Gå til sidens hovedinnhold

– Helseskadelig støy fra naboen

Det er ikke bare tunge politiske saker bydelsutvalget (BU) behandler. Nabokrangler havner også på bordet.

VESTRE AKER: At gulvknirk havner på BUs bord er sjelden vare. En sak som BU i Bydel Vestre Aker har fått til behandling har en så saklig tittel som «Pålegg om retting av helseskadelig trinnlydsstøy». Dette gjelder en bolig på Ris.

Det er kanskje noe flere er kjent med, irritasjon over gålyder fra naboen over. Ikke noe er mer klassisk enn nabokrangel på grunn av lyd. Mer sjelden er det at Helse- og velferdsetaten samt bydelsoverlegen blir blandet inn. De har konkludert med at støyen fra etasjen over er direkte helseskadelig.

Ikke snakk om tøfler

Eier av etasjen over har fått skarp beskjed om at støyreduserende tiltak skal iverksettes og her er det ikke snakk om tøfler eller lett på tå. Hvis ikke tiltak blir gjort trues det med engangsmulkt eller løpende dagmulkt.

Beboer i 2. etasje er forundret over pålegget og viser til at situasjonen har vært den samme siden 1987 og at han selv flyttet inn i 1995. Han finner det urimelig at han må bekoste slike utbedringer.

Anbefaler akustisk konsulent

Bydelsoverlegen mener derimot at det er bevist at beboer i 1. etasje har fått så redusert trivsel at det går ut over helsen i form av stress, irritasjon og liknende. Bydelsoverlegen har anbefalt akustisk konsulent til beboeren i 2. etasje.

Bydelsdirektør Jan O. Nytveit gikk ifølge sakspapirene inn for å pålegge beboeren i 2. etasje å iverksette støyreduserende tiltak snarest. Pålegget var begrunnet i Lov om helsetjenesten i kommunene §4a-8 og Forskrift om begrensning av støy §§ 1, 4 og 8.

Da saken kom opp i bydelsutvalget, foreslo Nytveit imidlertid å trekke saken. Dette ble enstemmig vedtatt av bydelspolitikerne.

En meter fra nabo

Bydelsutvalget i Vestre Aker har også behandlet en dispensasjonssak, hvor Plan- og bygningsetaten (PBE) har gitt dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser og tillatt bygging av en garasje en meter fra nabogrensen til en bolig på Vinderen. Etaten har senere gitt rammetillatelse og igangsettelsestillatelse.

Utbygger hadde startet arbeidet med fundamentering, da berørt nabo plutselig kom på banen og hevdet at han ikke er varslet om tiltaket. Han har så klaget på PBEs vedtak. Påstand sto mot påstand om varslingen. BU har behandlet klagen etter at PBE har vurdert saken og kommet frem til at det foreligger særlige grunner til å behandle klagen, selv om den kom etter klagefristen.

Deretter har BU gitt klageren rett og dermed har utbyggingen stoppet opp. BU har igjen fått saken på bordet etter at utbygger så har klaget på vedtaket. Med dette følger 100 sider med dokumentasjon som viser alt fra mailkorrespondanse mellom partene til ulike typer bevisførsel.

Truslene hagler og utbygger truer nå med erstatningssøksmål i hundretusenkronersklassen både mot nabo og bydelsutvalg. Han har også til hensikt å anmelde forhold hos naboen som ikke er byggemeldt. En klassisk nabokonflikt med andre ord.

BU opprettholdt vedtaket i torsdagens møte.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk