Gå til sidens hovedinnhold

Støtter omstridt plan

Bydel Nordstrand har mottatt reguleringsforslag for Leirskallhellinga til offentlig ettersyn fra Plan- og bygningsetaten.

Sæter: Det var et svært samlet bydelsutvalg på Nordstrand som trådte sammen til fjorårets siste møte den 20. desember. En rekke saker, inkludert budsjettet, ble vedtatt enstemmig.

En av sakene som møtte dissens var reguleringsforslag for Leirskallhellinga. Området som omfattes av reguleringsforslaget ligger delvis i Bydel Nordstrand og delvis i Søndre Nordstrand bydel. Saken er derfor sendt til begge bydelene til uttalelse.

Bakgrunn

Reguleringen av verneplan for Ljanselva i 2003 skjedde på bekostning av to regulerte, ikke utbygde boligfelt tilstøtende planområdet som eies av OBOS. Boligfeltene ble delvis regulert til friområde og delvis spesialområde naturvern.

Reguleringsplanen for Ljanselva medførte ifølge Plan- og bygningsetaten et behov for en reguleringsmessig opprydding av restområdet i Leirskallhellinga, et område på 19,1 daa.

Området foreslås omregulert til samme formål som i gjeldende reguleringsplan, det vil si boligfelt, fellesområde for lek, friområde, vei, avkjørsel, gangareal og gang/sykkelvei.

Området grenser mot kulturlandskap i verneområdet langs Ljanselva, et friområde med biologisk mangfold. Reguleringsforslaget viser at et felt strekker seg inn i dette friområdet, men ifølge Plan- og bygningsetaten anses dette som relativt marginalt i forhold til de park- og verneområder som har blitt tilført området ved Ljanselvdalreguleringen.

Etaten hevder at inngrepet er gjort for å oppnå en rasjonell tomteutnyttelse og hensiktsmessige tomtebredder.

Motstridende interesser

Naboer i området, med Leirskallen Vel i spissen, er derimot negative til planforslaget. De ønsker ikke at Leirskallen Vestre skal bli boligområde, og mener en utbygging vil rasere det grønne området i Ljanselvdalen som er kjent for sin urskog.

For noen uker siden markerte Vellet sin motstand med en lysaksjon. Motstanderne av reguleringsplanen påpeker skogens biologiske mangfold, dens funksjon som rekreasjonsområde samt at skogen reduserer støy og forurensningsplager for beboere i Gamle Bygdevei.

Søndre Nordstrand Venstre støttet motstanderne og foreslo å gå imot reguleringsplanen og i stedet få området omregulert til friluftsområde, noe bydelsutvalget på Søndre Nordstrand støttet enstemmig.

Nordstrand Venstre, ved vara Martin Kirkengen, foreslo det samme i bydelsutvalget på Nordstrand, men her fikk han kun støtte av SVs representant Erik Telnes. Dermed støtter Nordstrand BU bydelsdirektørens forslag som sier at han er positiv til at det foretas en reguleringsmessig opprydding som tilrettelegger for utnyttelse av området i tråd med gjeldende reguleringsformål.

Bydelsutvalget forutsetter at Friluftsetaten har foretatt nødvendige vurderinger (...) med tanke på ivaretakelse av biologisk mangfold (...). Bydelsutvalget (...) er av den oppfatning at eventuelle vernehensyn bør vurderes inntatt i reguleringsbestemmelsene.

Bydelsutvalget på Nordstrand ønsker også å få bebyggelsesplanen til uttalelse.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger