Gå til sidens hovedinnhold

Krever tiltak mot skjulte miljøbomber

Klima- og forurensingsdirektoratet og sentrale politikere krever nå at Oslo kommune tar grep overfor de enorme «giftfyllingene» under bakken i Groruddalen, men kommunen nekter å ta regningen alene.

KJELSRUD/ALNA: Etter at mengder med olje nylig lakk ut i Alnaelva fra Volvo Norge AS sin eiendom på Kjelsrud har de såkalte «giftfyllingene» Kjelsrud 1 og 2 kommet frem i lyset på ny.

Enorme mengder gammelt avfall ligger under under bakken på flere steder i Groruddalen, og tungmetaller og miljøgifter florerer.Groruddøl og medlem av byutviklingskomiteen, Anne Cathrine Berger (Ap) krever nå handling.

– Hvis dette hadde vært plassert på vestkanten hadde det blitt gjort noe med, det er jeg bombesikker på, sier hun.

Berger reagerer kraftig på at Oslo kommune i budsjett 2012 ikke har bevilget en eneste krone til rensing av de gamle giftfyllingene, og at de nekter å ta regningen for tiltak som Klima- og forurensingsdirektoratet (KliF) har pålagt de å ta.

MOTGIFTEN: Berger blir ofte omtalt som «giftpolitisk talskvinne», for sitt engasjement i å få renset de gamle avfallsplassene i Groruddalen.

Kommunen har ansvar

Verkstedet til Volvo er oppført på Kjelsrud 1, og oljerøret brakk etter all sannsynlighet som en følge av at den ustabile grunnen komprimerte seg.

Les også: Alnaelva forurenset etter oljeutslipp

Berger har lenge jobbet for å få Oslo kommune til å vedta en helhetlig plan for å rydde opp i den forurensede og ustabile grunnen.

– Fylkesmannen i Oslo og KliF påla kommunen å lage en tiltaksplan i forhold til fyllingene, og det ansvaret burde de ta. Det holder ikke å bare overvåke. Kommunen har et ansvar overfor både næringen og befolkningen, sier hun.

Fikk pålegg

Kli­ma- og for­urens­nings­de­par­te­men­tet og Fyl­kes­man­nen i Oslo har på­lagt Oslo kom­mu­ne å lage til­taks­plan for «gift­fyl­lin­ge­ne» på Kjels­rud.

Men kom­mu­nen set­ter hardt mot hardt. De nek­ter å ta reg­nin­gen for for­dums syn­der ale­ne, og kre­ver at både an­svar­lig for­søp­ler og da­gens grunn­ei­ere skal bi­dra øko­no­misk.

In­ter­es­se­kon­flik­ten har nå ført til at kla­ge­sa­ken over­sen­des til Mil­jø­vern­de­par­te­men­tet for en­de­lig be­hand­ling.

By­råd for by­ut­vik­ling Bård Fol­ke Fred­rik­sen (H) har til dittOslo.no tid­li­ge­re på­pekt at det er næ­rings- og in­du­stri­om­rå­de­ne i Gro­rud­da­len som skal trans­for­me­res om til at­trak­ti­ve bo­om­rå­der i frem­ti­den.

Men per dags dato kan ikke om­rå­de­ne på Kjels­rud bru­kes til an­net enn in­du­stri, for­di grun­nen er for for­uren­set.

Et­ter hva dittOslo.no er­fa­rer skal også sto­re ak­tø­rer, som Pos­ten Nor­ge, ha valgt å ikke etab­le­re seg i om­rå­det for­di det å ren­se grun­nen vil føre til enor­me kost­na­der for be­drif­ten.

– Skal man for eks­em­pel byg­ge en bar­ne­ha­ge er man på­lagt å ren­se jor­den på tom­ten før man får byg­ge, så her er for­urens­nings­for­skrif­te­ne vel­dig kla­re, pre­si­se­rer by­rå­den.

Skal ta ansvar

Fol­ke Fred­rik­sen er helt klar på at Oslo kom­mu­nes ut­gangs­punkt er at for­uren­ser skal ta reg­nin­gen for det de har for­uren­set. Sub­si­di­ært er det grunn­ei­er som må gjø­re det.

– Så len­ge for­uren­ser er en kjent ak­tør som fort­satt ek­si­ste­rer vil vi selv­sagt hev­de det prin­sip­pet. Så vil kom­mu­nen der­et­ter, som stor grunn­ei­er, ta sitt an­svar, og så må and­re grunn­ei­ere som også er der ta det, sier han.

Etats­di­rek­tør Es­kil Brå­ten i Ei­en­doms- og by­for­ny­el­ses­eta­ten (EBY) pre­si­se­rer at de pas­ser på de ned­lag­te kom­mu­na­le fyl­lin­ge­ne og over­vå­ker de så godt de kan.

– Duk­ker det opp akut­te ting, slik som ol­je­ut­slip­pet, så tar vi an­svar, sier han.

Iføl­ge ham har EBY mid­ler stå­en­de fra i fjor som de har tenkt å bru­ke til kart­leg­ging av så­kal­te «vill­fyl­lin­ger», ste­der hvor folk har tatt seg ulov­lig til ret­te og kas­tet av­fall.

Han me­ner også pri­va­te grunn­ei­ere i om­rå­det kan tvin­ges med på la­get, en­ten de vil be­ta­le el­ler ei.

– Hvis de får på­legg fra KliF om å ta an­sva­ret, så må de gjø­re det, sier han.

– Pinlig

Fyllingene Kjelsrud 1 og 2 er begge klassifisert i alvorlighetsgrad 3 av KliF, som er den mest alvorlige.

– Det er 92 giftfyllinger i Groruddalen av forskjellig alvorlighetsgrad, og det er pinlig for oss at Fylkesmannen og KliF er forkjempere for groruddølers helse og ikke Oslo kommune, sier Berger.

Kommunen har i budsjett 2012 ikke satt av noen penger til formålet.

– Nå må de slutte med «klatte-på» politikken. Jeg ønsker å invitere til et tverrpolitisk samarbeid slik at vi kan sette oss ned å lage en helhetlig plan for hele området, sier Berger.

Det er usikre estimater i forhold til hva det vil koste å rense grunnen på Kjelsrud, men tallene dittOslo.no får opplyst varierer fra 20 millioner kroner til over én milliard.

Reklame

Årets julegave? Ball-genseren er tilbake!