Gå til sidens hovedinnhold

Ti varsler om pålegg

Etter Arbeidstilsynets Rett Hjem kampanje har Bydel Nordstrand fått ti varsler om pålegg.

Sæter: Arbeidstilsynet har i løpet av første halvår i 2007 fulgt opp utvalgte kommuners arbeid med å forebygge og redusere arbeidsmiljøbelastningene i hjemmetjenesten.

Denne landsdekkende kampanjen kalles Rett Hjem og er en av Arbeidstilsynets lengste kampanjer med oppstart i 2002.

Fremmer helse

Utgangspunktet for Rett Hjem er å rette søkelyset mot arbeidsgiverens ansvar for å tilrettelegge arbeidet på en slik måte at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig.

Arbeidstilsynets hovedmålsetting for satsingen er å redusere risikoforholdene for de ansatte i hjemmebaserte tjenester.

Tilsynet har vektlagt arbeids- og tidspress, vold, trusler og tunge løft, og det er kontrollert om kommune eller bydel har rutiner og prosedyrer som sikrer at arbeidstakere er vernet mot uheldige belastninger innenfor disse feltene.

Denne gangen har Arbeidstilsynet ført tilsyn med arbeidsmiljøet i hjemmetjenesten og i spesielt tilrettelagte boliger samt at de har ført tilsyn med om bydelene arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

I Oslo har det vært gjennomført 49 tilsyn, og hovedstaden kommer dårligst ut av undersøkelsen på landsbasis. Det er varslet 440 pålegg til Oslo kommune.

Fokus på arbeidsmiljøet

Bydel Nordstrand fikk ti varsler om pålegg som blant annet går på å forebygge og redusere helsebelastninger som følge av tidspress, ergonomiske forhold og som følge av vold og trusler om vold.

Noen av påleggene går på opplæring av de ansatte og bydelen er også pålagt å sikre at HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet) fungerer som forutsatt.

I bydelsdirektørens vurdering som ble lagt frem for bydelsutvalget før jul, står det at bydelen har fokus på arbeidsmiljøet for de ansatte og HMS og at de derfor imøteser Arbeidstilsynets tilsyn og korrigerende tilbakemeldinger.

Det vises til tiltak i budsjett 2008 hvor det blant annet står under mål for 2008 2011 at HMS-systemet er revidert og implementert i det overordnede kvalitetssystemet.

Noe undrende

I bydelsdirektørens vurdering står det også at han stiller seg noe undrende til at verken han som arbeidsgiver eller enhetsledere ble intervjuet under tilsynet. Bydel Nordstrand har ettersendt materiale til Arbeidstilsynet som viser at bydelen har mange rutiner og prosedyrer på plass der Arbeidstilsynet har gitt varsel om pålegg.

Bydelsdirektøren håper derfor at bydelen kan unngå flere av varslene ved at det er oversendt ny dokumentasjon både om tiltakene som allerede er på plass og de som snarlig vi bli igangsatt.

Frps kandidat Ulf Stigen fremmet et ønske om at bydelsutvalget holdes orientert om progresjonen for arbeidet med påleggene. Det var enighet om at BU skal orienteres på møtet i april om status for de utestående punktene.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot