*Nettavisen* Nyheter.

Trafikk og Grefsen Stasjonsby

I Nordre Aker Budstikke 28. september omtales Grefsen stasjonsby. Uttalelser fra et medlem av aksjonsgruppa krever en presisering:
Trafikktellinger i Vitaminveien sier mest om trafikkøkning til Storosentret. Forretningsareal genererer trafikk i helt annen grad enn boliger. Prognosene for trafikkgenerering fra Grefsen stasjon sier at denne trafikken neppe vil kreve et annet trafikksystem eller oppgradering av veinettets kapasitet. Boligområdet antas å generere biltrafikk i samme omfang som et hvilket som helst annet boligstrøk i indre by med samme antall boliger, verken mer eller mindre. Samferdselsetaten har under utarbeidelse en uttalelse om overordnet trafikkapasitet for Nydalen, Grefsen og Sagene. Denne vil bli tatt med i det videre arbeidet.
Aksjonist Conny Mossefin hevder at "Plan- og bygningsetaten er ikke bekymret for de som alt bor i området".
Når byen planlegges og bygges er etaten selvsagt opptatt av helheten. I det inngår også hensynet til omgivelsene og de som allerede bor i området. Men byen vokser, og bystyret har vedtatt at fortetting skal skje innenfor dagens byggesone, bl.a. med høyere utnyttelse ved knutepunktene. På den bakgrunn er det ikke noe grunnlag for å avslå å bygge boliger på den andre siden av Ring 3, med synlige 5 -6 etasjer minimum 120 meter fra villastrøket
Refleksstøy er beregnet til maks. 1dB, som er "knapt merkbart". Utbygging blir fulgt opp med målinger og eventuelt avbøtende tiltak.
Aksjonistene krever konsekvensutredning. Planen utløser ikke konsekvensutredning ihht. Forskrift om konsekvensutredning av 21.05.1999. Boligdelen er ikke så stor at den faller innenfor daværende forskrifts vedlegg II pkt. 4.3. om at området for utviklingsprosjektet skal være på mer enn 100 dekar. Hele planområdet, inkludert kontor og forretningsdelen er på 85.000 m2 .
Lokk over T-banen er foreslått regulert til kontor og forretning med begrenset forretningsareal på 2.500 m2. Tiltaket faller ikke innenfor forskriftens § 4 og dens kriterier.

Saken er imidlertid svært godt utredet. Følgende utredninger foreligger:
n Grefsen stasjonsby, støyvurdering
n Utredning om støy langs Ring3 " ifht boliger
n Grefsen stasjonsby, vurdering av luftkvalitet
n Grefsen stasjonsby, klimavurdering
n Grefsen stasjonsby, trafikkutredning
n Grefsen stasjonsby, Utenomhusanlegg
n Miljøundersøkelse, Grefsen stasjonsby
n Boligkvalitetsstudier/eksempler/soldiagram
n Overvannshåndtering Grefsen stasjonsby
n ROS-analyse
n Trafikkanalyse: Gang- og sykkeltrafikk
n Notat vedrørende avvik fra minimumstall parkeringsnorm i Oslo kommunes parkeringsnorm for boliger.
Bak rapportene står anerkjente konsulenter som Asplan Viak, Multiconsult, NGI, Hille Melbye Arkitekter AS, Statkraft Grøner AS, Safetec AS, Norsam AS, BS Akustikk, i tillegg til Statens Vegvesen og Plan- og bygningsetaten.
De mange utredningene dekker de forhold som ville blitt avklart i en konsekvensutredning. Det er vanskelig å se hva slags konsekvenser man ønsker utredet utover dette?
Dagny Gärtner Hovig
Informasjonssjef, Plan- og bygningsetaten

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.