*Nettavisen* Nyheter.

Utbedringer og støyskjerming

Det legges opp til et eget felt for de bilene som skal svinge til venstre for å komme seg ut på Ring 3, sørgående. Påkjøringsmuligheten sørover rett før Brynstunnelen skal stenges. Arkivfoto

Fjerning av fortau, støyskjerming og utbedring av akselerasjons- og retardasjonsfeltene er noen av punktene i reguleringsplanen.

RYEN/BRYN: Det er seks kryss på den aktuelle strekningen. Ingen av kryssene er tilfredsstillende utformet, det er blant annet ikke tilfredsstillende lengder på akselerasjons- og retardasjonsfeltene, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i sin fremstilling av saken.

Stenger påkjøringsmulighet

I Østensjøveien er det planlagt venstresvingefelt for kjørende til E6/Ring 3 sørover, noe som vil hindre faren for påkjøring bakfra og tilbakeblokkering.

Dette, sammen med utbedring av kryssområdet ved påkjøring fra Tvetenveien og avkjøring til Bryn, og stenging av påkjøringsmuligheten fra Bryn og sørover, skal bedre trafikksikkerheten på Ring 3.

Men de vil fjerne fotgjengerfeltet over Østensjøveien og la gående benytte av eksisterende gangbro fra stasjonen og over til Skøyenbakken. Dette innebærer en lite attraktiv og betydelig omvei for gående som ønsker rask kryssing av Østensjøveien.

Gående flyttes

Nye kollektivfelt skal etableres ved å utvide veiens kjøreareal. Eksisterende gang- og sykkelvei langs Ring 3 forbi Bryn senter foreslås omregulert til offentlig trafikkområde. Det skal legges til rette for traseer for gående og syklende langs lokalveinettet.

Tiltaket har en kostnadsramme på cirka 45-50 millioner kroner. Cirka 2,7 millioner kroner skal brukes til nye støyskjermer og vedlikehold.

Flere har kommet med bemerkninger til reguleringsplanen mens den var ute på høring, men ingen har kommet med innsigelser til planforslaget. Bydel Østensjø støtter intensjonene i planforslaget, men har blant annet kommentarer knyttet til støy og gåendes fremkommelighet.

Bydelen mener at planforslaget for Østensjøveien vil virke mot sin hensikt og vil gi mer trafikk på grunn av fjerning av rampe fra Nils Hansens vei. De ber videre om at arbeidet med å planlegge Manglerudtunnelen fremskyndes.

Samferdselsetaten uttaler at planen ikke er til hinder for fotgjengerkryssing i plan i Østensjøveien. De mener dette kan etableres senere, dersom det viser seg nødvendig. Plan- og bygningsetaten skriver i sin uttalelse at muligheten for gående til å krysse Østensjøveien er å foretrekke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.