*Nettavisen* Nyheter.

Størst risiko for fysisk vold

Politi og kommune er i en ny rapport bekymret fordi enkelte ungdommer utvikler kriminalitetskarrierer tidlig i livet. Illustrasjonsfoto: Anita

Ungdom under 18 år har størst risiko for å bli utsatt for fysisk vold i bydelene Søndre Nordstrand og Østensjø. Det viser en ny rapport.

SØNDRE NORDSTRAND/ØSTENSJØ: Trendrapporten er laget av Oslo politidistrikt og Oslo kommune.

De har sett på barne- og ungdomskriminaliteten i hovedstaden i 2007. Målet er å styrke kunnskapen om kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo.

Når det gjelder fysisk vold er det et markant skille på hvor forholdene blir begått avhengig av ungdommens alder. Bydelene med flest forhold med en gjerningsperson under 18 år var Søndre Nordstrand og Østensjø. Indre by øst og ytre by sørøst er et område med en høy andel av barn og unge, står det i rapporten.

Flest ofre

En stor andel av ransforholdene skjedde i sentrum, indre by øst og ytre by øst.

For ungdom under 18 år er det flest forhold med ofre for vold i bydelene Søndre Nordstrand og Østensjø.

Kun tilfeller med kjent gjerningsperson blir omtalt i rapporten. I tillegg kommer tilfeller med ukjent gjerningsmann. Bildet er derfor ikke nødvendigvis representativt for hvor kriminaliteten totalt sett skjer.

Noen få

Noen få ungdommer står for en relativt stor andel av den totale registrerte barne- og ungdomskriminaliteten. De 50 ungdommene under 18 år som ble registrert for flest straffbare forhold, sto for til sammen 20,8 prosent av kriminaliteten.

Et flertall av disse ungdommene var gutter. De fleste hadde norsk statsborgerskap, men en majoritet hadde en annen landbakgrunn enn norsk (66,0 prosent).

Bekymret

- Det er bekymringsfylt at enkelte ungdommer utvikler kriminalitetskarrierer tidlig i livet. Blant de unge gjengangerne dominerer gutter som er født og oppvokst i Norge, men hvor foreldrene har innvandret fra et land utenfor Europa. Enkelte tilhører kriminelle grupperinger som begår alvorlig kriminalitet. Det er grunn til bekymring for at enkelte av disse ungdommene vil fortsette sin kriminelle karriere og at enkelte miljøer kan utvikle seg i retning av kriminelle gjenger, eller at ungdom kan rekrutteres til allerede etablerte gjenger, står det i rapporten.

Guttene i majoritet

Unge under 24 år for 28,0 prosent av de anmeldte forholdene i Oslo politidistrikt. Barn og ungdom under 18 år sto for 8,4 prosent.

Guttene er i klar majoritet blant anmeldte personer, men jenteandelen er økende. Det var en økning i antall straffbare forhold registrert både i aldersgruppen under 15 år og 15-17 år sammenliknet med de to foregående årene.

De registrerte personene under 18 år ble anmeldt for totalt 323 straffbare forhold. Kun et fåtall ungdommer registreres for mange straffbare forhold.

Naskeri og vold

Naskeri er det vanligste lovbruddet begått av unge jenter, Vold og trusler er det nest vanligste lovbruddet begått av jenter under 15 år. Blant jenter i alderen 15-17 år er det nest vanligste lovbruddet narkotika, fulgt av vold og trusler.

Blant gutter under 15 år er det vanligste lovbruddet naskeri, tett fulgt av vold/trusler og skadeverk. Blant gutter i alderen 15-17 år er det vanligste lovbruddet vold og trusler, fulgt av narkotika. For guttene er det en høyere andel ran enn blant jentene.

I aldersgruppen 18 til 23 år er det narkotika som utgjør den høyeste andelen av lovbruddene, både for guttene og jentene. Dernest var trafikkforseelser og vold/trusler det vanligste for guttene, mens og trafikkforseelser var det vanligste for jentene.

Ran

Det ble i 2007 registrert 188 ransforhold med en gjerningsperson under 18 år. Antallet er høyere enn i de tre foregående årene, men lavere enn rekordåret 199, da det ble registrert 308 ransforhold med en mistenkt/siktet under 18 år.

Enkelte ungdommer ble registrert for flere ran i løpet av året. Totalt var det 104 ulike gjerningspersoner under 18 år i 2007, forteller rapporten.

Fysisk vold

Det ble i 2007 registrert totalt 409 forhold for fysisk vold (liv, legeme, helbred) hvor gjerningspersonen var under 18 år.

Dette er det høyeste antallet forhold som er registrert i løpet av den siste tiårsperioden. Enkelte ungdommer ble anmeldt for fysisk vold flere ganger i løpet av året. Totalt ble 309 ulike personer under 18 år anmeldt i 2007.

372 narkotikaforhold med en gjerningsperson under 18 år ble registrert i fjor. Dette er et noe lavere antall enn det som ble registrert de to foregående årene, men høyere enn for andre år i den siste tiårsperioden. Enkelte ungdommer ble anmeldt for narkotika flere ganger i løpet av året. Totalt ble 241 ulike personer under 18 år anmeldt i 2007.

Ofre

Tallet på barn og ungdom som ofre for kriminalitet er relativt stabilt, men jenteandelen er økende. Det vanligste lovbruddet som gutter under15 år ble utsatt for var simple og grove tyverier, fulgt av vold og trusler. Blant jentene var det vanligste simple og grove tyverier fulgt av seksuallovbrudd, vold og trusler.

Blant unge jenter er andelen av kriminalitetsofrene som utsettes for seksuallovbrudd høy sammenliknet med eldre aldersgrupper.

Alkohol

På ti år har det gjennomsnittlige konsumet steget med 1,8 liter ren alkohol. Økningen gjelder begge kjønn, men andelsmessig er økningen størst for jentene. Drikkemønstrene til kjønnene har nærmet seg hverandre. Hasj er fortsatt det vanligste illegale rusmidlet blant ungdom i alderen 15-20 år.

I aldersgruppen 18-23 år skjer en høy andel av volden i forbindelse med uteliv i sentrum og en høy andel av ofrene og gjerningspersonene er ruspåvirket da volden finner sted.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.