Utvidelsen av Ekebergveien

Plan- og Bygningsetatens (PBE) planforslag av 12.10.06 har ikke blitt positivt mottatt av beboere langs Ekebergveien dette til tross for at utvidelsen vil ivareta transportsyklistenes behov for rask og trygg fremkommelighet. Dette forslaget har store konsekvenser for beboerne i området. Planforslaget innebærer blant annet rasering av hager hvorav også noen er omfattet av vernevedtak på sk. gul liste, felling av mer enn 50 trær og ingen forslag om bla. trafikkbegrensning og hastighets reduksjon.

PBE omdefinerer Ekebergveien fra villavei til hovedsamlevei for avlastning av E6 og E18. Flere grupper har engasjert seg i saken bl.a. Nordstrand Vel og GLA' Nordstrand, beboergruppen som representerer beboere langs Ekebergveien. Denne gruppen har utarbeidet et alternativ forslag som blant annet ivaretar eiendommer og trær og regulerer for miljøprioritert gjennomkjøring med 30 km/t . PBE uttrykker at forslaget ivaretar transportsyklistene og har i liten grad betydning for syklende skolebarn. Det er å bemerke at transportsyklistene også omfatter beboere utenfor vårt distrikt, mens våre skolebarn i området ikke er ivaretatt, med bla. et bredt fortau som gir plass for trygg sykling. I GLA' Nordstrands alternative forslag vil også lokale syklister være ivaretatt. Forslaget fra PBE er utformet for å ivareta Stortingets vedtak om Nasjonalt Sykkelveinett og inngår ikke som et element i en helhetlig plan for samferdsel i Oslos sydkorridor.

Planforslaget inneholder ikke forslag som kan ivaretar myke trafikanter syd og nord for planområdet. PBE's forslag innbefatter ikke noen form for lysregulering av trafikk eller fotgjengerfelt i reguleringsområdet, ei heller er det lagt inn noen forslag til løsning for farlige fotgjengerfelt sør for reguleringsområdet. Det er ene og alene sykkelvei som nå skal behandles.

Jeg ser i Nordstrands Blad 26.10.06 at Eiendoms- og Byfornyelsesetaten har utarbeidet et planintiativ for Holtet stasjonsområde. Her konkluderes det med at området har stor trafikkbelastning og at det åpnes for miljøprioritert gjennomkjøring med de farts- og trafikkbegrensende tiltak dette inneærer Her utarbeides altså et forslag om bredere vei uten trafikkbegrensende tiltak i den ene enden av "problemveien" , mens man samtidig søker å finne regulerende tiltak i den andre enden bokstavelig talt! Hvor er da den helhetlige forståelsen?

Også i Sæter-planen inngår miljøprioritert gjennomkjøring. Hvorfor da ikke tenke helhetlig miljøprioritert gjennomkjøring hele veien fra Hauketo til sentrum? Beboerne langs Ekebergveien har siden 1970-tallet bedt om og blitt lovet tiltak for å redusere gjennomgangstrafikken og støyen fra veien, blant annet gjennom bystyrevedtak av 19.01.2000. Oslopakke 3 vil også kunne gi positive bidrag til redusert trafikk over platået. Ved å velge andre løsninger enn angitt i PBE's forslag, vil beboerenes ønsker kunne tilfredsstilles, men nå er det altså kun sykkelvei som skal behandles! Det bør derfor være av interesse for alle beboerne på platået at trafikkmengde begrenses der dette er mulig, og slik jeg ser det vil ikke utvidelse av veien i en ende bidra til mindre trafikk.

Jeg håper inderlig at våre lokale politikere ser denne problemstillingen og bidrar til at vi får en forenet løsning tilpasset vår bydel og ikke nødvendigvis applauderer rikspolitiske vedtak på bekostning av vårt miljø.

Kristin Bachken

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.