«Nordens Springsteen» spiller gratis i Oslo

Ulf Lundell står på scenen i Arena Lillomarka lørdag kveld.

Ulf Lundell står på scenen i Arena Lillomarka lørdag kveld. Foto: Foto: Promo

Ulf Lundell får følge av blant annet deLillos på en av Oslos største gratisfestivaler denne helga.

LIL­LO­MAR­KA: – Are­n­aen her har plass til like man­ge som Råd­hus­plas­sen, rundt 100.000, så det er in­gen fare for at det blir fullt. Vi ple­ier å ha mel­lom 13.000 og 15.000 mu­sikk­gla­de sje­ler inn­om hver dag, og hit­til er det nok kon­ser­ten til Tur­bo­ne­ger i 2007 som dro mest folk, godt over 20.000, sier Madsen.

Sammen med bookingansvarlig Knut Akselsen og koordinator Jan-Frode Pedersen håper værgudene er greie med Granittrocken i år.

– Det er ikke til å kom­me fra at væ­ret spil­ler en ve­sent­lig rol­le i for­hold til an­tall pub­li­kum på gra­tis­fes­ti­va­ler som Granittrock. Har du be­talt 700–800 spenn for en bil­lett går du uan­sett vær – i hvert fall de fles­te av oss gjør det. Så væ­ret be­tyr en hel del, ja.

Fine bookinger

Rune Madsen er vel­dig for­nøyd med årets book­in­ger, der Ulf Lun­dell tro­ner på top­pen av pla­ka­ten.

– Vel­dig kult med Lun­dell, selv­sagt, og like hyg­ge­lig med de­Lil­los, som vel er det siste ban­det av de sto­re nors­ke som tar tu­ren til Gro­rud og Granittrock. De skal spil­le et­ter Ad­mi­ral P, som de har sam­ar­bei­det med, så hvem vet, kan­skje vi kan få en fel­les låt?

Dess­uten byr Granittrock all­tid på po­si­ti­ve over­ras­kel­ser, og jeg gle­der meg som van­lig al­ler mest til å høre hva Ung­doms­sce­nen har å by på.

Det er plass til 100.000 publikummere i Arena Lillomarka. Riktignok pleier det ikke å komme fullt så mange, men stemningen pleier å være god. Her fra da Turboneger spilte på festivalen. Foto: Arkivfoto


Barnas Granittrock

Bar­ne­pro­gram­met er styr­ket i år, og kan by på fi­na­lis­te­ne fra MGP ju­ni­or, ma­rio­net­te­tea­ter fra Circus Piccoli, klov­nen Knut og Berg­strøms ti­vo­li. I til­legg er Thomastoget leid inn for å frak­te små og sto­re gratis fra Gro­rud sen­ter til fes­ti­va­len.

To­get kjø­rer fre­dag fra 16.00 til 21.30, lør­dag fra 13.00 til 20.00, og barn og bar­ne­fa­mi­lier blir pri­ori­tert i køen.

– Vi vil så gjer­ne se man­ge bar­ne­fa­mi­lier her, og hå­per at Ulf Lundells fans tar med seg både barn og bar­ne­barn til Lil­lo­mar­ka Arena. Det­te er jo en fan­tas­tisk an­led­ning til å opp­le­ve noe helt spe­si­elt sam­men, uten å blak­ke seg.

To­get vil for øvrig også svin­ge bort­om Am­me­rud­hjem­met for å pluk­ke opp fes­ti­val­gjes­ter der også.

Ungdomsscenen

Når Rune Madsen snak­ker om ung­doms­sce­nen, smi­ler han eks­tra bredt.

– Den er vi stol­te av! Ung­doms­sce­nen er kan­skje Nor­ges mest «Urør­te» sce­ne, en li­ten fes­ti­val i fes­ti­va­len, der ung­dom mel­lom 13 og 18 år fra Fyr­hu­set mu­sikk­verk­sted og Stov­ner Rockefabrikk står an­svar­li­ge for alt. De boo­ker ar­tis­ter og ord­ner alt det prak­tis­ke for ar­tis­te­ne, de sja­uer og rig­ger, sør­ger for at tek­nik­ken fun­ge­rer og har to­tal­over­sik­ten slik at alt det som hø­rer til ved sto­re ar­ran­ge­men­ter går på skin­ner.

Fes­ti­val­sje­fen for­tel­ler at man­ge av de unge som star­ter på ung­doms­sce­nen går vi­de­re til ho­ved­sce­nen et­ter som de blir eld­re, det­te gjel­der både mu­si­ke­re og ar­ran­gø­rer.

– De har en utro­lig teft i for­hold til frem­ti­dens mu­sikk og mu­si­ke­re, og det duk­ker all­tid opp mye spen­nen­de på Ung­doms­sce­nen, sier Madsen.

– Ung­dom­mer ned i trettenårsalderen boo­ker ar­tis­ter som se­ne­re gjer­ne duk­ker opp på fes­ti­va­ler som Øya og Hove.

Fes­ti­val­sjef Rune Madsen gle­der seg både til le­gen­da­ris­ke ve­te­ra­ner og helt fers­ke fjes på Årets Granittrock. Foto: Arkivfoto


Program

Granittrock byr som all­tid på en fin bland­ing av gam­le og helt fers­ke hel­ter, og det be­tyr mye for stem­nin­gen og publikumssammensetningen på fes­ti­va­len, tror Rune Madsen.

– Her kan man få med seg de helt lo­ka­le hel­te­ne – som kan­skje blir mor­gen­da­gens sto­re navn – og sam­ti­dig høre de etab­ler­te stjernene. Voks­ne får høre unge og ukjen­te mu­si­ke­re, mens de unge får se for­eld­re­nes fa­vo­rit­ter på sce­nen.

Fakta

GranittrockNettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.