Gå til sidens hovedinnhold

Søsken splittet: Skolegrenser skal vurderes på nytt

I Nordstrands Blad 2. mai skrev vi om Emil som ikke får plass på Karlsrud skole der søsteren Iben går. Utdanningsetaten kommenterer saken.

KARLSRUD: – Når de flytende skolegrensene får slike konsekvenser, vurderer man da å gjøre noen endringer? Hvorfor er ikke lenger søsken prioritert først?

LES SAKEN HER: Emil og Iben må splittes

– Utdanningsetaten opererer ikke med flytende skolegrenser. De fleste veiledende inntaksområdene har vært uendret i mange år. Men når det bygges nye boliger eller befolkningen i et område endrer seg, kan det være nødvendig å bygge nye skoler eller endre skolenes inntaksområder for at alle de nye førsteklassingene skal få plass. Når inntaksområdene endres, kan elever få vedtak om skoleplass på en annen skole enn eldre søsken. Foreldre kan da søke om skolebytte, og dersom skolen har ledig kapasitet vil søknaden kunne innvilges, svarer Harald Øvland, avdelingsdirektør i Utdanningsetaten.

Lokale forhold

– I dette tilfelle gikk grensen tidligere langs en trafikkert vei, slik at barna i området skulle slippe å krysse denne veien. Ser man på slike lokale forhold?

– Når inntaksområdene endres, gjøres først en vurdering av geografi og trafikk. På bakgrunn av dette, og i dialog med de berørte skolene, utarbeides et forslag til nye inntaksområder. Disse sendes ut på høring, sier Øvland.

Bydelsutvalget på Nordstrand har tidligere diskutert de nye skolegrensene

Dette er reglene

Ved tildeling av skoleplasser skal hver skole først fatte vedtak for elever som tilhører sitt inntaksområde, deretter for elever fra fulle naboskoler, til sist for søkere om skolebytte.

Foresatte har rett til, så langt råd er, å få plass for sine barn ved den skolen de etter det veiledende inntaksområdet tilhører, jf. opplæringsloven § 8–1.

Hvis det er ledig kapasitet, kan elever som bor utenfor et inntaksområde få skoleplass ved at foresatte søker om skolebytte. Da skal bostedets nærhet til skolen og søsken tillegges spesielt stor vekt.

Andre kriterier er trygg skolevei, sosiale/medisinske forhold mv. Skolen gjør en helhetlig vurdering av alle relevante faktorer.

LES OGSÅ: Nye skolegrenser i 2013

Nye tall i august

– Er det aktuelt å endre grensene for dette området igjen?

– Skolegrensene endres på bakgrunn av tall fra folkeregisteret. I august 2012 var det behov for endringer mellom fire skoler på Nordstrandsplatået for å få plass til alle elevene. Endringene mellom Bekkelaget, Karlsrud, Lambertseter og Munkerud ble gjennomført høsten 2012, sier Øvland.

Utdanningsetaten får nye tall i august 2013 og vil da vurdere situasjonen på nytt.

Dette må gjøres hvert år på grunn av den høye oppfyllingsgraden på skolene i området. Forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler ble vedtatt i 2004. Rektor skal gjøre den helhetlige vurderingen av hver enkelt søker. Driftsstyret skal ikke involveres i enkeltsaker, men rektor velger selv hvordan han eller hun involverer driftsstyret på prinsipielt grunnlag, sier Harald Øvland.

LES OGSÅ: Får ikke gå på samme skole

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus