*Nettavisen* Nyheter.

Lokalmiljøet: – Det er en skandale. Styreleder: – Kort sagt bare tøv.

Styreleders behandling av reguleringplanen med kulturhus og utvikling av Røa sentrum har satt sinnene i kok. Skisse: LPO Arkitekter

Andelseier, BU-leder og velleder reagerer sterkt på styreleders utspill.

RØA: – En ting er at innholdet i høringsuttalelsen er en skandale, men at han går imot sitt eget styre og årsmøtet er en større skandale, sier en av andelseierne, Jarle Aabø, som i en tidligere artikkel har gått hardt ut mot Riderbos lederstil i Samfunnshus Vest.

Ble bedt om å gå

Styreleder i Samfunnshus Vest SA, Randulf Riderbo, har avgitt en høringsuttalelse til Samfunnshusets forslag til egen reguleringsplan, som er kritisk til deler av planen. Uttalelsen var ikke presentert eller godkjent av styret. Tidligere denne uken ble han av de øvrige styremedlemene bedt om å trekke seg som styreleder. Riderbo ønsker ikke å trekke seg og saken vil bli behandlet på et ekstraordinært årsmøte. Flere har reagert på styreleders siste utspill i saken. Riderbo har lest saken som kommer under og har deretter svart skriftlig på spørsmål knyttet til saken.

Les også: Storm rundt Samfunnshus Vest

Svært dramatisk


– Enten må Riderbo gå av frivillig som styreleder eller så må styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling. Vi kan ikke ha en styreleder som motarbeider andelseiernes interesser og årsmøtets klare instrukser, sier Aabø.

Han understreker hvor viktig det er at Samfunnshus Vest opptrer samlet.

– Det siste utspillet bekrefter alt jeg har sagt. Dette er en svært dramatisk sak og man må spørre hvem han opptrer på vegne av. Han undergraver verdier og muligheter for Samfunnshus Vest og opptrer dermed ikke som tillitsvalgt for andelseierne. Han er ikke skikket til å være styreleder, sier Aabø.

– Helt uforståelig

Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker har enstemmig støttet reguleringsforslaget fra Samfunnshus Vest SA og Røa Centrum AS. Leder av bydelsutvalget, Elin Horn Galtung understreker hvor viktig reguleringssaken er for utviklingen av Røa.

– Jeg finner denne uttalelsen fra styreleder helt uforståelig, da det er han som på vegne av Samfunnshus Vest har undertegnet avtalen med Røa Centrum om utarbeidelse av felles forslag til regulering av tomtene. Med andre ord er både Røa Centrum og Samfunnshus Vest tiltakshavere for reguleringsforslaget. Man kan ikke så i ettertid prosedere mot sitt eget forslag når denne delen av reguleringsforslaget har fått gjennomslag i Plan- og bygningsetaten. Om de har råd eller ikke til å realisere reguleringen, er saken uvedkommende. Dette dreier seg om hva man skal få lov til å gjøre dersom det blir aktuelt, sier BU-leder.

«Indrefilet–tomten»

– Vestre Aker bydelsutvalg har enstemmig støttet forslaget til reguleringsplan da dette er et meget viktig område for bydelen, og spesielt tomten som Samfunnshus Vest fester av Oslo kommune. Den må anses å være «indrefilet–tomten» på Røa og er bortfestet fra kommunen til bruk for samfunnsnyttige tiltak som blant annet bibliotek, arealer til leie for lag, foreninger og arrangementer av ulike typer. Et kulturhus er derfor helt i tråd med intensjonene bak bortfestet fra kommunen, understreker Horn Galtung.

– Må vurdere sin stilling

Leder av Røa vel, Anders Moland, har i mer enn ett og et halvt år jobbet med prosjektering av kulturhuset i forbindelse med reguleringsplanen.

– Styreleders såkalte høringsuttalelse er ubegripelig. Sett utenfra ser det ut som han går imot eget reguleringsforslag. Når vi så får høre at brevet til Plan- og bygningsetaten ikke er behandlet i styret, så tyder det på at styret ikke fungerer. Plan- og bygningsetaten er positiv til reguleringsforslaget, mens styreleder altså protesterer mot eget forslag. Dette kan ikke fortsette og jeg mener at styreleder må vurdere sin stilling, sier Moland.

