Gå til sidens hovedinnhold

Mer til eldre, barnevern og funksjonshemmede

Bydel Ullern går litt lysere tider i møte med budsjettforslaget for 2009.

ULLERN: I bydelsdirektørens budsjettforslag for 2009 er det tre satsingsområder som peker seg ut.

De er i tråd med den strategiplan som bydelsutvalget har vedtatt. De tre områdene er barnevern, utvikling av omsorgstrappen for eldre og tjenestene til de med nedsatt funksjonsevne, sier bydelsdirektør Thor-Even Strømme.

RISKBA-prosjektet

Bydelen har merket konsekvensene av at barn og unge som er i risikosonen blir fanget opp for sent.

For det første er budsjettrammen for barnevernstjenestene økt med 3,2 millioner til institusjonsplasser og til to nye stillinger med sikte på styrking av det forebyggende arbeidet i hjemmene, sier Strømme.

Like viktig er at vi neste år har en ny prioritering av egne ressurser med et tverrfaglig utviklingsprosjekt under navnet RISKBA-prosjektet (Risikoutsatte barn og unge). Det vil bestå av en rekke faggrupper og eksterne deltakere fra skoler, ungdomsråd og barne- og ungdomspsykiatrien ved Diakonhjemmet sykehus. Bydelens SALTO-prosjekt (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) vil blir også spesielt innrettet mot risikoutsatt ungdom.

Innsatsteam og hjemmesykepleie

Hjemmetjenestene for eldre styrkes neste år med 4,4 millioner.

Det har sammenheng med at vi vil bedre trinnene i omsorgstrappen for å unngå unødig bruk av institusjonsplasser. Blant annet blir det nyopprettede innsatsteamet styrket med en stilling og hjemmesykepleien får nærmere to millioner for å utvikle kompetansen i retning mer spesialiserte tjenester, sier Strømme.

Samtidig vil vi ha et tett samarbeid med seniorsentrene. Et annet viktig moment er opprettelsen av en intermediær enhet ved Diakonhjemmet i 2009. Det er et tilbud til utskrivningsklare pasienter som skal gjøres i bedre stand til å takle en hjemmesituasjon etter sykehusopphold.

Dagtilbud for utviklingshemmede

Når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne blir mye gjort for å utnytte tilgjengelige ressurser og tverrfaglig samarbeid. 1,7 millioner er foreslått satt av til styrking av personalsituasjonen. I tillegg budsjetteres det med 1,7 millioner til dagtilbud for utviklingshemmede, sier Strømme.

Sårbart budsjett

Merforbruket i bydelen med hensyn til institusjonsplasser er betydelig redusert gjennom året. Det har hjulpet på den økonomiske situasjonen.

Vi hadde en stund et merforbruk på 20 institusjonsplasser. Avgang ved sykehjemmene og utvikling av omsorgstrappen har ført til at vi nå nesten er på det budsjetterte måltallet. I løpet av året har vi også klart å redusere merforbruket i 2007 fra 10,5 millioner til 4,5 millioner. Det har sammenheng med at driftsnivået er redusert med 6 millioner kroner, som vi tar med oss inn i 2009, sier Strømme.

Samtidig har bydelsrammen økt med 7 millioner kroner. Dermed ser situasjonen lysere ut. Samtidig er budsjettet sårbart. I det nylige budsjettforliket i rådhuset fikk Bydel Ullern ved tilleggsinnstillingen tilført to nye millioner kroner for 2009. Mitt råd til bydelsutvalget vil være å la disse være en buffer for utgifter som kan komme, sier han.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger