*Nettavisen* Nyheter.

Skullerud gaard og landskjente Familier

Luftfoto av Skullerud gård. Bilde er utlånt av Tom Schibbye.

Luftfoto av Skullerud gård. Bilde er utlånt av Tom Schibbye.

19. oktober 1907 døde Halvor Aschehoug Bukier som drev Skullerud Gård. Allerede 25. oktober hadde Akers-Posten en kjempelang artikkel om en del landskjente folk som i tidens løp hadde vært knyttet til gården. Gjengivelsen er forkortet, og her følger første del av to deler.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nyere: Et bilde av litt nyere dato enn luftfotoet. FOTO: ROLV SEVALDSON

Paa Gaarden Skullerud i Aker, nu Nordstrands Prestegjeld, har Familien Bukier boet i over 100 Aar. Skullerud er en af Akers største Gaarde; Indmarken er ca. 600 Maal, og Skogen strækker sig over et Areal paa mindst 5000 Maal næsten op til Elvaaga, Grænsen mot Lørenskogen. Den i Lørdags afdøde Halvor Aschehoug Bukier har her nedlagt et helt Livsarbeide.

Thomas Bukier

Thomas Bukier er født 11. Februar 1702 og død i Kristiania 11. November 1765. Han var først Sekretær hos den berømte General Paul Løvenørn og blev den 23. Juni 1740 udnævnt til Krigsbogholder. Senere blev han Krigskommissær og Justitsraad. Han blev gift med Karen Sofie Riis, Datter af Provst Poul Riis paa Ringsaker. Blant deres 11 Børn var

Poul Bukier

Født i Kristiania 6. september 1744 og død 4. December 1812. Med ham kom Gaarden Skullerud ind i Familien, i hvis Eie den endnu er. (Dette er skrevet i år 1907.) Poul Bukier blev nemlig gift i 1789 med Anna Hammer Cudrio, som var datter af Peder Cudrio og Hustru Karen Hofgaard. Efter denne sin Svigermor, var det at Poul Bukier arvede Gaarden Skullerud.

Poul Bukier var en mæktig Mand. Han var Krigskommisær, Slotsfoged, Foged i Aker og Follo og Justitsraad. Han var 3 Gange gift. Anna Hammer Cudrio var hans anden Hustru.

Gravskrift

At Poul Bukier har været en betydelig Mand, fremgaar ogsaa deraf, at Presten Nicolai Wergeland (Henriks Fader) har lavet en længere Gravskrift over ham. Her heder det blant annet:

Traadte han tidlig i sin Faders Fodspor

og kom som Yngling i Statens Tjeneste,

I militaire og Civile Embeder

Og var ligeså omhyggelig bange for

at forøge den nedtrygte Armods Byrder

Osv.osv.

Gammelt skrivebord

Poul Bukiers anden Hustru Anna Hammer Cudrio havde for øvrig ogsaa været gift en Gang før, nemlig med Justitsraad Munch. En Datter af dette Ægteskab var gift med vor Grundlovs Fader, Sorenskriver Kristian Magnus Falsen hvis Skrivebord nu staar paa Skullerud. (Dagens eier opplyser at dette skrivebordet ikke lenger finnes på Skullerud gård)

Johan Herman Wessel

En Søster af Poul Bukier var Anne Kathrine Bukier født i 1748, som i 1780 blev gift med Dikteren Johan Herman Wessel og havde med ham Sønnen Jonas Wessel, der døde ugift i 1836 som Overretsprokurator.

I Ægteskabet mellom Poul Bukier og Anna Cudrio var der kun et Barn, nemlig:

Thomas Bukier

Han er født i 1791 og døde i 1843. Thomas var Grosserer i Kristiania og lagde en hel Del Jordegods under sig. Han eide bl.a. Skullerud, Kroghol og Fjeld i Kraakstad og Wollebæk i Aas. Gaarden Wollebæk er nu indkjøbt af Aas Landbrugshøiskole. Her står som bekjendt Mindestøtten over Kristian Magnus Falsen. Thomas Bukier var Storthingsrepresentant for Akershus fra 1827 til 1828.

Under Pengenøden i Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, blev Thomas Skullerud dog omtrent ruineret; men hans Sønner reddede dog Skullerud og Gjersrud og oparbeidede atter Familiens Velstand.

Thomas Bukier blev i 1825 gift med Karen Darre, som tilhørte en af Norges ældste Familier.

Slægten Darre

Optræder allerede under Kong Sverre, idet en Thorer Darre var Kongens Sysselmand i Nordfjord og blev dræbt i en Kamp mod Baglerne i Aaret 1197.

En af hans Efterkommere Jon Reidarsen Darre beklædte i 1388 den høie Værdighed som Norges Riges Raad. Fra 1392 til 1397 var han Høvedsmand paa Bergenhus. I denne Tid blev Bergen overfaldt af de saakaldte Fetaliebrødre fra Wismar og Rostoock, som i April 1393 med 18 store Skibe lagde ind paa Bergens Vaag og gikk iland med 900 skytter, der anrettede et Forfærdeligt Blodbad paa Borgerne, plyndrede og røvede og stak Ild paa Byen.

Borgerne anførtes av Jon Darre, som viste stor Tapperhed, men blev saaret og tagen til Fange. Han blev først udfriet i 1396. I Aaret 1397 deltog han i den bekendte Rigsdag i Calmar, hvor han den 13. Juli var med at antage Erik af Pommern til fælles Konge for de tre nordiske Riger og sammen med 66 andre Rigsraader fra de 3 Riger satte sit Segl under Dokumentet. Han blev paa samme Tid slagen til Ridder, da Kong Erik paa sin Kroningsdag ophøiede 133 personer til denne Værdighed.

Det norske Universitet

Slægten Darre deler sig i forskjellige Grene og skal have lidt meget under den Forfølgelse, som den tilligemed den øvrige Adel i Norge maatte undergaa under Kong Kristian II; flere af Familien skal være bleven dræbte i Blodbadet paa Akershus.

En senere Ætling Mentz Christophersen Darre oprettede i 1651 et Legat til Fordel for en Student ved Universitetet. Der indtraf i 1651 et betydelig Sildefiske, og heraf tilfaldt der ham i Tiende 600 Rigsdaler, som han skjænkede til Københavns Universitet. Dette Legat blev til det norske Universitet.

Nils Stockfleth Darre

Generalmajor Michael Darre var født 1728 og døde 1804. Han var Chef for det norske Agershusiske Dragonregiment og var bekjendt som en nidkjær og redelig Embedsmand.

Hans Søn var Nils Stockfleth Darre, født 1765, og var af sin Far fra Barndommen bestemt til Krigstjenesten. Han havde erhvervet sig en sjelden Færdighed i Landmaaling og Karttegning og blev ansat ved den da paabegyndte militære Opmaaling af Norge, hvori han i en Række af Aar deltog med overordentlig Flid og Virksomhed.

Herunder erhvervede han sig et nøiagtigt topografisk Kjendskab til det østlige Norge langs Rigsgrænsen, hvoraf han siden under Krigen havde meget Nytte. Men de store Andstrengelser og Strabadser, han ofte maate lide under disse Arbeider, lagde Grunden til den Helbrdessvækkelse, der bortrev ham ved en tidlig Død.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.