Gå til sidens hovedinnhold

Ja til Thon-planer

Bystyret skal i morgen, 6. juni, behandle reguleringsplanen for Industrigata 40 på Majorstuen. Eiendommen er i dag bebygd med kombinert bolig- og forretningsgård fra 1933. Byrådet mener planforslag på en god måte legger til rette for urbane boliger i dette sentrumsnære området.

MAJORSTUEN: Forslagsstiller er Olav Thon v/ konsulent Arkitektene Fosse og Aasen AS. De vil føre opp et nybygg mellom to eksisterende bygninger. Det eksisterende bygg på 1. etg. + kjeller ønskes påbygget til 7 etasjer + teknisk takoppbygg som kombinert bolig- og næringsbygg. Prosjektet vil, i tillegg til eksisterende næring i 1. etasje, bestå av ca. 12 nye leiligheter. Byggehøyden settes til k 75,50 eller 22,5 m. Forslagsstiller har inngått avtale om at biloppstillingsplasser blir ivaretatt på annen eiendom. Eiendommen foreslås regulert til byggeområde for bolig, forretning, kontor og bevertning samt fellesareal. Foreslått grad av utnyttelse er % - TU = 480 %, hvor bruksareal under terreng og spesialområdet ikke inngår i beregningen. Planforslaget tilrettelegger for videreutvikling av kvartalsveggen ved å bygge igjen mellomrom mellom eksisterende bebyggelse. Planforslagets forslag til byggelinjer og byggegrenser legger til rette for en god tilpasning til nabobebyggelsen.

Regulert til bevaring

Ved offentlig ettersyn kom det inn 13 bemerkninger. Byantikvaren er meget tilfreds med at Industrigata 40 foreslås regulert til bevaring, men vil fremme alternativ dersom ikke foreslåtte rammer for nybygget endres: Foreslåtte 6. etasje må trekkes tilbake ved en avtrapping, slik at veggen flukter med den tilbaketrukne veggen på bevaringsbygget. For øvrig støttes Plan- og bygningsetatens innstilling.

Bydelsutvalget i Bydel Frogner går inn for foreslått omregulering med forutsetning om at det blir tatt hensyn til Byantikvarens kommentarer vedrørende sammenføyning/avtrapping av de to bygningene mot Industrigata ved utforming av bebyggelsen. Det bes om at konsekvensene av etatens forslag om å trekke gårdsromsfasaden 2,5 m mot Industrigata blir vurdert i forhold til naboenes situasjon. Videre støtter bydelen Plan- og bygningsetatens forslag om en plantekasse for et stort tre.

Helse- og velferdsetaten uttaler at selv om de fleste leilighetene ikke får en "stille side", synes de løsninger for støybeskyttelse som er beskrevet i rapporten til Kilde akustikk AS, å avbøte ulempene så langt det er mulig. Manglende mulighet til å lufte gjennom vinduer mot en "stille side" vil av mange oppleves som belastende. Uteoppoholdsarealet vurderes som tilfredsstillende i størrelse og kvalitet. Planområdet har relativt dårlig tilgang til offentlige områder for lek og rekreasjon.

Undervisningsbygg Oslo KF uttaler at skolene i området ikke vil ha tilstrekkelig kapasitet til å ta i mot det antatt økte elevtallet fra de varslede og planlagte utbyggingene i området, samlet sett.

Uheldig utbygging

Sameiet In-Bo (Bogstadveien 36, Industrigata 38 a og b), mener planforslaget tilrettelegger for en uheldig utbygging ved at et bygg på 7 etasjer vil tette igjen fasadelivet langs Industrigata og vil sperre for lys og luft. Taket til dagens bygning i Industrigata 40 er regulert til lekeareal for barn, som vil bli borte ved en utbygging - dette er i strid med kommuneplanen. Parkeringsdekningen i området er sprengt og kan ikke løses tilfredsstillende ved å leie i andre områder. Balkonger på fasaden vil være til stor sjenanse for sameiets beboere; Flere vil få direkte innsyn til sine leiligheter.

Trekkes ikke tilbake

Forslagsstiller Olav Thon har etter offentlig ettersyn ikke imøtekommet Byantikvarens anbefaling om tilbaketrekking av 6. etasje for å flukte med den bevaringsverdige bebyggelsen.

Da forelåtte reguleringsbestemmelser etter Byantikvarens vurdering i tilstrekkelig grad sikrer verneinteressene, fremmer de ikke eget alternativ hvor en tilbaketrukket 6. etasje er angitt på kartet. En tilpasning til eksisterende bebyggelse vil bli vurdert ved behandlingen av byggesaken, noe som kan føre til ny anbefaling om tilbaketrukket 6. etasje, leser vi i saksfremstillingen til Bystyret.

PBEs anbefaling

Plan- og bygningsetatens vektlegger i sin anbefaling at eksisterende bygning blir regulert til spesialområde bevaring, og at forslaget tilrettelegger for et nytt boligbygg med rammer tilpasset tilgrensende bebyggelse. Ut i fra planområdets forutsetninger, vurderes planforslaget å være i samsvar med overordnede planer, strategier og rikspolitiske retningslinjer. Plan- og bygningsetaten mener prosjektet viser en arkitektonisk god tilpasning til nabobebyggelsen. Illustrasjonen viser et nybygg hvor 6. etasje delvis trekkes inn over det bevaringsverdige bygget. Dette er en løsning som Byantikvaren ut i fra antikvariske hensyn ikke anbefaler, men som Plan- og bygningsetaten ut i fra en arkitektonisk vurdering mener kan gi en god tilpasning. Dette vil bli behandlet i byggesaksbehandlingen.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett