Gå til sidens hovedinnhold

Skar vs. Sørbråten

Å etablere en barnehage på Skar leir er en god idé. Det vil bli et eldorado for barn.

Byrådssekretær Ståle Hagen uttaler i Nordre Aker budstikke 18.12.08:

«Dimensjonene og kvalitetene på et oppgradert avløpsanlegg på Skar leir kan ikke sammenlignes med Sørbråten.» På Skar skal det nemlig bygges tette tanker for avløpsvannet, et 100% lukket system med tømming, i følge Hagen. Beboerne på Sørbråten har i flere tiår hatt 100% tette tanker for WC, det som nå skal etableres på Skar. Det reelle er derfor at kvaliteten på anlegget på Skar leir vil oppgraderes til samme kvalitet og nivå som det husstandene på Sørbråten og i Maridalen lenge har hatt. Dimensjonene blir nødvendigvis større for en barnehage enn for et bolighus. Ikke driv desinformasjon!

Reguleringsplan for Sørbråten ble nylig lagt frem av byrådet under overskriften: «Kommunen sikrer drikkevannet!» Forurensningsfare fra aktivitet i Maridalsvannets nedslagsfelt er brukt som hovedargument for å nekte bruksendring til boliger for hus kommunen har gitt merkelappen hytter. Både plan- og bygningsetaten og byrådet baserer seg på vann- og avløpsetatens (VAV) konklusjoner. Sørbråten velforening har hele tiden hevdet at oppgradering av bygningsmassen til boliger med topp moderne renseanlegg ikke vil gi økt utslippsfare.

Til tross for omfattende vannprøvetaking, er det ikke dokumentert større forurensning fra Sørbråten enn fra andre deler av Marka. Skjersjøelva, som drenerer fra en del av Marka så å si uten beboelse, viser i flere tilfeller høyere bakterieinnhold enn Movassbekken, som drenerer fra Sørbråten. Til tross for relativt tett bebyggelse, med eget borevann eller brønn på hver tomt, forurenser vi ikke våre egne eller naboers drikkevannsbrønner, det viser hyppige målinger. Hvordan kan vi da forurense et vann 5-6 km lenger ned i vassdraget, med både en og to innsjøer i mellom? Boliger med tett tank for WC og fullgode renseanlegg for gråvann forurenser ikke. Flere av anleggene på Sørbråten er fulgt opp av forskningsmiljøer de siste årene, og de viser null-utslipp. Det er null-utslipp som er dagens virkelighet!

Alle kompetansemiljøer vi er i kontakt med, bekrefter dette underhånden. Det vil ikke påvirke drikkevannskvaliteten i Maridalsvannet om det gjøres bruksendringer på Sørbråten. Disse kompetansemiljøene har imidlertid VAV som en av sine viktigste kunder.

Vi ser det slik at VAV har kjørt seg fast i argumentasjon fra tidligere tider. Verden har endret seg: Separate avløpsanlegg har blitt ekstremt mye bedre og sikre. Oslo har i følge dem selv fått Nord-Europas beste renseanlegg for drikkevann. Alle som har reist litt i Nord-Europa vet at drikkevannet kommer fra elver og nedslagsfelt med stor menneskelig aktivitet. De har til og med storbyer og kjemisk industri i sitt nedslagsfelt, men klarer seg selv om de ikke har Nord-Europas beste renseanlegg. Det er prisverdig at VAV er forsiktig men her er man overforsiktig uten reell grunn.

Med ønske om barnehage på Skar Leir i Maridalen møter kommunen seg selv i døra. Det er kommet til et behov som politisk veier tungt, og som er viktig for mange; hensynet til å skaffe familier gode barnehageplasser. Et hensyn som veid opp mot en diffus føre-var holdning uten vitenskapelig begrunnelse i forhold til drikkevannet bør og vil vinne frem.

Men:
Det kan ikke gjøres forskjell. Tåler nedslagsfeltet til Oslos drikkevannet en stor ny barnehage med 100 barn pluss personell, tåler det også noen bruksendringer på Sørbråten. Bruksendringer medfører ikke økt utnyttelse av eiendommen (ikke deling av eiendommene), kun endring som medfører miljøforbedring og ytterligere sikring mot utslipp.

Og: Til Oslos politikere og byråkrater: Ikke desinformer. Vi har mer moderne renseanlegg enn Skar leir, og er til en hver tid villig til å oppgradere til det som måtte utvikles av ytterligere forbedringer. Vi har også vært i kontakt med forskningsmiljøet på Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås, som Ståle Hagen refererer til. Dersom kommunen ønsker å samarbeide med oss om renseanlegg på Skar og Sørbråten imøteser vi dette.

Og innse: Hovedargumentet som er brukt i forhold til forslaget til reguleringsplan for Sørbråten er rett og slett ikke reelt! Bruk i hvert fall reelle og riktige argumenter!Tore Andersen

leder i Sørbråten Vel

Eivind Selvig

Sørbråten Vel

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto