*Nettavisen* Nyheter.

Vill vest på Samfunnshuset

Til tross for at alle styremedlemmer og varamedlemmer utenom styreleder ønsket tilgang til andelseierregistret, ble det nei fra daglig leder.

Styremedlemmer i Samfunnshus Vest (SHV) blir angrepet av leietakere i styreleders innkalling til ekstraordinært årsmøte, som skal handle om styreleders avgang eller ikke. Samtidig hagler det av mistillitsforslag fra ulike hold. Frontene manifisterer seg.

RØA: – Vi fikk jo hakeslepp da vi så innkallingen til ekstraordinært årsmøte som er gått ut til alle andelseierne. Et samlet styre har altså uttrykt mistillit til styreleder Randulf Riderbo. Han ønsker ikke å gå av og dermed har styret vedtatt innkalling til ekstraordinært årsmøte, hvor mistillit til nåværende styreleder skal stå på dagsorden. Ni dager etter vedtaket går det ut en innkalling, hvor det følger med et frontalangrep på flere av styremedlemmene formet som et mistillitsforslag fra dem som kaller seg arbeidsutvalget for leietakerne i Samfunnshus Vest.

– De er alle leietakere som har inngått leiekontrakt med Riderbo og daglig leder. Det er vel ingen overraskelse at Riderbo har latt være å ta opp denne saken med styret før innkallelsen gikk ut. At han også legger ved en protokolltilførsel på fire sider som fortoner seg som et rent forsvarsskrift er også ukjent for styremedlemmene, og dette er da heller ikke en protokoll som er signert og godkjent av styret. Alt er galt ved denne innkallingen, sier styremedlem Rune Dahl.

Les også: Rå maktkamp i styretrommet på Samfunnshus Vest

Angrep på styremedlemmer

Det er likevel ikke bare det formelle rundt innkallingen styremedlemmene reagerer på.

– Det verste er at det til samtlige andelseiere får et brev fra noen leietakere som går til angrep på styremedlemmer som verken er blitt hørt eller hatt mulighet til å forsvare seg mot beskyldningene som blir rettet mot dem, sier Dahl.

Stig Øydna Kvarsnes blir som direktør i Rema Eiendom beskyldt for å gå Rema Eiendoms ærend som styremedlem og er inhabil i saker i SHV som gjelder utleie og utbygging.

– Det er jo ikke akkurat noen hemmelighet at Kvarsnes er direktør i Rema Eiendom. Han har vært veldig klar på dette fra første stund. Årsmøtet valgte Kvarsnes som styremedlem nettopp på grunn av sin kompetanse når det gjelder eiendomsutvikling og kontraktsinngåelser. Samfunnshus Vest står foran store utfordringer de neste årene knyttet til reguleringsforslaget, hvor det er svært viktig å ha profesjonelle aktører i styret, sier Dahl.

Les også: Storm rundt Samfunnshus Vest

– Får ikke forsvare meg

En av leietakerne som har signert mistillit til Kvarsnes har vært i konflikt med flertallet i styret etter at Riderbo og daglig leder signerte den ferdige kontrakten med denne leietakeren uten å få den godkjent av styret. Kvarsnes er mildt sagt oppgitt.

– Det blir rettet flere beskyldninger mot meg i brevet fra arbeidsgruppen som nå er gått ut til samtlige andelseiere uten at jeg har fått muligheten til å forsvare meg, sier Kvarsnes. Han har bedt daglig leder sende ut en ekstern habilitetsvurdering sammen med et skriv hvor han forklarer seg til andelseierene, men denne har av ukjente årsaker ikke blitt sendt ut.

Rune Dahl er svært overrasket over at det mangeårige styremedlemmet og nestleder Olav Ljones, som er valgt til å fremme reguleringsforslaget for SVH, blir beskyldt for å løpe Kvarsnes og Rema Eiendoms ærend.

– Det er stygt mot en hedersmann som Olav Ljones. Han blir beskyldt for å utøve splittende styrearbeide og at han og Kvarsnes driver med viktige e-postdialoger hvor deler av styret herunder styreleder er utelukket. Det blir jo litt komisk og mistenke noen for inhabilitet bare fordi man utveksler mail seg i mellom, uten å inkludere resten av styret i hver eneste en.

Får ikke tilgang til dokumenter

– Jeg har merket meg at leietakerne har fått tilgang til alle styreprotokoller de siste årene, som det refereres fra. Det er fint med åpenhet, men jeg synes jo dette er merkelig all den tid styremedlemmer har blitt nektet innsyn i gamle styreprotokoller av styrelederen. Vi som er valgt av årsmøtet får altså ikke innsyn i dokumenter som angår våre eiere. Det samme gjelder årsmøtets valgte kontrollkomité. Den får heller ikke tilgang til dokumenter den etterspør.

– Et sted i anklageskriftet fra leietakerne står det at Ljones og jeg har nektet å undertegne en habilitetserklæring i juni 2013. For det første er det ingen av styremedlemmene overhodet som har undertegnet habilitetserklæring, som var formulert av Riderbo på en slik måte at den ville frata oss enhver mulighet til å drive et forsvarlig styrearbeid. Jeg sitter i et titall styrer i ulike selskap. Jeg må bare si én ting. Jeg har aldri vært i nærheten av å oppleve en styreleder som Riderbo, som gjennom sitt virke gjør styret helt dysfunksjonelt, sier Kvarsnes.

Les også: – Blir nektet innsyn i driften

Får ikke vite hvem som er andleseiere

Kvarsnes og Dahl forteller at de har gjort fremstøt overfor Riderbo og daglig leder, Willy Rønvik, for å få listen over andelseiere med e-postadresser, uten å lykkes.

– Vi må få anledning til å renvaske oss for de beskyldningene som har gått ut med Riderbos innkalling. Nå sitter det mer enn hundre andelseiere og tar inn uriktig informasjon uten at vi har fått komme til orde. Nå vil vi vite hvorfor daglig leder og Riderbo nekter oss tilgang til dem vi representerer.

Med seg hadde de to et brev undertegnet av alle styremedlemmer og varamedlemmer, utenom en som er på ferie, med krav om å få medlemslisten utlevert. DittOslo fikk på forespørsel tillatelse til å bli med de to opp til daglig leders kontor.

Rønvik lar seg ikke overtale, tross styrets skriftlige forlangende. Daglig leders tilbud om å sende ut styrets informasjon til andelseierne på egen hånd blir avslått på grunn av at de mener bindingen til Riderbo og at daglig leder har bidratt til at Riderbos innkalling har gått usensurert ut.

– Vi kan jo ikke i denne situasjonen risikere at vår versjon blir stoppet, redigert eller sensurert. Vi trenger e-postadressene for å komme ut med styrets informasjon. Vi er ikke ute etter personopplysninger utenom epost-adressene, sa Dahl blant annet til daglig leder.

– Jeg må få anledning til å renvaske meg for de beskyldninger som er fremsatt, sa Kvarsnes.

Daglig leder ville tenke seg om og skulle komme med et skriftlig svar senere.

Svaret fra Rønvik er at Kvarsnes og Dahl ville ha fullstendige personopplysninger på andelseierne (Dette er ikke riktig, da Dahl presiserte at de slett ikke var ute etter annet enn e-postadressene – journ.anm.) og at han forholder seg til Samvirkeloven og Personvernloven og prøver å ivareta det enkelte medlems interesse. (Det kommer ikke frem hvor i Samvirkeloven og Personvernloven et styre i et Samvirke kan nektes å få tilgang til e-postlister – journ.anm.) Han viser også til «Retten til privatlivets fred er blant annet forankret i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8.»

– Hva kan jeg si til dette. Daglig leder som er underlagt styret forbeholder seg altså eneretten til tilgang til e-postlistene. Er det nå jeg skal begynne å gråte? spør Rune Dahl.

Rønvik og Riderbo svarer ikke på henvendelser fra dittOslo.

Les også:

Varsler søksmål mot styret etter Riderbos "høringsuttalelse"

Reaksjoner på styreleders utspill

Habiliteten vurdert

Senere har Stig Kvarsnes fått vurdert sin habilitet av advokatfirmaet Torkildsen & Co, som konkluderer med at Kvarsnes ikke er inhabil i i arbeidet med å delta i det strategiske utviklingsarbeidet i Samfunnshus Vest, herunder vurdering av eventuell overordnet leietakersammensetning. Kvarsnes habilitet må imidlertid vurderes i tilfeller hvor det for eksempel er snakk om konkrete dagligvarekjeder som ønsker å inngå leiekontrakter.

Siden har daglig leder i følge styremedlemmene nektet å i det hele tatt å vise registeret over hvem som er andelseiere i Samfunnshus Vest. Dette til tross for at Samvirkeloven sier at det er styret som har ansvaret for opprettelse av registret. Styret bestemmer for øvrig hvem som skal ha ansvaret for registret. Hvis styret med flertall vedtar at for eksempel et styremedlem som skal ha dette ansvaret, kan ikke daglig leder motsette seg dette, mener styreflertallet.

Til orientering ga daglig leder sammen med styreleder denne journalisten en kopi av hele medlemsregistret, altså det samme registeret som styret ikke får tilgang til. Dette var før konflikten i styret oppsto.

– Ja dette er svært merkelig. Vi får ikke tilgang til noe av det vi trenger for å fungere som styre. Dermed er styret dysfunksjonelt så lenge verken daglig leder eller styreleder retter seg etter styreflertallets vedtak. Nå har også styreleder innkalt til ordinært årsmøte den 9. april. Også nå er dette gjort uten at det er behandlet i styret, sier Kvarsnes.

I mellomtiden har Røa vel, som er andelseier i SHV, vedtatt mistillit mot styreleder Randulf Riderbo med begrunnelse at styreleder motarbeider styrets vedtak og i følge velet aktivt legger hindringer i veien for den videre utvikling av arbeidet med et nytt tilbygg med kulturhusdel. Røa vel har uttrykt uro over leietakernes forhold til Riderbo, deres kritikk av styremedlemmer og den plutselige interessen for å bli andelseiere sammen med familie og ansatte. Velet har i et skriv advart mot at dette kan ramme Samfunnshus Vest formål og oppfordrer Røas beboere å ta eierskap i Samfunnshuset gjennom å tegne en andel, for å få stemmerett på ekstraordinært årsmøte.

Riderbo vil heller ikke kommentere mistillitsforslaget mot ham, men svarer denne gangen på mail at han ikke har tillit til journalisten i denne saken.

Ordfører uten funksjon

I tillegg har Marit Kjos Sørensen kommet med et mistillitsforslag mot kontrollkomiteens leder, som ble valgt under siste årsmøte. I følge listen fra daglig leder i Samfunnshus Vest, representerer hun Vinderen-Ris Høyre i tillegg til seg selv. Vestre Aker Høyre har på forespørsel benektet at Kjos Sørensen på noen måte representerer Høyre i denne saken og at mistillitsforslaget hun har lagt frem er ukjent for partiet.

Kjos Sørensen signerer mistillitsforlaget som ordfører i SHV. Hun ble valgt som ordfører/ordstyrer under forrige årsmøte i SHV. I følge vedtektene har ikke ordfører noen funksjon mellom årsmøtene og det velges ny ordfører på hvert årsmøte. Hun utrykker mistillit til kontrollkomiteens leder Jan Herstad og skriver at Herstad «fra dag en tydelig har latt seg velge inn som leder av Kontrollkomiteen med en bakenforliggende agenda.» Det kommer ikke frem i mistillitsforslaget hva den bakenforliggende agendaen skulle være.

Herstad blir også beskyldt for å involvere pressen i internt saksarbeid. I desember 2013 ba dittOslo om en kommentar, etter at vi ble gjort oppmerksom på av en kilde at kontrollkomiteen hadde klaget til styret over at den ikke fikk tilgang til dokumenter som hørte inn under kontrollkomiteens arbeid. Vi spurte Herstad om dette var tilfelle. Til dette svarte Herstad: «Det ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg rapporterer til årsmøtet i Samfunnshus Vest og har ingen kommentar utover det». Denne journalist og redaksjonen i dittOslo har ikke hatt intervju med Herstad vedrørende Samfunnshus Vest utover det.

