*Nettavisen* Nyheter.

Protestskrivet

Fra Foreldreaksjonen ”Trygg og kort skolevei - Bevar Disen skolekrets”

Høringsuttalelse vedrørende forslag til justerte Skolegrenser ved Disen Skole :

Det er med stor fortvilelse vi foreldre som bor i nordvestenden av Disen Skolekrets ser at Utdanningsetaten i Oslo vurderer å justere skolegrensen mellom Disen og Grefsen skoler. Med denne endringen får ikke våre barn gå på sin nærskole fra og med 2011. Mange får heller ikke gå på skolen sammen med sine eldre søsken. Sterke historiske bånd mellom beboerne og skolen brytes opp. Skoleveien vil mer enn dobles i lengde og bli vesentlig mer trafikkfarlig enn dagens vei til Disen. Skolegrensen for Grefsen skole foreslås gitt en helt unaturlig utforming, med en smal tarm opp mot Grefsenkollveien. Et kart over Disen, Grefsen, og Kjelsås skoler vil vise at grensesettingen er satt slik kun for å få med seg noen større blokker oppe ved Grefsenkollveien hvor det bor mange barn.

Vi registrerer at Utdanningsetaten gjennom de siste 10 årene vekselvis har foreslått overført barn fra Disen skolekrets til Årvoll, Sinsen, Kjelsås og nå Grefsen skole. Kapasitetsproblemer ved Disen skole er en gjenganger nesten hvert år, men viljen til å bygge ut tilstrekkelig skolekapasitet innen skolekretsen er tilsynelatende ikke tilstede. Samtidig er det et paradoks at det stadig gis byggetillatelse til nye, store boligprosjekter i området, noe som medfører at kapasitetssituasjonen ved Disen skole ytterligere forverres.

Disen skole har ikke lenger kapasitet til å ta imot alle barn som bor innenfor dagens inntaksområde med plass til 84 elever pr årskull. Utdanningsetaten Oslo kommune har derfor sendt et brev 9.12.2010 til Disen og Grefsen skole med anbefaling om å endre gjeldende inntaksområder for Disen skole. Brevet ble oversendt til representanter for FAU Disen skole via e-post 3.1.2011. Grefsen skole er planlagt oppgradert og utvidet til fire-parallell skole med ferdigstillelse i 2014, og vil da få noe ekstra kapasitet. Utdanningsetaten har foreslått å forskuttere denne utvidelsen til skoleåret 2011 (3 år med provisorier) og justere skolegrenser for å løse den prekære kapasitetssituasjonen
ved Disen skole. Prinsippet er tilsynelatende at barna skal gå på skole der det til enhver tid passer Utdanningsetaten, fremfor at Utdanningsetaten skal sørge for å ha tilstrekkelig skoleplass innenfor den skolekretsen der barna bor. Forhold som reiseavstand, trafikksikkerhet, søskenforhold, og sosial tilhørighet synes
fullstendig nedprioritert, selv om dette er lovpålagte hensyn å ta i slike sammenhenger. Vi stiller således spørsmål ved lovligheten av Utdanningsetatens forslag.

Kommunen har i følge brevet (9.12.10) vurdert to alternativer for flytting av skolegrenser:
(For midlertidig å løse kapasitetsproblemene ved Disen skole i 2011)

Alternativ 1:

Flytte ”trekanten” som dannes av Kjelsåsveien, Grefsenveien og Storoveien fra Disen skole til Grefsen skole. I tillegg skal også et område øst for Grefsenveien fra Glads vei og opp til inntaksområdet for Kjelsås skole flyttes fra Disen skole. Her mangler det imidlertid kart og talloversikter som gjør forslaget godt tilgjengelig.

Alternativ 2:

Regulere et stort nok område mellom Grefsenveien og Grefsenkollveien fra grensen til Kjelsås skole og nedover mot Disen skole.

Kommunen foreslår alternativ 2, og grunngir valget på følgende måte:

“Det er svært stor trafikk nederst i Grefsenveien mot Storo, og det er ingen lysregulering.
Barna fra ”trekanten” vil da måtte krysse en svært trafikkert vei. Dette anses som svært
uheldig, og Utdanningsetaten vil ikke anbefale denne endringen.”

Vurdering av trafikksikkerhet

Kommunens forslag er utelukkende fundert på hensynet til de barn som bor innenfor den såkalte “trekanten” i området mellom Kjelsåsveien, Grefsenveien og Storoveien.

Alternativ 2 får nemlig store konsekvenser for trafikksikkerheten på skoleveien for barn bosatt i øvre deler av Grefsen:

Det er ca. 7-800 meter til Disen skole fra Grefsenkollveien 12 og 14. Barn bosatt i Grefsenkollveien bruker dermed ca. 15 minutter til fots hver vei pr. dag (førsteklassinger nærmere 20 min.) Avstanden til Grefsen skole er ca. 1,8 km. De yngste barna vil dermed få mellom 35 og 40 minutter gangvei i stedet for dagens 15-20 minutter til Disen skole.
Tidsaspektet er én ting. De fleste kan nok leve med en 40 minutter lang skolevei frem og tilbake hvis skoleveien er trygg.

Konsekvensen av Alternativ 2 er at barna, på sin skolevei, vil oppholde seg i trafikkerte gater over dobbelt så lang tid hver dag, enn de vil gjøre på veien til Disen skole.

3

En naturlig skoleveirute fra Grefsenkollveien 12/14 til Grefsen skole, vil være og først krysse Kjelsåsveien, med buss-stopp rett ved gangfeltet (noe som hindrer sikten både til barn og bilister) og for øvrig stor trafikk. Videre vil barna gå ned Brannvaktveien, hvor det i dag ikke finnes fortau og hvor barna må gå slalåm mellom parkerte biler og avkjørsler. Ruten kan eventuelt gå gjennom Glads vei øst. Her er det imidlertid også svært mange uoversiktlige og farlige utkjørsler, noe som kan gi
inntrykk av at det er tryggere å gå midt i Glads vei heller enn på fortauet. Glads vei øst gir 100 m lengre vei.

Neste store utfordring for barna er da Grefsenveien. I tillegg til trikken er det her meget stor trafikk, med veldig travle bilister. Mange av dem har heller ikke tid til å vente når trikken stopper og kjører forbi på utsiden. Det er et trikkestopp ved den lysregulerte forgjengerovergangen som våre barn må bruke. Så gjenstår 700 meter langs Glads vei ned til Grefsen skole. Etter endt skoledag skal de hjem igjen.

For skoleårene 2012-2014 vil brakkene ved Engebråten være skolested for Grefsenelevene. De trafikale forholdene nedover mot Engebråten er enda verre enn mot Grefsen skole. Fortau mangler langs Nordhagaveien, Lyngåsveien, og nedre del av Saturnveien. I tillegg har vi et meget uoversiktlig og trafikkfarlig kyss over Grefsenveien ved Grefsenplatået, med uoversiktlig trafikkmønster, trikkestopp, biler som rygger, varelevering (flere forretninger er lokalisert i og rundt dette krysset), med mer.

Det “bærende” hensynet fra kommunens side – trafikk - slår således meget negativt ut for barna bosatt i Grefsenkollveien, og argumentene fra skolen og Utdanningsetaten står ikke til troendes.

Forslaget til endrede skolegrenser vil, dersom det skulle bli vedtatt, øke sannsynligheten for og dermed også hyppigheten av trafikkulykker langs skoleveien for skolebarn fra Grefsenkollveien. Dette finner vi som foreldre helt uakseptabelt. Løsningen for oss blir at skolebarna dessverre må kjøres til Grefsen skole i stedet for dagens løsning med følgegrupper der barna går til Disen skole. Skoleveien
til Grefsen (og Engebråten) er rett og slett for lang og for trafikkfarlig for de minste barna. At vi foreldre kjører barna våre fra Grefsenkollveien 12/14 til Grefsen skole, vil selvfølgelig øke trafikktettheten i området. Et annet poeng er at barna også må kjøres for å treffe de fleste av klassekameratene, da hovedtyngden av inntaksområdet ligger kilometervis unna. Barn som bor i nærområdene rundt oss vil gå på Kjelsås og Disen.

Vi ber om at det trafikkmessige hensynet til barna som bor lengst unna Grefsen skole vektlegges mye tyngre enn det kommunen har gjort hittil i sine vurderinger (ref vurderingene som ligger til grunn for kommunens innstilling på alternativ 2), slik at disse barna fortsetter å sokne til Disen skole.

Vi stiller også spørsmål ved den tilsynelatende forskjellsbehandlingen mellom barn i nedre og øvre del av Grefsen når det gjelder kommunens vektlegging av trafikale hensyn i denne saken. Slik vi ser det, bør ikke hensynet til barna i nedre del av Grefsen telle på bekostning av trafikksikkerheten til barna bosatt i øvre del, ved Grefsenkollveien.

Alternativ 3 – Utbygging ved Disen

Vi henstiller Utdanningsetaten om å utrede muligheten for å utvide Disen skole til en fire-parallell skole. Ved å legge atkomstvei til Sanatorietomta/skolen + ”kiss&ride” ned i kulvert samt bygge ny 4 fløy med gymsal og 7-8 klasserom i skråningen vest for dagens skole (opp mot Sanatoriet barnehage) vil dette la seg gjøre uten at dagens skolegård reduseres i areal. Plassen foran skolen bør kunne gjøres bilfri. Dette vil gi en mer trafikksikkerløsning ved Disen skole, og samtidig gi mer disponibelt areal for barna. Dette er tiltak som bør kunne utføres og gjennomføres til 2014 (forutsatt politisk vilje
og tillatelse hos byantikvar), like raskt som planlagt oppgradering av Grefsen skole.

Alternativ 4 – Ny skole for Øvre Grefsen

Alternativt bør en ny skole i øvre del av Grefsen kunne vurderes, da man her har vesentlig nybygging med anslagsvis 50-80 nye boenheter årlig ved Grefsenkollveien / Akebakken. Arealer ved Myrerjordet eller opp mot Akebakken vil kunne være aktuelle plasseringer for en mindre skole. Vi ser at det kanskje kan bli vanskelig å få til tilstrekkelig store byggeområder uten å komme i konflikt med eksisterende arealbruk, friområder, markagrensa, eller gir betydelige nabokonflikter.

Oppsummering

Det har lenge vært kjent at Disen skole var underdimensjonert for fremtidige behov. Det har også tidligere år vært store konflikter knyttet til Disen skoles inntaksområder, men skoleetaten har tilsynelatende lukket øynene for problemstillingen og ignorert utbyggingsbehovet ved Disen.

Kommunens utfordring med å prøve å finne alternative løsninger er derfor forståelig, om enn alt for sent.

Vi må påpeke at det fra 2013 uansett ikke er tilstrekkelig skolekapasitet til sammen på Disen, Kjelsås og Grefsen skoler, og at en ytterligere utvidelse av skolene dermed må gjennomføres snarlig.

Skolegrensene bør ikke flyttes før man har oversikt over hvor fremtidig utbygging for å dekke skolebehovet fra og med 2013/2014 kommer. Det er Disen skolekrets som har klart størst underdekning, og som bør få neste utvidelse.

Skolegrensene bør etter vår mening uansett ikke flyttes før Grefsen skole er ferdig oppgradert og utbygd i 2014. Skoleveien fra Grefsenkollveien ned til Engebråten er uakseptabel for små skolebarn både avstandsmessig og sikkerhetsmessig.

Barn fra Grefsenkollveien 12 m.fl. har siden 1999 hatt tradisjon for å gå på Disen skole. Disse barna har spesielt gode relasjoner da man omgås mye også utenfor skoletid. Mange av barna som begynner på skole i 2011 og 2012 har også større søsken som i dag går på Disen skole. Vi ber derfor innstendig om at disse barna ikke flyttes til Grefsen, men fortsetter å sokne til Disen skole.

Kapasitetsproblemene ved Disen skole per i dag bør midlertidig enkelt kunne løses med brakkeløsninger på Disen, evt. ved bruk av Sanatoriebygningene.

Flytting av skolegrensen som foreslått vil slik vi ser det være et stort feilgrep som ikke gir noen varig løsning for kapasitetsproblemene for barneskolene i området Grefsen/Kjelsås. I tillegg vil en slik løsning utsette våre barn for stor fare på de tett trafikkerte og uoversiktlige veiene som barna må forsere på sin ferd mot Grefsen skole.

Med hilsen arbeidsgruppa i aksjonen: ”Trygg og kort skolevei - bevar Disen skolekrets”

Kristine Høymyr, Bent J. Syversen, Simen Gylseth, Tanja Thorsen og John Inge Berg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.