Skar leir: Nytt liv på historisk grunn?

MOBILISERING FOR SKAR: Vi må få en bred mobilisering av alle gode krefter som vil noe med Skar leir. Bystyret må sikre penger, for her kan vi ikke vente rike gaver, skriver artikkelforfatterne fra Arbeiderpartiet.

MOBILISERING FOR SKAR: Vi må få en bred mobilisering av alle gode krefter som vil noe med Skar leir. Bystyret må sikre penger, for her kan vi ikke vente rike gaver, skriver artikkelforfatterne fra Arbeiderpartiet. Foto: ARKIVFOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bente M Larsen (A) BU-lederkandidat Bydelsutvalget Nordre Aker Ingrid Eide (A) Bystyremedlem

Ingrid Eide

De siste månedene har vel alle avislesere fått med seg debatten om Ekeberg skulptur- og kulturminnepark. Byrådet og bystyreflertallet ønsket forslaget fra Chr. Ringnes om å stille ut ca. 80 skulpturer på 10 % av arealet i Ekeberg skogen velkommen. 300 millioner kroner, inkludert skulpturer, gir Ringnes-stiftelsen til Oslo by over en femtiårs periode, for å gjenskape området slik det en gang var tenkt og brukt. Vel organiserte og taleføre motstandere ønsket skogen sin uberørt, gjerne gjengrodd, og egentlig tilgjengelig for et fåtall brukere i nærmiljøet. Men bystyrevedtaket skal sikre både naturmangfoldet og kulturminnene, i tillegg til nennsom utplassering av skulptur. Skogen forblir i offentlig eie til allmenn bruk.

På vår kant av byen har vi litt andre utfordringer. I 2007 sikret kommunen seg Forsvarets eiendom innerst i Maridalen, Skar leir. Visjonen var at dette kunne bli en fornyet innfallsport til Marka, en læringsarena på et område hvor eldre og nyere historie har satt sine spor med kruttverk fra 1800 tallet, militære bygg fra våre første år som selvstendig stat, og verkstedbygninger fra tyskernes okkupasjon, overtatt og så forlatt av det norske forsvaret. Her er flere verneverdige bygg, men mest av alt er både sted og hus preget av forfallet som følger med når hus blir stående tomme. Husokkupasjon ble forsøkt for noen år siden, okkupantene ble forvist og enda flere vinduer ble spikret igjen. Det ser ødslig ut. Det er åpenbart at stedet må få beboere. Som et minimum må man ha en «miljøvaktmester» som tar vare på hus og område og etter hvert legger til rette for bedre bruk. Her er oppgaver nok for lokale dugnader!

Del på Facebook

Heldigvis skjer det noe. Vann og avløpsetaten har tillatt en viss bruk, riktignok på svært strenge betingelser, av hensyn til Maridalsvannet som byens drikkevannskilde. Men det arbeides med en ny analyse av dette spørsmålet. Det forskes både her til lands og ute på nye renseteknologier. Skar leir kunne bli arena for kontrollerte forsøk med ulike renseteknologier.

I mellomtiden har Sogn videregående skole satt i gang med pedagogisk forsøksvirksomhet for elever innen byggfag. De har ryddet etter hærverk og i gammelt rot, de har satt i stand noen bygninger som kan brukes til undervisningsformål, og erfarne lærere ser store muligheter for at noen hus kan gi opplæringsmuligheter innen det som kalles VG3, altså allsidig, skolebasert praksisopplæring for elever uten lærlingeplass. Akkurat her har Oslo store utfordringer: Byen mangler lærlingeplasser, og arbeidsmarkedet har mangel på folk innen byggfagene. Skar leir rommer trolig de fleste oppgavene en god opplæring skal dekke. Selvsagt kan ikke skolen bøte på alt forfallet, men mye nyttig arbeid kan bli gjort. Elever blir alltid mer motivert av å gjøre noe «virkelig», noe med mening. Skar leir er full av slike muligheter. Det vil være god pedagogikk og god økonomi å satse her.

Byantikvaren har satt av midler til rehabilitering av den fredede verkstedhallen. Heldigvis er mantraet i all kulturminnebevaring nå «bevaring gjennom bruk». Hallen er enorm, det kan bli plass til både forsøk innen byggfag og arkitektur, og kulturaktiviteter. Noen har fablet om filmproduksjon, andre om musikk. En anerkjent billedkunstner er allerede på plass i kruttverket.

Men området har også fem bolighus som ikke er verneverdige, blir de satt i stand, kunne de leies ut til barnefamilier som ønsker nærhet til marka. Den viktigste ressursen er likevel messa – en stor kantine – og en forlegning. Her kan man få en leirskole, tilpasset Osloskolens mål om å gjøre barn fysisk aktive og fortrolige med friluftsliv, til alle årets tider. Byens barnehager kan bli «friluftsbarnehager» når de besøker Skar.

Og folk flest? De kan få en ny innfallsport til Marka, kanskje en hyggelig kafé, et sted de kan låne turutstyr, eller et sted de kan ha en konferanse med innslag av friluftsliv.

Kort sagt, vi må få en bred mobilisering av alle gode krefter som vil noe med Skar leir. Bystyret – det nye – må sikre penger, for her kan vi ikke vente rike gaver. De berørte etatene i kommunen må virke sammen, både de som sikrer drikkevannet, de som tar vare på kulturminner, de som forvalter miljøet og marka og de som skal sørge for at barn og unge får god opplæring i hva det betyr å bygge landet og ta det i bærekraftig bruk.

Men ikke minst må vi i nærområdet gå sammen om å skape nytt liv på Skar. Vår protest skal dreie seg om å hindre forfallet. Vi må yngle ideer og se etter mulighetene. Vi må ha fokus på Skar, men se hele området og mylderet av ulike brukere. Dette er en utfordring til alle politiske partier, foreninger og lag. Kanskje et nytt Bydelsutvalg kan ta tak i saken og invitere til et bredt samråd?

Bente M Larsen (A)
BU-lederkandidat Bydelsutvalget Nordre Aker
Ingrid Eide (A)
Bystyremedlem

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.