Han mener også at styreleder motarbeider årsmøtets vedtak.

– På forrige årsmøte i Samfunnshus Vest ble det enstemmig vedtatt at vi støtter styrets arbeid med utviklingen av et tilbygg med en kulturhusdel. Styret ble bedt om å arbeide videre med modeller for finansiering av prosjektet. Her går styreleder alene, imot Samfunnshus Vests egen omreguleringssøknad som er gjort for å muliggjøre et best mulig prosjekt og legge til rette for mulige finansieringsløsninger. Jeg ser dette som en direkte motarbeidelse av vedtaket. Det er ikke mindre enn en skandale. Jeg har tillit til de øvrige styremedlemmene i styret og forventer at de rydder opp i dette, sier Moland.

Spørsmål og svar fra Riderbo

Randulf Riderbo har lest overstående artikkel på forhånd. Det har vært forsøk på å gjøre et intervju over telefon. Riderbo og journalisten klarte ikke å komme til enighet om formen på intervjuet. Det ble oppnådd enighet om at Riderbo skulle få svare på skriftlige spørsmål fra journalisten. Her er spørsmålene og svar fra Riderbo:

– Kan du fungere som styreleder frem til neste årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, hvis flertallet i styret vedtar mistillit til deg som styreleder?
– Jeg er valgt på siste årsmøtet i Samfunnshuset Vest enstemmig som styreleder for to år. Det vil si frem til våren 2015. Det forholder jeg meg til.

– Kan du forstå at BU-leder Elin Horn Galtung synes det er uforståelig at styreleder prosederer mot egen reguleringsplan og at dette skaper usikkerhet rundt prosessen?
– Når det så gjelder det forslaget som er innsendt reguleringsmyndighetene på vegne av Samfunnshuset og Røa Sentrum, har dette for øvrig aldri blitt direkte fremlagt Styret som egen sak og behandlet med vedtak. Jeg er gjennom diverse orienteringer blitt gjort kjent med de sentrale elementene i dette forslaget og de ulike skissene som er laget av det engasjerte arkitektkontoret for en mulig bebyggelse av «kulturhustomten». De tegningene har vært presentert som skisser og har i hvert fall av meg ikke blitt oppfattet som noe annet. Vedtak om at denne tomten skal bebygges slik, er ikke blitt vedtatt av naturlige grunner.

– De tingene du peker på i høringsuttalelsen som du mener er viktig å ivareta for Samfunnshus Vest sin del, burde ikke du som styreleder ha satt deg inn i egen reguleringssak og påpekt dette tidligere i og med du selv har vært med å vedta forslag til reguleringsplan i styret? (Reguleringsforlaget ble lagt ut til offentlig høring og saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside den 7. november 2013 - journ.anm.)
– Arbeidet med utvikling reguleringsplanen sammen med Røa Sentrum var det Olav Ljones som hadde blitt tildelt ansvaret for. For min del så jeg det som helt naturlig at han fikk behandlet i styret de spørsmål som han gjennom denne prosessen anså det nødvendig at styret tok stilling til. Slike forslag har vi ikke fått fremlagt av Olav. De ville i så fall blitt formelt behandlet. Styret har blitt gitt orienteringer om hva som ble arbeidet med, men forslag til konkrete vedtak har derimot aldri blitt tatt opp.

– Hvordan kunne du informere utbygger av Røa bad om din høringsuttalelse og ikke dine egne styremedlemmer? (Uttalelsen er datert 20. desember. Høringsfrist 23. desember – journ.anm.) Da var det jo god tid til å korrespondere med styremedlemmene for eventuelt å få støtte til uttalelsen, eventuelt få oppklart misforståelser. Heller ikke nestleder Olav Ljones som har hatt oppdraget å jobbe frem reguleringsforslaget ble kontaktet.
– Ettersom det nå blir anført at denne uttalelsen som jeg som styreleder i god hensikt oversendte reguleringsmyndighetene rett før høringsfristen gikk ut. Hadde selvsagt bare det formål å ivareta våre interesser som jeg der og da oppfattet det som viktig å si fra om. En slikt begrenset innspill kan selvsagt både i ettertid suppleres og eventuelt i sin helhet trekkes tilbake som det flertallet i styret nå har gitt uttrykk for. Jeg kan likevel ikke se at dette brevet er gitt uttrykk for noe som er direkte uriktig. Det kunne sikkert ha vært formulert annerledes og det siste avsnitt om høyden var sikkert overflødig og kunne sikkert ha vært utelatt.

– Du skriver i høringsuttalelsen at «Vi har likevel sett forslaget til reguleringsplan» og uttrykker forundring over at Samfunnshus Vest ikke er blitt invitert til å komme med uttalelser. Mener du at Plan- og bygningsetaten burde invitert Samfunnshus Vest i høringsrunden, når Samfunnshus Vest selv er tiltakshaver?
– Min henvisning i brevet av 20. desember til at vi ikke hadde vært med i høringsrunden, knyttet seg utelukkende til detaljreguleringen som ble gjennomført i tilknytning til «badetomta» hvor vi ikke var blitt invitert å komme med synspunkter som nabo. Jeg ser selvsagt i ettertid at dette kunne ha blitt uttrykt klarere. Det var for øvrig Nordvik i et møte som vi før jul hadde med Bermingrud og han om benyttelsen av vårt område i deres byggesak, at vi ble gjort oppmerksom på at den nåværende veiforbindelsen til nordsiden av vårt bygg hvor vi i dag har våre søppelcontainere, mange parkeringsplasser og som også benyttes som vei til tungtransport fra og til huset, ville forsvinne. Jeg fikk forståelsen av at han ville reagere. Han ga også uttrykk for at han gjerne ville ha en kopi dersom vi nå før fristen sendte noe over til Kommunen. Dersom det skulle være riktig at Reguleringsmyndigheten opererer med en uriktig grense mellom vår tomt og «Badehustomten» er selvsagt viktig at dette blir avklart. Derfor ble dette kort nevnt.

– Hvem er «vi» i denne høringsuttalelsen om det ikke er styret i Samfunnshus Vest som avgir uttalelsen? Uttalelsen er signert deg som styreleder av Samfunnshus Vest.
– Høringsuttalelsen som ble avgitt av meg som styreleder, gir ikke på noen punktet uttrykk for at dette er et styrevedtak. Det var også klart at dette skulle legges frem for styret i neste møte som også ble gjort. I ettertid er det lett å se at i hvert fall kopi av dette burde ha vært sendt styrets øvrige medlemmer. Dette ble dessverre ikke gjort uten at det skyldes noe annet enn en glipp fra min side, sikkert foranlediget av en hektisk førjulsaktivitet.

– Hvorfor er det viktig for deg å fremheve i høringsuttalelsen at Samfunnshus Vest ikke har planer om å bygge i høyden i henhold til det det søkes om i reguleringsforslaget? Hvilken relevans har det i forhold til reguleringssaken? Betyr det at du ikke ønsker bygging i høyden på Samfunnshus Vest?
– Dette er delvis besvart over med setningen: «Det siste avsnitt om høyden var sikkert overflødig og kunne sikkert ha vært utelatt.»

– Mener du selv at denne høringsuttalelsen er uheldig eller føler du deg misforstått?
– Ingen synes vel at det er trivelig å få slike negative reaksjoner på noe en som tillitsvalgt for et flott institusjon som Samfunnshuset Vest har oversendt for i den hensikt at vi ikke måtte forringe våre interesser i en pågående prosess. Uttalelsen hadde i hver fall ikke som hensikt eller som siktemål å svekke vår stilling og rettigheter som deltaker i en pågående reguleringsprosess. En prosess hvor det sentrale utgangspunktet var å sikre at vi også for fremtiden fikk en reguleringsplan som ga mulighet for kunne skape et levende og funksjonelt torg på Røa.

– Hva er din kommentar til at Aabø og Moland mener du motarbeider andelseiernes interesser og årsmøtets klare instrukser?
– De eventuelle fremsatte påstandene fra Moland og Aabø om at jeg har motarbeidet andelseierne interesser og årsmøtet klare instrukser, er kort sagt bare tøv. Jeg har sittet i styret for dette flotte og viktige bygget og institusjonen i snart om lag 25 år. Jeg har også i alle år jeg har blitt valgt enstemmig. Også på siste årsmøtet. Siden da har det ene utspillet etter det andre kommet særlig fra de to nye som kom inn i styret.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.