Gå til sidens hovedinnhold

Dyr skilsmisse

Hva skjer med kirkens milliardverdier, hvis den løsrives fra staten? Kirken sitter på verdier for rundt 4,5 milliarder kroner. Det blir en dyr skilsmisse og neppe helt uten bråk.

Et utvalg foreslår at kirken løsrives fra staten. Men hva skjer med kirkens milliardverdier?Siste dag i januar leverte fylkesmann og Krf-politiker Kåre Gjønnes innstillingen til det såkalte Stat - kirke-utvalget til kirke- og kulturminister Trond Giske. Utvalget går korte trekk inn for å oppheve dagens statskirkeordning.Når dette skjer, om det i det hele tatt skjer, er ennå i det blå. En utskillelse av kirken fra staten, krever en grunnlovsendring. Det på sin side krever at saken går over to stortingsvalg. Altså en periode på minst åtte år.Milliardverdier

Men det kan komme til å bli et spill om deler av kirkens formue, en formue som forvaltes av Opplysningsvesenets fond. Fondet forvalter i dag verdier til 4,5 milliarder kroner. Det dreier seg om store eiendommer til en verdi av rundt tre milliarder, i tillegg til verdipapirer til en verdi av knappe 1,5 milliarder kroner.Fondet er en av landets desidert største skogeiere, og eier 900.000 dekar skogsareal. 540.000 dekar av denne skogen er produktiv. Fondet eier 450 prestegårder, hvorav 115 av dem er fredet. I tillegg har fondet rundt 11.500 festekontrakter, noe som gjør dem til en av landets største eiendomsbesittere.Uklart hvem som eier

Det har lenge vært omstridt hvem som faktisk eier verdiene som inngår i fondet. Staten eller kirken? Det såkalte Bakkevig-utvalget, som kirken selv oppnevnte i 1998 for å se på forholdet mellom stat og kirke, slo fast at hele fondet er statens eiendom. Men det er omstridt.Justisdepartementet slo nemlig i 2000 fast at Opplysningsvesenets fond er statens eiendom. Lovavdelingen tok stilling til dette, på bakgrunn av spørsmål om hvem som har adgang til å fiske på statsgrunn.De la vekt på at Den norske kirke ikke er et eget rettssubjekt, og derfor ikke kan ha noen eiendomsrett. Justisdepartementet la dessuten til at de kirkelige eiendommer under eneveldet, rettslig og faktisk, var å betrakte som Kongens eiendom og at dette ikke ble endret ved Grunnloven av 1814. Departementet la også vekt på at forvaltningen av fondet hele tiden har vært styrt av myndighetene.- Etter en gjennomgåelse av de aktuelle rettskilder og den historiske bakgrunnen for Opplysningsvesenets fond er Lovavdelingen kommet til at det må anses som sikkert at staten er eier av fondet, konkluderte Justisdepartementet med.Politisk strid

Kan dermed kirken stå på bar bakke, når stat og kirke en gang i fremtiden skilles? Neppe, men at det blir diskusjon, er det nok liten tvil om. Da iMarkedet.no tok en telefon til leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Ine Marie Eriksen(H), ønsket hun ikke å si noe om akkurat den saken.- Det er ett av spørsmålene vi har sendt på høring i partiet. Jeg vil avvente å si noe om det før vi får tilbakemelding, sier hun.Eriksen tror det er ett av punktene det kan bli diskusjon om.- Det er klart at det er enorme verdier, og jeg ser argumenter på begge sider. Det er åpenbart at det kan bli heftig strid om dette, mener Eriksen.Høyre har i ved tre anledninger vedtatt et skille mellom kirke og stat, men ifølge Eriksen sier ikke det noe om hva som vil skje etter et eventuelt skille.- Det kommer til å bli diskusjoner om dette. Det er allerede et av temaene som løftes frem, men jeg håper ikke slike økonomiske spørsmål overskygger den prinsippielle debatten om et skille, sier Eriksen.Bygd opp av fellesskapet

Bente Sandvig, fagsjef i Human-etisk forbund, mener det ikke er selvsagt at kirken kan stikke av med alle verdiene. Hun viser til at dette er verdier bygd opp av fellesskapet.- Det er ikke rimelig at kirken skal ta alt. Det er rimelig at vi gjør et samlet booppgjør, som man gjør ved skilsmisser. At kirken skal sitte med 11.000 festetomter, strender, lakseelver og være en av landets største skogeiendommer, er ikke rimelig, sier hun til iMarkedet.no.Sandvig, som satt i utvalget som utredet skilsmissen, mener det er rimelig at det som er i kirkelig bruk i dag, skal følge med dem over i en ny tilværelse.Flertall for kirken

Kirken kommer uansett neppe til å gå tomhendt ut av skilsmissen. Av utvalgets 20 medlemmer stilte hele 18 seg bak at fondet overføres til Kirken. Kun SVs representant og Human-etisk forbunds Sandvig stiller seg tvilende til dette.De to mener at kirken skal beholde sine kirker, men at eiendommer som skoletomter, lakseelver og områder til rekreasjonsformål beholdes av staten eller avhendes.Foto: Kirkeinfo

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken