Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker ditt innspill om sletta

Arbeidet med regulering av Ekebergsletta er i gang, og nå har du mulighet til å si din mening om slettas fremtid.

EKEBERG: Plan- og bygningsetaten har varslet oppstart av reguleringsarbeid for Ekebergsletta med omkringliggende skogsområder. Området vurderes omregulert for å sikre grøntområdene og for å sette rammer for utviklingen av sletta. Avveining mellom ulike interesser spiller inn, som idrett, friluftsliv, landskaps- og kulturmiljø og biologisk mangfold.

Planarbeidet omfatter ikke Skulptur- og kulturminnepark Ekeberg, men det legges opp til et nært samarbeid mellom de to planprosessene. Alle interesserte inviteres til et informasjonsmøte på Ekeberg skole 24. februar fra klokken 18 - 20.

Planprogram til høring

Det er utarbeidet et forslag til planprogram som finnes på Plan- og bygningsetatens hjemmesider, www.pbe.oslo.kommune.no. Etaten ønsker innspill til forslaget og eventuelle innspill må sendes etaten innen 25. mars.

Prosjektleder for reguleringsarbeidet, Erling Gunnufsen, forteller at de har gjennomført en landskaps- og kulturmiljøanalyse.

Gjennom analysen har vi sett på sammenhengen mellom landskapet og fornminnene og kulturminnene som er der. Dette vil være avgjørende når vi gjennom reguleringsplanen skal forsøke å plassere slike ting som kunstgressbane og klubbhus til cricketen, forteller prosjektlederen.

I føringene for planforslaget står det oppsummert: "Hele sletta skal fortsatt være offentlig tilgjengelig (...). Arealer for uorganisert idrett skal sikres. Det skal legges til rette for fortsatt drift av rideskole og husdyrpark. Det skal søkes innpasset en ny kunstgressbane, cricket-klubbhus og en petanquebane.

Idrettens øvrige langsiktige behov og ønsker skal kartlegges og konkretiseres. Alle nye anlegg skal avveies mot hensyn til friluftsliv, landskap, kulturmiljø og biologisk mangfold."


Vi ønsker å skille den delen av sletta som utgjør "idrettsparken" i forhold til de omkringliggende skogsområdene som skal være for rekreasjon, sier Gunnufsen.

Ønsker innspill

Det er mange spørsmål som skal avklares i reguleringsprosessen.

Informasjonen vi har lagt ut på nettsidene våre, gjør det enkelt å se hva vi har tenkt. Det er nyttig for dem som ønsker å komme med innspill, de lett se om det er noe de savner i planprogrammet. Hva tenker folk om campingen for eksempel? Hva skal vi gjøre med hyttene, de såkalte "julemerkehusa"? Sveitservillaene ved Ekebergrestauranten, hva skal de brukes til? Det er mange saker som skal avklares i planen, sier Gunnufsen.

Når nye prosjekter skal innarbeides kommer også Kulturminneloven inn i bildet.

Ifølge loven er alle kulturminner fra før reformasjonen, det vil si 1537, automatisk fredet. Hele Ekebergområdet er rikt på slike kulturminner, opplyser Gunnufsen.

Det er imidlertid mulig å gi dispensasjon fra denne loven. Det må da kunne godtgjøres at prosjektene har tilstrekkelig tungtveiende samfunnsnytte til at en oppheving av fredningen kan aksepteres. Det er Byantikvaren og i andre instans Riksantikvaren som foretar denne vurderingen.

Kanskje må vi også se på alternative plasseringer som minsker skadene, sier prosjektlederen og legger til at det er viktig at folk kommer med innspill nå slik at alt kan bakes inn i planen.

En slik plan bør kunne leve i minst ti år så det er viktig at vi bruker tiden fremover til å tenke grundig over hva vi vil med området.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar