*Nettavisen* Nyheter.

Verner om Nordstrand

Her besøker Merete Agerbak-Jensen (H) Bydel Nordstrand i 2007 for å se på den massive byggingen i skråningen. (F.v.) Merete Agerbak-Jensen, Per Rønn, Signy Volden og Thorkild Thurmann-Moe.

Byrådet fremmer nå forslag om midlertidig dele- og byggeforbud i deler av Nordstrandskråningen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Områdene som omfattes av forslaget.

NORDSTRAND: I påvente av omregulering av reguleringsplanene for Nordstrandskråningen fremmer byrådet nå forslag om midlertidig dele- og byggeforbud for området.

Bakgrunn

Reguleringsplanene for Nordstrandskråningen skal gi mulighet for fortetting samtidig som Nordstrandskråningens betydning som en del av byens grønne ramme skal ivaretas. Planområdet har inndeling i A, B og C- områder, hvor A-områdene er de områdene som har størst landskapsmessig eksponering.

Erfaringer med reguleringsplanene har vist at flere byggetiltak er blitt uheldige med hensyn til å ivareta reguleringsplanenes intensjoner om bevaring av grønnstrukturen, og det er stilt spørsmål ved om planene gir god styring.

A-områder

Det er behov for en nærmere plangjennomgang for å sikre reguleringsplanenes intensjon om bevaringen av grøntstrukturen i Nordstrandskråningen, påpeker Merete Agerbak-Jensen, byråd for byutvikling.

Dermed kan vegetasjonen skape den ønskede fjernvirkningen av grøntområde og opprettholde frittstående småhus i en grønn skråning.

Byrådet er enig med Plan- og bygningsetaten i at et midlertidig dele- og byggeforbud avgrenses til å gjelde delområdene Fiskevoll-Ljan og Ljan-Bekkelaget (A-områdene).

Forutsigbarhet

Det er viktig for bevaringen av den grønne Nordstrandskråningen at dette blir gjort samlet for hele området, ikke som enkeltsaker når byggesaker fremmes. Dette vil gi størst forutsigbarhet i forhold til kommende enkeltsakene, sier Agerbak-Jensen som også har stor forståelse for den bekymring som er fremkommet fra flere med aktuelle utbyggingsplaner.

Derfor er det viktig at planrevisjonen gjennomføres raskest mulig, og at de som har sendt inn saker, får disse behandlet parallelt med planrevisjonen, sier byråden.

Det angis enkelte unntak fra forbudet blant annet for visse mindre tilbygg og fasadeendringer.

Komité og bystyre skal nå behandle saken. Hvis forslaget går igjennom vil forbudet automatisk bli opphevet etter to år.

Annonsebilag