Gå til sidens hovedinnhold

Støy forbudt!

Er du lei av bråk? Da får du nå sjansen til å diskutere hvor du vil ha støyfrie oaser i bydelen.

INDRE ØST: Støy utgjør i dag et vesentlig samfunnsproblem, fastslår Friluftsetaten, og inviterer lokalbefolkningen til møte for å diskutere hvor de ønsker å ha stille områder.

Råd fra lokalkjente

I løpet av sommeren har etatene grovregistrert 70-80 mulige stille områder i Oslo, og nå ønsker de råd og informasjon fra lokalkjente, slik at det er de viktigste områdene for befolkningen som blir ivaretatt og sikret mot ytterligere støybelastning. Målet er at alle beboere skal tilbys et stille område som ikke er for langt unna der de bor, og som har akseptabel tilgjengelighet.

Krav fra EU

Begrepet "stille områder" har sin opprinnelse i et EU-direktiv og ble første gang introdusert i de nasjonale forskrifter og retningslinjer om støy i 2005. Denne forskriften setter krav til tidlig medvirkning fra lokalbefolkningen i utarbeidelsen av handlingsplaner.
Men hva er egentlig et stille område?
"Stille områder er offentlig tilgjengelige områder som er egnet for rekreasjon og friluftsaktiviteter i god avstand fra dominerende støykilder. Grøntområder, turveier, kirkegårder, plasser, torg, Oslomarka og overgangssonen til Oslomarka, er eksempler på aktuelle stille områder. Det kan bli stilt krav til at støy i et stille område ikke skal overskride bestemte grenseverdier" heter det fra Plan- og bygningsetaten.

Ikke noe valg

Oslo kommune er pliktig til å inkludere stille områder i kommunens handlingsplan for støy som skal ferdigstilles 1.halvår 2008. Handlingsplanen vil bygge på et pågående arbeid med støykartlegging av Oslo som ledes av Friluftsetaten. De stille områdene skal registreres og kartlegges med sikte på sikre befolkningen tilgang til et tilstrekkelig bredt tilbud av områder i framtiden. Selve omfanget av stille områder i Oslo vil bli avklart som del av arbeidet med handlingsplanen. Ambisjonen er at planen skal vise hvordan de stille områdene kan sikres mot ytterligere støybelastning og peke på aktuelle virkemidler for å forbedre støysituasjonen i områdene på kort og lang sikt. Nye støykilder skal også lokaliseres slik at stille områder ikke forsvinner eller reduseres i omfang.

Vil tenke nytt

Tradisjonelt har tiltak mot støy i Oslo bestått av trafikk- og veiomlegging, bygging av tunneler, etablering av støyskjermer og fasadetiltak for å skjerme bomiljøet.
Nå fokuserer Plan og -bygningsetaten stadig mer på at høye støynivåer også utenom bostedet påvirker befolkningens helse og trivsel. De ønsker derfor en fremtidsrettet støyforvaltning ved å se bomiljø, nærmiljø, gater, plasser, parker og friluftsområder i sammenheng. Dette vil de oppnå med mer av forskning, tiltak og krav som er rettet inn mot å dempe støyen fra selve kilden. Virkemidlene kan bestå av støysvake veidekker, nye typer dekk, mer stillegående kjøretøy samt hastighetsreduksjoner i tettbefolkede strøk.

Allerede mandag 5. november diskuteres stille områder for bydelene Sagene, St. Hanshaugen og Vestre Aker på Sagene Samfunnshus fra klokka 18 til 20.30. Dette vil foregå som lukkede arbeidsmøter med et representativt utvalg for bydelen.

Tilsvarende møte for bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og Bjerke vil være mandag 19. november i bydelsadministrasjonen på Grünerløkka.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus