Må spare 11 millioner

 

 

Man­dag 15. de­sem­ber skal Øs­ten­sjø by­dels­ut­valg (BU) ved­ta by­dels­bud­sjet­tet for 2015. Bydelsdirektøren sier hun foreslår nøkterne endringer.

ØS­TEN­SJØ: By­dels­di­rek­tør Tove Sti­en la ny­lig frem sitt for­slag til bud­sjett for Østensjø i 2015 (ekstern lenke), og nå er det opp til BU å god­kjen­ne det el­ler om­pri­ori­te­re mid­le­ne by­de­len har til rå­dig­het i 2015.

I 2014 lig­ger det an til et mind­re­for­bruk på 15 mil­li­o­ner kro­ner, noe som gir et godt ut­gangs­punkt for et nytt bud­sjett­år der by­de­len får 11 mil­li­o­ner kro­ner mind­re å rut­te med.

Men by­rå­det har også vars­let kutt i bydelsrammene i åre­ne frem­over, og om­stil­lin­ger må der­for til.

Nøk­terne end­rin­ger

By­dels­di­rek­tø­ren sier hun leg­ger opp til en nøk­tern end­ring i ak­ti­vi­tets­ni­vå­et i 2015.

– Jeg tror ikke inn­byg­ger­ne vil mer­ke noe hvis bud­sjett­for­slaget mitt blir ved­tatt som det er. Det er et bud­sjett vi kan leve godt med, sier Sti­en.

– Jeg fore­slår en re­duk­sjon til­sva­ren­de by­de­lens om­stil­lings­be­hov, samt en om­for­de­ling av mid­ler for å styr­ke pri­ori­ter­te tje­nes­ter, sier Sti­en.

Hun pri­ori­te­rer bar­ne­vern, hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring, hel­se­søs­ter­tje­nes­ten, psy­kisk hel­se for barn/unge, Mang­le­rud gård treffsenter 60+ og sommerjobbtilbud for unge.

LES OGSÅ: Foreldre frykter budsjettkutt i barnehagene i Østensjø

Kutt­for­slag

For å spa­re pen­ger leg­ges det blant an­net opp til å inn­dra as­si­ste­ren­de sty­rer­stil­lin­ger til­sva­ren­de 3,1 års­verk i dis­se bar­ne­ha­ge­ne: Røn­ning­jor­det, Oppsaltunet, Holtet, Treskeveien og Lopperud.

For å støt­te bar­ne­ha­ger med ut­ford­rin­ger, fore­slås det ett nytt års­verk som fag­kon­su­lent som kan bi­stå bar­ne­ha­ge­ne ved be­hov.

By­dels­di­rek­tø­ren fore­slår også å kut­te stil­lin­ger in­nen kom­mu­nal hjem­me­hjelps­tje­nes­te, på grunn av færre bru­ke­re og om­or­ga­ni­se­ring.

Be­man­nin­gen ved Øs­ten­sjø korttidsleiligheter i Utmarkveien fore­slås av­vik­let, og det fore­slås å hal­ve­re an­tall lei­lig­he­ter fra åtte til fire. Tje­nes­ter til bru­ke­re av dis­se en­he­te­ne, som ble etab­lert i for­bin­del­se med baderomsrehabilitering i bo­retts­lag i by­de­len, skal dek­kes av hjem­me­tje­nes­ten og res­sur­ser fra hver­dags­re­ha­bi­li­te­ring.

– Dis­se kut­te­ne er udra­ma­tiske, sier by­dels­di­rek­tø­ren.

Forslaget hennes om å nedlegge en midlertidig barnehage på Haraløkka for å heller fylle opp alle avdelinger i nye Storgården barnehage er trukket tilbake.

LES OGSÅ: Får ta i bruk hele Storgården barnehage, slipper nedleggelse

Ri­si­ko­om­rå­der

Bar­ne­vern og sy­ke­hjem er de største ri­si­ko­om­rå­de­ne.

By­dels­di­rek­tø­ren vil styr­ke bar­ne­ver­net med ni mil­li­o­ner.

Når det gjel­der sy­ke­hjems­plas­ser er det usik­kert hvor­dan det­te vil bli frem­over.

Det er ved­tatt en ny fi­nan­sie­rings­mo­dell som vil få be­ty­de­lige øko­no­miske kon­se­kven­ser for by­de­len, men når det­te iverk­set­tes og om det blir kom­pen­sa­sjons- el­ler over­gangs­ord­nin­ger er ikke av­gjort ennå.

– Hvor store øko­no­miske kon­se­kven­ser det får for Øs­ten­sjø i 2015 vil være av­hen­gig av inn­fø­rings­tids­punkt, så det må vi kom­me til­ba­ke til i en egen sak. Hvis det kom­mer noen ekstrakroner til by­de­len når by­sty­ret be­hand­ler bud­sjet­tet 11. de­sem­ber vil jeg an­be­fa­le by­dels­ut­val­get at det­te set­tes av til sykehjemsutgifter, sier Sti­en.

LES OGSÅ:

Byråden gratulerte Nordre Skøyen barnehage

Statens vegvesen vil ikke flytte bommen på Abildsø

Snart slutt på gratis lokalavis

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.