I tillegg beskyldes Herstad for å føre en diktatorisk linje uten at dette er beskrevet nærmere.

Skulle ikke avlyse

Hun viser også til et notat fra Advokatkontoret Thommessen, som viser at Herstad har vært svært opptatt av å involvere seg i daglig leders arbeid og styreanliggende, noe som er kontrollkomiteens oppgave i følge styret som viser til Samvirkeloven. Notatet fra advokatkontoret er ikke kjent.

Kjos Sørensen har også kontaktet det samme advokatkontoret for å få en vurdering av om styret kan avlyse ekstraordinært årsmøte. Advokatfirmaet skriver til Kjos Sørensen at det kan styret sannsynligvis ikke gjøre. Styret har poengtert at de ikke har til hensikt å avlyse møtet som styret selv har vedtatt skal avholdes, men mener at innkallingen som styreleder har sendt ut ikke er kjent for styret og ikke i overenstemmelse med styrets vedtak. Styret ønsket å sende ut innkallingen på nytt. Advokatkontoret Thommessen har ikke svart på dittOslos henvendelser, hvor vi har gjort oppmerksom på at styreflertallet ikke hadde til hensikt å avlyse møtet. Vi ba om en redegjørelse for om styret kunne sende en ny innkalling, når styreleders innkalling i følge styreflertallet verken var godkjent av styret eller i overenstemmelse med styrets vedtak.

Kjos Sørensen mener at hun er berettiget til å få dekket advokathonorar, selv om styret så langt ikke har godkjent at Samfunnshus Vest skal pådra seg slike økonomiske forpliktelser.

DittOslo spurte Kjos Sørensen om å få konkretisert hva Herstads bakenforliggende agenda skulle være. Det skulle vi få vite først på årsmøtet. DittOslo spurte videre om når styret har vedtatt planer å avlyse det ekstraordinære årsmøtet. Hun hadde hørt enkelte styremedlemmer snakke om det. Hun vil ikke kommentere påstanden om Herstads diktatoriske fremferd eller andre sider av mistillitsforslaget. Senere mottar journalisten en SMS hvor det står: «Du bygger åpenbart på feil premisser. Utover det ingen kommentar».

– Svært overrasket

Styremedlem Rune Dahl er den eneste i styreflertallet som ikke har fått noen form for mistillitsforslag rettet mot seg. Vi ba om en kommentar til Kjos Sørensens påstander.

– Jeg er blitt gjort oppmerksom på mistillitsforslaget mot Jan Herstad. Jeg er svært overrasket over påstandene som legges frem, da jeg oppfatter kontrollkomiteens leder som ryddig og ordentlig. Det jeg reagerer på er at han blant annet blir beskyldt for å ha en bakenforliggende agenda. Det står ikke noe i mistillitsforslaget om hva denne agendaen skulle være og da blir det vanskelig for Herstad å forsvare seg mot en slik insinuasjon, sier Dahl.

– Jeg må jo få tillegge at jeg også reagerer på at Herstad blir beskyldt for å være opptatt av å involvere seg i daglig leders arbeid og styreanliggende. Det er jo nettopp en del av kontrollkomiteens oppgaver. Det kommer jo klart frem av Samvirkeloven.

Han vil ikke si noe om i hvilken grad Kjos Sørensen kan belaste SHV med advokathonorar uten å ha fått styrets godkjennelse.

– Vi vil behandle dette i styret. Jeg er litt usikker på hvilken rolle Kjos Sørensen har i dette. Hun ble riktignok valgt til å styre forrige årsmøte og det skal velges ny ordfører på neste årsmøte. I følge SHVs vedtekter har ikke ordfører noen funksjon mellom årsmøtene.

Han beroliger andelseierne med at styret ikke har hatt til hensikt å avlyse det ekstraordinære årsmøtet.

– Jeg er mildt sagt litt forundret over at Kjos Sørensen legger denne problemstillingen frem for advokatfirmaet, sier Dahl.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.