Legemiddelavfall kan være miljø- og helseskadelige

Forekomst av stoffer fra legemidler er blitt funnet ute i naturen. Disse kan være miljø- og helseskadelige. Vi må derfor ikke kaste legemiddelavfall i klosettet eller søpla, men levere det på apotekene for trygg destruksjon.

Et legemiddel betraktes som avfall når det er klart at det ikke lenger kan anvendes. Dette vil for eksempel gjelde legemidler som har overskredet holdbarhetsdatoen. Dersom et legemiddel har vært oppbevart på en slik måte at det ikke lenger har tilsiktet kvalitet, regnes det også som avfall. Rester fra behandling er også inkludert, og det som etterlates ved en persons død.

Legemidler brukes relativt mye både i husholdninger og institusjoner. Forbruket medfører kontinuerlige utslipp til miljøet. Dette ble bekreftet etter en omfattende undersøkelse gjennomført i 2005 av Det Norske Veritas (DNV), i oppdrag fra Statens Forurensningstilsyn (SFT).

Undersøkelsen ble utført på fem ulike steder i Norge: Indre Oslofjord, Tønsberg, Halden, Drammen og Øyeren. Flere stoffer fra legemidler ble gjenfunnet. De tilføres naturen ved utskillelse fra kroppen til mennesker og dyr etter bruk, og ved at legemiddelavfall kastes i klosettet eller i søpla. Via avløpsnettet blir stoffene tilført kommunale renseanlegg, og små mengder kan slippe gjennom renseanleggene og videre ut i sjøen. Stoffene finner også veien til naturen via avfalldeponier, og når sigevann fra deponiene lekker ut i vann og vassdrag. For de stoffene som er undersøkt, er det foreløpig begrenset kunnskap om hvilke skade de kan gjøre i naturen. Mulige miljøtoksiske effekter vil i hovedsak kunne være:
Uønskede og skadelige effekter på mennesker, dyr og andre organismer

Utvikling av antibiotikaresistens
Da enkelte legemidler mistenkes for å være miljøskadelige, synes jeg derfor at vi som forbrukere bør redusere utslippene mest mulig. Dette kan selvfølgelig være vanskelig med hensyn til legemidler som skilles ut fra kroppen vår. Det som da er av størst betydning, er at vi ikke kaster legemiddelavfall i klossetet eller søpla. Jeg oppfordrer derfor alle til å levere legemiddelavfall som oppstår i husholdningen og institusjoner på apotekene for trygg destruksjon. Alle apotek har plikt til å motta avfallet kostnadsfritt. For å hindre spredning av sensitive opplysninger, råder jeg forbrukere til selv å fjerne alle navneetiketter på legemiddelpakningene før innlevering.

Ane Sonca Thi Vo
Farmasistudent, Farmasøytisk Institutt, UiO

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.