*Nettavisen* Nyheter.

Må skjermes mot støy

Tilbakemeldinger fra andre etater har blant annet vært at nye boliger på Ryen må støyskjermes.

RYEN: Det er en rekke ting man har vært nødt til å ta hensyn til i forbindelse med planene om å bygge ut Ryen-området. I Fylkesdelplan for transportsystemet i sørkorridoren, som gjelder fram til 2015, heter det at en fremtidig kanalisering av biltrafikken fra sør mot E6 vil gjøre det nødvendig med omfattende tiltak for å skjerme boligområder mot støy og luftforurensning. Dette gjelder særlig i områdene ved Ryenkrysset.
I kommuneplan for 2004 står det at prinsippet om samordnet utvikling av arealbruk og transportsystem skal være overordnet for all arealplanlegging i Oslo. Ryen er vist som stasjonært område med vurdering av mulig fortettingspotensial for bolig.

Park

I kommunedelplan for næringskorridor Oslo sør, som ble vedtatt i 1993, heter det at hovedintensjonen er å skape en attraktiv og velfungerende næringskorridor der det parkmessige preget er dominerende. Ryen er forutsatt utviklet som et funksjonelt tyngdepunkt i næringskorridoren på grunn av god tilgjengelighet. Planen viser til at servicefunksjoner med et større markedsbehov bør lokaliseres der, men at utviklingen bør ses i sammenheng med Manglerud senter. Utforming av bebyggelse og anlegg i området bør understreke Ryen som et tyngdepunkt og som en attraktiv port til Oslo. Arealene bør gis en høy utnyttelsesgrad.

Det har også blitt foretatt en høyhusutredning for Oslo. I den er ikke Ryen nevnt som et område hvor høyhus anbefales vurdert. Plan- og bygningsetatens arbeid med mulighetsanalysen for Ryen pågikk imidlertid parallelt med denne utredningen, og i deres analyse vurderes etasjeantallet opp til 12.

Trafikk

Flere etater har kommet med tilbakemelding til konsekvensutredningen for Ryen-området. Helse- og velferdsetaten anbefaler prinsipielt at tiltak mot radon utføres ved bygging av nye boliger, barnehager og skoler. Etaten skriver også at det i denne sonen kreves en utredning av støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygninger og på uteplasser. Det må legges vekt på at alle boenheter får en stille side og tilgang til eget uteareal med tilfredsstillende støyforhold.
Samferdselsetaten uttaler at selv om det i første omgang igangsettes arbeid som er innenfor gjeldende regulering, vil trolig en endret arealbruk på eiendommen føre til endrede trafikkforhold langs det offentlige veinettet.

Det må derfor vurderes hva dette vil si i forhold til trafikkavvikling og fremkommelighet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag