproblemene (se kartskisse nr.12b og 16 blå veier)
De store transportbedriftene i terminalområdet er Linjegods/Schenker som er størst og ligger nederst mot Brobekkveien, de bruker mest Alnabruveien hvor de har direkte kontakt med E6/Ring 3 via rampene i Persveien, videre har vi Cargonet som drifter hele Alnabruterminalen, Tollpost Globe og Postens Godssenter som mest benytter Nedre Kalbakkvei. Disse bedriftene har til sammen bortimot 2500 atkomster/avganger av godsrelaterte kjøretøyer pr.døgn, dvs. ca.5000 bilbevegelser i døgnet til sammen ut/inn. Av disse er ca. 1/3 store vogntog og semitrailere som ikke bare kommer fra E6, men også fra Østre Aker vei og Trondheimsveien. Varedistrubusjon ut fra terminalen er ca. tre ganger så stor som dette og den sprer seg ut i alle retninger. Ut/inn trafikk mellom terminalen og E6 er neppe mer enn 1/3 av den allerede beskjedne trafikken derfra, mens hele Alnabru med omegn i dag antakelig har over 200.000 bilbevegelser pr.døgn. Så en egen innkjøring til terminalen løser ingen problemer da terminalen i dag har god forbindelse med alle hovedveiene i dalen via Nedre Kalbakkvei og Brobekkveien, særlig når man åpner Alfasetveien mot Brobekkveien. Man kan da skilte "Alnabruterminalen nord" til Nedre Kalbakkvei og "Alnabruterminalen sør" til Brobekkveien.
Veiforslaget fra næringsforeningen forutsetter en ny trafikkmaskin i viadukten like ovenfor Ytre Ringvei som kommer til å trekke til seg både tungtrafikk, annen næringstrafikk og personbiltrafikk. I tillegg vil man bygge ned Nedre Kalbakkvei og trafikkmaskinen Tvetenveien/E6 (!!!???), dvs. at man også får trafikken fra Nedre Kalbakkvei ned til Alnabru og man må regne med en trafikkmengde på minst 40.000 biler pr.døgn over disse rampene med bl.annet lange køer nedover E6. Så store mengder med trafikk her vil gi enda mer støy og luft forurensing og vil bidra til å forverre luftforurensningen og miljøet på Alnabru, ikke minst for alle som bor i Haugerudhagan rett ovenfor. Det trafikkaoset man har på Alnabru i dag kommer til å fortone seg som en bagatell sammenliknet med det man får med denne løsningen som ikke fjerner problemer, men bare skaffer oss nye. Alna næringsforening har nærmest brukt tungtrafikk til terminalen som alibi overfor Statens vegvesen for å få disse rampene her da de tror de vil gi flere kunder i sine forretninger. Så dette veisystemet er nok mer et uttrykk for Alna Næringsforenings grådighet enn for et veisystem som gir den samfunnsmessig beste løsningen.
Det neste problemet med dette forslaget er at man får et nytt kryss i Strømsveien som man ønsker og bevare urørt som et gammelt veifar og hvor man på dette stedet har en gammel allé med løvtrær langs veien. Det kan se ut som om Strømsveien er ment å gå i bro over denne veien inn mot terminalen.
Siste punkt i denne galskapen er at man vil dele opp NRF-tomta i tre deler ved å forandre traseen til Nedre Kalbakkvei og føre den på skrå over NRF-tomta. Statens vegvesen er nå i gang med å bygge om Nedre Kalbakkvei til 4 felter mellom Strømsveien og Alfasetveien, noe som er meget fornuftig. Videre vil man føre et nytt leie for Alnaelva på skrå over tomta noe lenger ned. Her er høydeforskjellen ned til Alna like ovenfor kulverten over 20 meter (!!!???).
Alna bydelsutvalg har tidligere enstemmig vedtatt et forslag om å åpne Alna-elva rundt NRF-tomta og at turveien fra Alnaparken føres opp til morenen og går langs det nye grøntdraget og elveleiet videre nedover mot Bryn. Vann og avløpsetaten forbereder nå elveåpning langs denne traseen. Dette gjør at man kan beholde NRF-tomta grønn samtidig som man får en fin turveiforbindelse fra Alnaparken til Alfasetområdet. Det er grunn til å tro at det i dag er politisk flertall for å beholde NRF-tomta grønn mellom Alfasetveien og det nye elveleiet langs terminalområdet, for eksempel til gravlund.

Per Jan Langerud, Alna FrP
Medlem av miljø og byutviklingskomiteen i Alna bydel.

Separate veisystemer: Per Jan Langerud i Alna FrP ønsker egne veier tiltenkt tungtransport, slik at småveiene blir fullstendig fritatt for dette.Illustrasjoner:Per Jan Langerud


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.