Stum­per røy­ken for bed­re jobb-hel­se

EN­STEM­MIG OPP­SLUT­NING: Nærmiljøkonsulent Jørn Lin­de­rud og by­dels­di­rek­tør Ma­rit Jan­sen har stor tro på at røyk­fri ar­beids­dag vil bed­re hel­sa og sy­ke­fra­væ­ret hos de an­sat­te i By­del Gro­rud. FOTO: ØY­STEIN DAHL JOHANSEN

EN­STEM­MIG OPP­SLUT­NING: Nærmiljøkonsulent Jørn Lin­de­rud og by­dels­di­rek­tør Ma­rit Jan­sen har stor tro på at røyk­fri ar­beids­dag vil bed­re hel­sa og sy­ke­fra­væ­ret hos de an­sat­te i By­del Gro­rud. FOTO: ØY­STEIN DAHL JOHANSEN Foto: FOTO: ØY­STEIN DAHL JOHANSEN

Bed­re hel­se er må­let når By­del Gro­rud ikke len­ger til­la­ter an­sat­te å røy­ke i ar­beids­ti­den.

BY­DEL GRO­RUD: For­ri­ge ons­dag var før­s­te steg på vei­en til å inn­fø­re røyk­fri ar­beids­dag i By­del Gro­rud. Det sat­ses på en myk start, fore­lø­pig er det røyk­fri ons­dag som gjel­der.

– Folk holdt ut og noen ga hver­and­re røyketyggis. Vi sat­ser på at vi skal få det til med god vil­je og sam­ar­beid, sier By­dels­di­rek­tør Ma­rit Jan­sen til Lo­kal­avi­sen Gro­rud­da­len.

Mål­set­tin­gen er ikke at alle skal slut­te å røy­ke, men at det ikke skal røy­kes i ar­beids­ti­den. Sa­ken ble be­hand­let i Ar­beids­mil­jø­ut­val­get tid­ligere i år og av­gjø­rel­sen ble fat­tet av et en­stem­mig medbestemmelsesutvalg.

Skal ikke være røykepoliti

Fra 1. feb­ruar blir det bare an­led­ning til å røy­ke i lunsj­pau­sen og fra 30. ap­ril er det helt slutt.

– Vi har stor re­spekt for at noen an­sat­te sy­nes det­te er kre­ven­de å være på jobb i åtte ti­mer uten å røy­ke, i re­spekt for det må vi bru­ke tid på det­te slik at de får til­pas­set seg, sier Ma­rit Jan­sen som selv er ikke-røy­ker.

Jan­sen sier by­de­len ikke har tenkt å ope­re­re som et røy­ke­po­li­ti.

– Vi skal ikke fly et­ter med pis­ken, men opp­ford­re og opp­munt­re. Vi har fak­tisk ikke tenkt på noe ris bak spei­let, men skal gi det­te god tid, sier hun.

Stor opp­slut­ning

By­de­len skal leg­ge til rette for dem som øns­ker å slut­te. Blant an­net ved å til­by gra­tis røy­ke­av­ven­nings­kurs.

Ad­mi­nist­ra­sjo­nen har ikke over­sikt over hvor man­ge av de 800 an­sat­te som røy­ker, men opp­slut­nin­gen om røy­ke­av­ven­nings­kur­se­ne har vært stor. På et av tje­nes­te­ste­de­ne med flest røy­ker har nes­ten samt­li­ge røy­ke­re meldt seg på.

– En røy­ker jeg snak­ket med for­tal­te at det­te var spar­ket bak han treng­te for å slut­te. Vi skal leg­ge til rette for en røyk­fri ar­beids­hver­dag og vel­dig man­ge har al­le­re­de meldt seg på, sier Ma­rit Jan­sen.

Lo­kal­avi­sen Gro­rud­da­len øns­ket egent­lig å snak­ke med an­sat­te som røy­ker, men det var in­gen som ville stå fram som røy­ke­re.

Hjel­pe hver­and­re

Det ville imid­ler­tid nærmiljøkonsulent Jørn Lin­de­rud som al­le­re­de har slut­tet et­ter 45 år som røy­ker.

– Jeg var en van­lig stor­røy­ker som røyk­te 20 om da­gen. Jeg har prøvd å slut­te man­ge gan­ger, men det nyt­ter ikke hvis du ikke har ho­det med deg, sier Lin­de­rud som slut­tet på den sym­bolske da­to­en 12.12.12.

– Jeg trap­pa ned til ti om da­gen og fes­tet meg med da­to­en som ald­ri vil kom­me igjen. Det er ikke noen spøk å slut­te å røy­ke. Det har vært tøft, in­gen tvil om det, men re­sul­ta­tet har vært vel­dig til­freds­stil­len­de, sier Lin­de­rud.

Han sier det er vik­tig å hjel­per hver­and­re i pro­ses­sen og har stor tro på at til­ta­ket vil ha god ef­fekt på sy­ke­fra­væ­ret i by­de­len. Selv opp­le­ver han at hel­sa er bed­re, sam­ti­dig som han me­ner det er vik­tig å ska­pe rom for de små av­brek­ke­ne i ar­beids­hver­da­gen som en røy­ke­pau­se er.

– Min tek­nikk fun­ger­te bra for meg og nå kom­mer det en ny spe­si­ell dato igjen, 1.5.15. Folk som øns­ker å slut­te er hjer­te­lig vel­kom­men til å ta en prat med meg, sier Lin­de­rud.

Andre saker fra Lokalavisen Groruddalen:

Holder fast på Israel-boikott

– Et sted å roe ned tempoet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.