I en Økokrim-sak har Oslo tingrett dømt en investor til fengsel i ett og et halvt år for markedsmanipulasjon og misbruk av innsideinformasjon ved tilskyndelse til salg av DNO-aksjer.

- Retten fant at manipulasjonen ble gjort i vinnings hensikt, idet domfelte hadde en betydelig shortposisjon i DNO og dermed en økonomisk interesse av fallende aksjekurs i selskapet, heter det i meldingen fra Økokrim.

Brukte journalist for å påvirke kursen
I det aktive miljøet rundt DNO er det igjen en avisartikkel som står sentralt.

I august 2007 skal den tiltalte investoren ha gitt en advokat i oppdrag å skrive et brev om det børsnoterte selskapet DNO. Brevet var til Norsk Tillitsmann, som representerer obligasjonseierne, eller lånegiverne, til det børsnoterte selskapet.

«Vi er dypt bekymret over den informasjon DNO lar tilflyte markedet om sine ulike engasjementer, og i særdeleshet vedrørende selskapets lisenser i Nord-Irak», heter det i brevet som ble skrevet av toppadvokaten Rolf Johan Ringdal i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR).

Ifølge Økokrim gir brevet gir uttrykk for å være skrevet på vegne av et antall obligasjonseiere som var alvorlig bekymret for selskapets likviditet, økonomi og dermed dets fremtid, til tross for at brevet kun var skrevet på vegne av tiltalte. Tiltalte eide kun én obligasjon i selskapet, som han hadde skaffet seg i anledning nevnte brev, heter det i tiltalen til Økokrim.

Økokrim hevder vider at tiltalte hadde en betydelig shortposisjon i DNO, og dermed en økonomisk interesse av fallende aksjekurs i DNO. Tiltalte skal ha gitt DN.no tilgang til brevet samme dag som det var skrevet, og DN.no publiserte kort tid etter en artikkel om brevet og obligasjonseiernes frykt for og kritikk av DNO.

Sjekk saken til DN.no her:

I forkant av publiseringen skal tiltalte i tillegg ha oppfordret en investor til salg av DNO-aksjer. Investoren solgte deretter over 1 million DNO-aksjer kort tid før artikkelen ble publisert.

Streng straff
Under straffutmålingen påpeker retten at brudd på verdipapirhandelloven undergraver tilliten til verdipapirmarkedet, og retten trekker i skjerpende retning blant annet frem det store skadepotensialet og de betydelige vinningsmulighetene som forelå i saken, opplyser Økokrim i en melding. Straffen for kursmanipulasjonen er igjen meget streng.

Den fastsatte straffen er nemlig på ett år og seks måneder fengsel, hvorav ni måneder ble gjort betinget.

- Det sender et klart signal til markedsaktørene om at det skal reageres strengt mot denne type straffbare handlinger, mener Økokrim.

Til NA24 sa daværende sjefredaktør i DN.no, Svein-Thore Gran, at redaksjonen hadde håndtert denne saken på normalt journalistisk vis.