*Nettavisen* Nyheter.

Vil beholde nåværende uførepensjon

ERLING FOLKVORD (R)

Navn: Erling Folkvord

Alder: 60

Bosted: TøyenHva er din hjertesak før valget 2009?

Rødt vil i likhet med LO-kongressen beholde nåværende uførepensjon. Regjeringen har fått utredet en nyordning som gir drøyt 20.000 mindre i året for lavtlønte når de blir uføre. Dette vil gjøre at enda flere blir fattige, ettersom 43 prosent av befolkningen er uføre i kortere eller lengre tid før en når pensjonsalder.

Hvordan vil du styrke Oslo-politikken på Stortinget?

Når valgkampens festtaler er tilbakelagt for de andre partiene, skal Rødt og jeg arbeide på en annen måte i Stortinget. Jeg vil invitere Oslo-folk som krever forandringer, til høringer i Stortinget og til møter med meg og helst også andre Oslo-representanter. I samarbeid med dem som er direkte berørt, skal jeg fremme forslag i som viser hvilke av alminnelige Oslo-folks hverdagsproblemer som det er nødvendig å gjøre noe med.

Hva kommer du til å gjøre for å styrke samarbeidet på Oslo-benken?

Her som ellers vil jeg samarbeide på sak med enkeltpersoner og partier så langt det er mulig. Erfaringene mine fra den første perioden jeg var på Stortinget, tilsier at det er mobiliseringen, aksjonene og presset utenfra og nedenfra som avgjør om det blir resultatet. Det var for eksempel press av det slaget som gjorde at vi i 1993/94 fikk på plass en forholdsvis brukbar gjeldssaneringsordning for dem som hadde blitt ruinert av den vanstyrte byfornyelsen i Oslo. Presset fra folk fikk partiene til å bli enige.

Hva ønsker du å gjøre for å styrke Oslo-skolen?

Rødt vil gjeninnføre klassen som økonomisk grunnenhet i skolen og vil opprettholde felles skolestart for alle elever på 1. trinn i august. Rødt vil gjeninnføre øremerkete statlige midler til skolene. Rødt vil ha en gratis offentlig skole i Oslo medregnet skolefritidsordninga for alle barn og unge fra 1. klasse og ut videregående.

Hva ønsker du å gjøre for helsevesenet?

Aker Sykehus skal være lokalsykehus for Groruddalen. Det viktigste for Oslo-sykehusene er å få fjernet de snevre, bedriftsøkonomiske styringsmetodene som ble innført med den såkalte Sykehusreformen som A, H og FrP vedtok i juni 2001. Rødt vil avvikle denne foretaksmodellen og ta Oslo-sykehusa tilbake til offentlig forvaltning og demokratisk styring.

Hva ønsker du å gjøre for kulturlivet?

Rødt vil ha øremerket statlige bevilgninger til folkebibliotekene (Deichmanske) og vil at Oslo kultur- og musikkskole skal drives uten å kreve tusenvis av kroner i foreldrebetaling per år. Breddeidretten blant barn og ungdom må få økonomiske og fysiuske vilkår som står i forhold til den betydningen den har.

Hva ønsker du å gjøre for samferdsel i Oslo?

Rødt vil snu den nåværende satsinga på enda flere i motorveiprosjekter som øker antallet privatbiler inn og ut av Oslo hver dag. Den store motorveg-planen som kalles Oslo-pakke 3, og som de andre Oslo-partiene er enige om, må forandres slik at statens penger i stedet brukes på utbygging av kollektivtrafikken og utvikling av sykkelvegnettet i Oslo.

Hva mener du om dages bevilgninger til Oslo kommune og bydelene her?

Bydelene er grovt underbudsjettert. Regjeringa lovte i 2005 at den gjennom en flerårig forpliktende opptrappingsplan skulle rette opp ubalansen i kommuneøkonomien. Dette løftet er brutt og norske kommuner har aldri hatt større underskudd enn i 2008. Bydelene i Oslo har fått sin rikelige del av dette, med brutale budsjettkutt de siste åra. Rødt vil sette bydelene i stand til å yte de tjenestene befolkninga har rett på og bruk for, innen blant anna eldreomsorg, barnehager, skolefritidsordning og tiltak for ungdom. For Oslos 15 bydeler krever dette at årsbudsjettene fra og med 2010 til sammen må økes med tresifrede millionbeløp. Rødt vil, basert på undersøkelser av situasjonen i bydelene, fremme forslag om dette i statsbudsjettbehandlinga for 2010.

Hva ønsker du å gjøre for å øke tryggheten i gatene i Oslo?

Fem enkle tiltak vil hjelpe litt:

Fjerne de mest useriøse bedriftene i skjenkebransjen. Redusere skjenketida på restaurantene. Generell styrking av fritidstiltak for ungdom i bydelene. Kraftig opptrapping av behandlingstiltak og ettervern for de stoffbrukerne som ønsker seg ut av sin nåværende tilværelse med stoffsalg og kriminalitet. Opptrapping av den delen av Oslopolitiet som allerede har mye kunnskap om narkohandelens bakmenn.

Hva ønsker du å gjøre for Oslo ytre vest/ nord (Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern)?

Også i disse bydelene er kraftig utvidelse av bydelenes budsjettrammer de viktigste kortsiktige tiltakene for å bedre levekårene for folk med vanlige eller lave inntekter. Så lenge Oslo er styrt av H/FrP med støtte av KrF og Venstre, trengs det faktisk enform for øremerking av statlige bevilgninger til bydelene for å sikre at pengene skal nå fram dit de trengs. Rødt vil fortsette å arbeide for at det ikke blir noen USA-ambassade i det grønne friområdet ved Njårdhallen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.