*Nettavisen* Nyheter.

Kirken ble ny – også for 104 år siden

Nordstrand kirke i år 1929. Foto: Fotograf Wilse, A.B./Oslo byarkiv

Menigheten har ventet i 30 år på utvidelsen, og i 2014 kan en feire jul i «ny» kirke.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nordstrand kirke ca. 1930/40. Fotograf: Harstad, Karl/Oslo Museum

I Oslo kommunes budsjettforslag for 2013 ligger det 50 millioner til utvidelse av Nordstrand kirke. Kirken har i dag plass til ca. 250 personer, etter utvidelsen blir det 450 seter.

Akers-Posten hadde 26. september 1908 en artikkel i forbindelse med at kirken var pusset opp og på nytt tas i bruk. Her er den 104 år gamle artikkelen:

«Nordstrand kirke skal paa næstkommende Søndag*) igjen tages i Brug efter at have været underkastet en gjennemgaaende indvendig Oppudsning. Nogle korte Træk af Kirkeforholdene herude i de sidste 80 Aar turde det kanskje have sin Interesse at bringe til almindelig Kundskab.

*) Desværre maa man se sig nødsaget til at udsætte endnu i 8 Dage med at tage Kirken i Brug, hvorfor Indsættelsen imorgen af Hjælpepresten maa foregaa i Ormøens lille Kapel.

Aker og Kristianina

Ved kongl. Resolution af 6. Mai 1823 bestemtes at Akers og Oslo Sognekald skulde forenes til ét med en Sogneprest og en residerende Kapellan med Akers (nu gamle Akers) og Oslo Hospitals Kirke som Menighedshuse. Østre Aker henlagdes til Oslo. Gamle Akers Kirke, der dengang eiedes af Private, solgtes 1849 til Aker Kommune for Kr. 16 000. Kommunen solgte den igjen til Kristiania 1852 for Kr. 32 000.

Vestre Aker fik sin Hovedkirke 1855. Aaret efter besluttedes Østre Aker Kirke opført. Den blev færdig og indviedes 5. September 1860. Herved blev hele Østre Aker fraskilt Oslo og fik sin egen Kirke.

For det nuværende Nordstrands Prestegjeld, blev derved Stillingen forværret, hvorfor Kravet reiste sig om egen Kirke. Dette Krav blev imødekommet af Kommunestyret, der i 1864 bevilgede Kr. 24 000 til et Kapels Opførelse paa Munkeruds Eiendom. Opførelsen overdroges Murmester Lenschow.

Grundstenen nedlagdes 1. Mai 1865 og Kirken indviedes af Biskop Arup 15. Januar 1866. Den kostede 29 758,00. Dens officielle Navn var Sæter Kapel eller Østre Aker Kapel; ofte kaldtes den ogsaa Munkerud Kapel.

Store og mange gaver

Fra først af havde Kirken kun en Klokke, men ved Fru Boghandler Cappelens Begravelse i 1870, skjænkede Familien den en Klokke til. Med Forandring af Taarnet, og med Ringeapparater skal den have kostet ca. Kr. 2 800,00.

Altertavlen er foræret af Grosserer Th. Henriksen, der boede paa «Alfheim», Bækkelaget. Orgelet blev bekostet ved privat Indsamling. Fru B. Stolt, f. Cappelen, besørgede Kirkegaardens Beplantning. I 1886 fik Kirken sit største Sakristi og galleriet blev gjort større.

Oppussing og omkalfatring

Ved kongl. Resolution af 16. Mai 1908 blev som bekjendt Nordstrand fraskildt Østre Aker som eget Prestegjeld med Stedets Kirke som Hovedkirke.

Siden Opførelsen har Kirken ikke undergaaet nogen anden end høist nødvendig Oppudsning, da den nu var adskillig medtaget, hvilket blev end mere fremtrædende ved Tanken paa dens Stilling som Hovedkirke for et Villastrøg. Til dette Øiemed har Herredsstyret i de sidste 2 Aar bevilget ca. Kr. 2000,00, væsentlig til indvendigt Malerarbeide. Men man var ogsaa klar over, at her trængtes mere for at faa den i tidsmæssig Stand, saaledes som Forholdene krævede det.

Bidrag udover det mest fornødne vilde man ikke begjære af den samlede Kommune, hvorfor man gik i vei med en privat Indsamling, der langtfra blev tilstrækkelig. Af Arbeider, der fantes paakrævet og som nu maatte udføres før Malingen, var saaledes: Prækestolen var uforholdsmæssig stor og dessuden placeret i Korbuen, man saa den omtrent fra Halvparten af Kirken og borttog Udsigten til Alteret. Den er gjort mindre, flyttet helt ud af Koret og over til den anden Side med Opgang fra det store Sakristi.

Alteret var saaledes anbragt, at intet Lys fra Korets Vinduer kunde falde paa det og desuden var Altertavlen med sit Billede i overnaturlig Størrelse sat lige paa Alterbordet. Alteret er nu sat lige indtil Væggen og Altertavlen hævet. Døbefonten har faaet sin Plads paa Prækestolens gamle Sted med en Plat og Gitter foran. Saaledes har nu Prækestol, Alter og Døbefont – disse Bærere for Kirkens Naademidler – faaet sine fremtrædende Pladse i symmetrisk Orden. Korets Vinduer har i forrige Aar faaet sine smukke farvede Glas.

Dekorasjosmaler Davidsen

Men hvad der dog vil blive det betydningsfuldeste og mest iøinefallende ved Kirkens nye Udseende vil være Malerarbeidet.

Dekorationsmaler Davidsen, til hvem dette Arbeide overdroges, har her udvist en vistnok temmelig enestaaende Liberalitet. Bevilgningen gjaldt kun almindelig, enkel Maling. Men udover dette er udført en rik Dekoration især af Koret, der lader Kirken fremtræde i et smukt kirkeligt tiltalende og et Guds Hus værdigt Udseende.

Dessverre kan en ikke lenger se Davidsens dekormaling.»

I Nordstrands Blad fra februar 1941 kan vi lese:

Vinteren 1934-35 ble kirken forlenget vestover med ca. 2,5 meter samtidig som vestpartiet fikk en utforming som hadde en mer harmonisk utforming med resten av kirkebygning.

Tårnet fikk en annen form enn tidligere, idet der er gjort bredere og er avtrappet oppover med plass til klokkene øverst oppe. Øverst på toppen av tårnbygningen står et stort skinnende kors.

Samtidig blev anskaffet et nytt orgel på 21 stemmer. Det ble innlagt centralvarmeanlegg og lagt inn vann og kloakk.
Det gamle alterbildet ble erstattet av et glassmaleri som forestiller Kristi himmelfart. Det er utført av Frøydis Haavardsholm som de to andre glassmalerier.

Til sammen ble det investert for kr. 104.000.

Kirken ble i dens ombygede form tatt i bruk Krist Himmelfartsdag 30. mai 1935.

Kirken fikk også vinteren 1964-65 en omfattende oppusning.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.