Gå til sidens hovedinnhold

Thea Næss er uslåe­lig i kickboksing-ringen

Thea Næss har vun­net alle tit­ler som kan vin­nes i spor­ten.

OSLO: Med blant an­net ni NM-gull, tre kon­ge­po­ka­ler, fire EM-gull, tre VM-gull, fle­re World Cup-seirer og et gull i Com­bat Ga­mes på me­ritt­lis­ta, har 28-år­in­gen fra Abildsø satt ster­ke spor i kick­bok­sin­gens his­to­rie.

Fart og spenning

Kick­bok­sing-dron­nin­gen har blitt hed­ret av ord­fø­rer Fa­bi­an Stang på Oslo kommunes Æres­pris­ut­de­ling fire gan­ger. I til­legg har hun tid­li­ge­re blitt no­mi­nert i åpen klas­se på id­retts­gal­la­en i 2011 og vun­net den pre­sti­sje­fyl­te Pors­grunn Porselænsfakbrikk Æres­pris, i sel­skap med Ma­rit Bjør­gen, Kari Traa og Grete Waitz.

– Jeg be­gyn­te på kick­bok­sing da jeg var 15 år. Jeg had­de all­tid vært en ak­tiv jen­te som drev med tea­ter og dans, men jeg had­de ald­ri hatt min egen id­rett, og jeg sav­net å dri­ve med noe det var litt mer fart og spen­ning i. Jeg råd­før­te meg med pap­pa, som selv har dre­vet med kick­bok­sing, og fant fort ut at det var en sport for meg, for­tel­ler hun.

LES OGSÅ: Ingen banker Thea i Europa

Full­kon­takt-ut­øve­ren skul­le kon­kur­rert i vekt­klas­sen -60-kilo i NM, men på grunn av mang­len­de deltakere måt­te hun del­ta i -65-klas­sen.

Godt trenerforhold

Tre­ne­ren hen­nes, Daimi Akin, for­tel­ler at det kan være en stor ut­ford­ring å kon­kur­re­re mot ut­øve­re som er fem kilo tyng­re.

– Dis­se ut­øver­ne er ster­ke­re fy­sisk, har stør­re rek­ke­vid­de og stør­re tyng­de bak sla­ge­ne og spar­ke­ne sine. Thea må gå fram på en an­nen måte for å slå dis­se ut­øver­ne, sier han.

LES OGSÅ: The Næss årets kickbokser i 2010

Akin har vært tre­ne­ren til Thea si­den hun be­gyn­te på kick­bok­sing for tret­ten år si­den. Han så med en gang at hun var et stort ta­lent, og tok hen­ne med i ho­ved­av­de­lin­gen til Figh­ter Kick­bok­sing­klubb på Bjøl­sen.

– Thea er uten tvil ver­dens bes­te kvin­ne­li­ge kick­bok­ser i sin vekt­klas­se. Det hun vis­te mot eu­ro­pa­mes­te­ren i -65kg klas­sen NM-fi­na­len var utro­lig im­po­ne­ren­de, det er den bes­te kvin­ne­kam­pen jeg har sett. Det var mye ner­ver, og mye pre­sti­sje som sto på spill. Det at hun tok seie­ren i den kam­pen vi­ser hvor stor id­retts­ut­øver hun er, skry­ter tre­ne­ren.

Thea har også hatt for­lo­ve­den Chris­ti­an Gal­vez som hjel­pe­tre­ner.

– De er de al­ler bes­te tre­ner­ne som fin­nes. Mil­jø­et i klub­ben er fan­tas­tisk med Daimi i spis­sen. Chris­ti­an har vært en utro­lig god støt­te, og han leg­ger seg selv til side for at jeg skal nå må­le­ne mine, sier Thea, som håper at kickboksing kan bli en OL-gren.

– Jeg skul­le vel­dig gjerne øns­ke at kick­bok­sing ble en OL-gren, men det er jo vel­dig man­ge id­ret­ter som vil inn, fastslår hun.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?