*Nettavisen* Nyheter.

Massetransport. Løse tall og gale påstander

Kjell Engh besvarer ikke mine spørsmål, men hans uttalelser er like fullt informative. De viser at hans begrunnelse for den påståtte økningen på 12-15 mill kr for opprustning av Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni ikke er holdbar. Høyspentmastene i hagekolonien står ikke nær veien.

All massetransport må for begge veialternativene føres en veistrekning på 240 m som går utenfor Solvang hagekoloni (Nordbergveien 109-115). Her ligger Hafslund trafostasjon hvor fire høyspentmaster står 6-7 m fra veien.
To nye spørsmål rettes til prosjektlederen i håp om korte og konsise svar:


1) Hva er de estimerte kostnadene for nødvendig oppgradering av Nordbergveien 109-115?

2) Er det dokumentert at Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni ikke vil tåle belastningen av tomme lastebiler?

Flertallet i Samferdsels- og miljøkomiteen og i Byutviklingskomiteen har fremmet forslag om at steinmassen kjøres ut Gaustadveien og tomme lastebiler returnerer via Nordbergveien som gjøres enveiskjørt i anleggsperioden. Etaters innvendinger mot dette forslaget kan lett imøtekommes ved mindre justeringer av forslaget. Ordinær toveis trafikk kan tillates fra Sognsveien til John Brandts vei (150 m) eller til parkeringsplassen bortenfor (250 m). På denne veistrekningen bygges fortau. Fra parkeringsplassen til Gaustadveien kan det innføres enveis innkjøring for massetransporten og folk som bor eller arbeider der.
Et fortau langs Nordbergveien vil øke trafikksikkerheten både for beboere i John Brands vei og for hagekolonister. Eventuelle krav om erstatning fra Sogn hagekoloni må behandles på lik linje med andre krav som massetransporten måtte foranledige.

Kjell Engh hevder at Byantikvaren vil kreve fornminneregistrering ved en slik løsning. Prosjektlederen må ha misforstått Byantikvarens uttalelse i saken: ” Dersom de foreslåtte løsningene vil medføre at det kun benyttes eksisterende veier, og at det ikke medfører inngrep i marken, har Byantikvaren ingen merknader.” (Brev 17.11.2009)

Beboere, som sogner til Gaustadveien og Sognsvannsveien, innser at utkjøring av 75-80 000 m3 steinmasse vil måtte belaste nærmiljøet. Men farene og belastningene må kunne fordeles slik flertallet i nevnte komiteer foreslår. Foreldreaksjonen mot massetransport i Gaustadveien skyldes først og fremst fortvilelse over hva all massetransport gjennom Gaustadveien ville medføre av redusert trafikksikkerhet for alle skolebarna som krysser og går langs veien. Møtende lastebiler på villaveier med veibredde under 6 m utgjør en betydelig og ekstra trafikkfare – ikke minst der foreldre leverer og henter barn til barnehager.

Påstått kostnadsøkning for opprusting av Nordbergveien reiser tvil om kostnadsrammen for hele prosjektet. Er den så løst fundert, som denne saken kan gi mistanke om, har politikerne all grunn til å ta seg den tid som trengs for å gjennomføre en skikkelig kostnads- og kvalitetskontroll. Vetakollprosjektet må ikke bli et nytt Hollmenkollprosjekt mht. planlegging og økonomistyring.

Egil Frøyland
styreleder Gaustadveien borettslag

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag