RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Ola Elvestuen (V)


 
 

Hva vil du gjøre for å redusere forskjellene mellom øst og vest?

– Gjennom en god skole i alle deler av byen gir vi alle de samme mulighetene til å lykkes – uansett bakgrunn. Å satse på læreren er å satse på eleven. Derfor skal lærere på alle skoler - både i øst og i vest – få tilbud om formell videreutdanning.

– Venstre tar integreringsutfordringene på alvor, og hovedtyngden av jobben må skje i skolen. For å lykkes må skoler med høy minoritetsspråklig andel få økte ressurser, noe Venstre i bystyret har sørget for skjer fra og med inneværende skoleår. Denne satsingen må fortsette.

– Dessuten må skole/hjem-samarbeidet styrkes, og det samme gjelder skolehelsetjenesten. Venstre vil ha en variert boligbebyggelse og gode nærmiljøer over hele byen, dette er spesielt viktig i Groruddalen og i Søndre Nordstrand, og det må bygges med kvalitet.

– I indre by øst er det et stort behov for flere familieleiligheter, og den kommunale boligmassen må spres slik at det blir færre kommunale boliger i indre øst der det er tettest konsentrasjon i dag.

Del på Facebook

SJEKK HVORDAN DE ANDRE PARTIENE VIL STYRE OSLO HER

De narkomane som blir jaget fra «Plata» spør: «Hvor skal vi være?» – Hva mener du er svaret?

– «Plata» er et symptom på en feilslått ruspolitikk. Det er ingen løsning å jage mennesker rundt i byen. Alle som sliter med rusavhengighet må isteden få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig for dem som trenger det.

– Behandlingskjeden fra akuttavrusning til rehabilitering må være sammenhengende, og alle som har vært til avrusning skal få tilbud om videre behandling allerede samme dag.

– Det må gis mer medisinsk behandling med tilbud om subutex, og åpningstidene på sprøyterommet må utvides.

Hva er løsningen for Osloskolen – buss eller brakke?

– Venstre er imot bussing av elever, og mener løsningen er å bygge nye skolebygg av høy kvalitet. Vi må fortsette den systematiske opprustningen av Osloskolen som har pågått det siste tiåret.

– I Oslo har det borgerlige flertallet brukt over en milliard kroner hvert eneste år på å bygge nye skoler og pusse opp gamle. Skolekapasiteten må øke i alle deler av byen.

– Venstre har programfestet å bygge nye skoler i alle deler av byen, både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Mange steder må også eksisterende skoler utvides.

– Venstre er opptatt av at nye skolebygg bygges med god arkitektonisk kvalitet samtidig som de blir moderne og fremtidsrettede miljøbygg. For å få fart i skoleutbyggingen må vi samarbeide mer med private i OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid).

Hvordan vil du løse trafikkaoset i Oslo?

– Den viktigste løsningen er å få flere til å bruke sykkel, trikk, buss, tog og t-bane. Venstre har vært en pådriver for den historiske satsingen på kollektivtransport i Oslo de siste ti årene, som har ført til en kraftig passasjervekst.

– I forrige lokalvalgkamp lovte vi å redusere prisen på månedskortet, og året etter ble månedskortprisen satt ned med over 20 prosent fra 720/670 kroner ned til 550 kroner.

– I kommende valgperiode vil Venstre fortsette kollektivsatsingen. Nye stillegående trikker må erstatte dagens vognpark. Trikkelinjer må vedlikeholdes, og det er behov for nye linjer både i og utenfor sentrum. Forlengelse av trikken til Tonsenhagen er et viktig prosjekt, og vi vil også ha på plass Fjordtrikken.

– Venstre vil bygge ut t-banen i vest, i sentrum og i Groruddalen. Vi vil arbeide for Lørensvingen, som knytter Grorudbanen sammen med ringen slik at t-banen kan få hyppigere avganger.

– Frognerseterbanen må forlenges opp til Tryvannshøyden og vi vil ha t-bane ut til Fornebu.

– I tillegg må sykkelveinettet gjennom sentrum ferdigstilles med gode og sammenhengende traseer. Venstre står fast på Oslopakke 3, som skal sikre kraftig satsing på kollektivtransport og viktige miljøtunneler i områder med mye støy og lokal forurensning.

– Mosseveien må legges i tunnel og E18 vestover langs Frognerstranda må legges under bakken. Dette er viktige byutviklingsprosjekter som vil åpne byen mot fjorden, fjerne barrierer og ha stor betydning for luftforurensning og trafikksikkerhet lokalt.

– Venstre vil også fortsette kampen for å få realisert både Røatunnelen og Manglerudtunnelen, som er viktige lokale miljøprosjekter.

– Venstre jobber for at Oslo skal være verdens best tilrettelagte hovedstad for elbiler. Vi har fått på plass 400 nye ladestasjoner, i neste periode skal vi få på plass 400 til.

Hva er den største utfordringen i Groruddalen?

– Å sikre byutvikling med kvalitet. Venstre ønsker å videreutvikle Groruddalen med mer variert boligbebyggelse og opprusting av gater og torg.

– Oslo kommune må ta en større del av utbyggingsansvaret, slik at man får fortgang i utviklingen og sikrer variasjon og kvalitet når nye områder bygges ut.

– Venstre mener at en ny politihøyskole må legges til Groruddalen. Grøntområdene i Groruddalen må sikres og i dalbunnen vil Venstre gjenåpne Alnaelva.

Hva er den største utfordringen i Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø?

– Å ta vare på byens grøntområder. Venstre vil bevare Ekebergskogen mot inngrep som truer artsmangfoldet i skogen, og vi vil sikre markagrensen. Naturreservatet rundt Østensjøvannet og Østensjø Miljøpark må sikres, og Venstre vil sørge for at forvaltnings- og skjøtselsplanene blir fulgt opp.

– I strandsonen må det etableres en kyststi, og ulovlige stengsler må fjernes. Fortetting må skje med kvalitet, og ikke slik det nå er lagt opp til på Holtet.

– Venstre vil også fortsette arbeidet med å redusere trafikken på Nordstrandsplatået, og doble antallet avganger på t-banens linje 3 til Mortensrud. Utbygging av Gjersrud/Stensrud forutsetter skinnegående kollektivbetjening.

Hva er den største utfordringen i indre øst?

– Trygghet. Det skal være trygt å gå i Oslos gater. Venstre vil ha flere politifolk i gatene, og er beredt til å få på plass et spleiselag med staten for å få til dette. Vi vil ha en permanent ordning med Oslo-vakter, som er nærmiljøvakter som skal bidra til trygghet i utsatte områder av byen.

– Oslo-vaktene skal være trygge voksne personer som skal ferdes i områder der folk føler utrygghet. Innen 2014 vil vi ha gjennomført Oslos nye plan for belysning. Det vil gi god belysning av gater, veier, offentlige plasser og byrom, som er viktig for tryggheten.

– Dette er også et viktig miljøtiltak som vil redusere energiforbruket med 70 prosent. Venstre mener også at alle skal komme seg trygt hjem. Venstre har tidligere fått gjennomslag både for en reduksjon i takstene på nattestid samtidig som rutetilbudet er styrket.

– I kommende periode vil vi gå enda lenger ved å utvide nattbussordningen gjennom å innføre 24-timers kollektivtransport.

Hva er den største utfordringen i indre vest?

– Sikre grøntområder og gode nærmiljøer. Venstre vil beskytte grøntområder mot nedbygging og bringe byen ned mot fjorden ved å legge E18 vestover under bakken, noe som også vil frigjøre areal til grøntdrag og fjordpromenade.

– Venstre vil også bygge en stor park på Filipstad, og krever at dette parkanlegget blir bygget først. Bygdøy allé skal fortsatt være en grønn hovedgate i Oslo med levende bytrær. Briskebytrikken og trikken gjennom Homansbyen må opprettholdes, og Venstre vil kjøpe nye stillegående trikker.

– Trikketraseene må rustes opp. Indre by har veldig få idrettsanlegg og -haller for breddeidretten. Vi vil få på plass en ny flerbrukshall i indre vest, og er for samarbeid med private om gode OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid). Sonia Henie-ishall på Frogner er et eksempel på et slikt OPS-prosjekt.

Hva er den største utfordringen i ytre vest?

– Skolekapasiteten. Venstre vil møte elevveksten ved å blant annet bygge nye skoler på Storebrandtomten, på Sogn i samarbeid med Universitetet, og i Skøyenområdet.

– Vi vil ruste opp eldre skolebygg, og utvide skoler der dette er mulig. Fremtiden begynner i klasserommet. Derfor vil Venstre prioritere etter- og videreutdanning for lærere. Å satse på læreren er å satse på eleven. Lærerne skal få tilbud om formell videreutdanning. «Lærerløftet Oslo», som Venstre tok initiativet til, må styrkes. Osloskolen skal være landets beste.

– I vest er det også viktig å få bygget Røatunnelen, som er et kjempeviktig miljøprosjekt som vil ha stor betydning for lokalmiljøet. Venstre vil også sikre at E18 vestover langs Bestumkilen legges under bakken, fordi dette vil fjerne en stor barriere og åpne byen mot fjorden.

Hvordan vil du løse barnehagekøene i Oslo?

– Venstres utgangspunkt er at full barnehagedekning best sikres ved å legge til rette for en god miks av såvel kommunale som private og foreldredrevne barnehagetilbud. Oslo kommune må aktivt tilrettelegge for bygging av flere barnehager, både i kommunal og privat regi, uten at dette går på bekostning av grøntarealer.

– Venstre mener det må tenkes utradisjonelt for å få bygget nye barnehager i den tette byen og støtter ulike Infill-prosjekter som åpner for bedre utnyttelse av knappe arealer.

Og hvor vil du hente pedagogene fra?

– Venstre har i forbindelse med budsjettforhandlingene på borgerlig side fått gjennomslag for å finansiere en arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning. Våren 2011 var 173 førskolelærere under utdanning i Oslo.

– Venstre vil fortsette denne systematiske satsingen på utdanning av førskolelærere og alle andre praktiske rekrutteringstiltak. Det viktigste for Venstre er barnehager med høy kvalitet, der barna stortrives, og hvor de ansatte er kompetente og faglig dyktige.

Hvordan vil du løse boligmangelen i Oslo?

– Venstre har nylig presentert sitt boligpolitiske program for neste bystyreperiode, hvor vi går inn for bygging av langt flere boliger enn i dag. Befolkningsveksten tilsier at det bør bygges 5.000 nye boliger hvert år fremover. Det må derfor arbeides målrettet for å øke takten i boligbyggingen, og vi må sørge for at det blir bygget flere rimelige utleieboliger.

– Vårt hovedgrep handler om å få iverksatt flere byggeprosjekter i privat regi. Skal vi lykkes med dette må nye arealer tilrettelegges for boligbygging samtidig som saksbehandlingstiden reduseres.

– Byen vokser, og den vokser raskt. Da må kommunen sørge for å være en forutsigbar og ikke minst aktiv partner. Venstre ønsker også å bygge flere studentboliger. På den måten lettes presset i det ordinære utleiemarkedet.

– I tillegg må det bygges et tilstrekkelig antall nye kommunale boliger til vanskeligstilte i de deler av byen hvor det er få slike boliger i dag. For førstegangsetablerere er det viktig å få på plass bedre finansieringsordninger, og Husbanken må brukes aktivt.

Hvordan vil du stoppe segregeringen i Oslo?

– Venstre tar integreringsutfordringene på alvor, og de to viktigste veiene til god integrering går gjennom skolen og arbeidslivet. Hovedtyngden av jobben må skje i skolen. Venstres generelle svar er å satse på lærerne og styrke deres kompetanse.

– For å lykkes må skoler med høy minoritetsspråklig andel også få økte ressurser, noe Venstre sørget for i budsjettet for 2011. Denne satsingen må fortsette. Veien inn i arbeidslivet består i å opparbeide seg god kompetanse, og å kunne tilby ferdigheter som det er behov for. Samtidig er det dessverre slik at mange høyt kvalifiserte arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn likevel ikke får jobb.

– Dette vil Venstre ta tak i ved å etablere en mentorordning i arbeidslivet, noe som vil kunne bidra til å få flere høyt utdannede innvandrere ut i arbeidslivet. Samtidig må det bli enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land.

– Mer bruk av midlertidige ansettelser kan også redusere arbeidsgivers risiko, og Oslo kommune bør ta initiativ til nettverksbygging for studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene for å gi minoriteter lettere adgang til arbeidslivet.

– Venstre mener at Oslo kommune må bli en enda mer offensiv arbeidsgiver gjennom å ha en bevisst holdning til rekruttering og ansettelser av mennesker med en annen bakgrunn. Kommunen har et ansvar for å rekruttere mennesker slik at mangfoldet i byen speiles og representeres bedre.

– Minoritetskompetanse må defineres som en ressurs. Et annet virkemiddel i integreringsarbeidet er å tilby gratis kjernetid i barnehage til minoritetsspråklige i de deler av byen der dette er nødvendig. Og det er opplagt at norsk skal være det språket som brukes i barnehagene over hele byen.

Hvordan vil du ha det når du blir gammel og må på sykehjem?

– Jeg vil fortsatt kunne gjøre egne valg, bestemme over mitt eget liv. Jeg vil leve livet i størst mulig grad som jeg alltid har gjort.

– Jeg forventer å bli møtt med respekt og føle at jeg blir lyttet til. Jeg vil ha eget rom, og jeg vil nyte et glass vin til maten når jeg ønsker det.

Munchmuseet – Tøyen eller Bjørvika?

– Bjørvika.

Vikingskipene – Bjørvika eller Bygdøy?

– Bygdøy.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere