Det er ikke uvanlig å omtale Norge som et søkkrikt land med enorme inntekter og et solid overskudd.

Men Statistisk sentralbyrå (SSB) la mandag frem en rapport med svært negative tall.

SSB har sett på utviklingen i økonomien til både staten og kommunene de siste 35 årene, og tegner bildet av et land som har en bobleaktig økonomi.

På 2000-tallet har Norge hatt en økonomisk utvikling nær uten sammenligning i moderne tid, der inntektene har vokst vesentlig mer enn utgiftene, og særlig i perioden 2006-2008 har den offentlige forvaltningen hatt enorme overskudd.

Overskuddene kommer i all hovedsak av utbytte fra oljesektoren.

Men ifølge SSB er nå trenden i ferd med å snu. Om en ser på den prosentvise økningen i inntekter år for år, har den bare vært lavere tre ganger tidligere.

I fjor var inntektsveksten kun 0,6 prosent.

Det var bare finanskrisen, etterdønningene etter 11. september og asiakrisen som har gitt negativ utvikling tidligere.

Samtidig som inntektene til Norge stagnerer, fortsetter utgiftene å galoppere, noe som gjør at overskuddet er på vei nedover.

Overskudd varierer som regel fra år til år, men skal man tro SSB er det lite som tyder på at dette er en forbigående effekt. SSB peker på at produksjonen i oljeindustrien er redusert med 40 prosent på ti år, og at inntektene til landet kun holdes oppe av at vi har historisk høye oljepriser.

Utgiftene er også ventet å øke kraftig i årene som kommer. De to største kostnadspostene er lønninger og forskjellige former for stønader, og SSB melder at begge vil øke kraftig.

I 2013 var det offentliges kostnader på 1330 milliarder kroner - rundt 260.000 kroner per innbygger.

- En stadig aldrende befolkning gir ytterligere forventet vekst i både alderspensjoner og lønnskostnader. Veksten forventes også å øke utover i perioden mot 2050 da en stadig større andel av de store fødselskullene etter andre verdenskrig vil få behov for omsorgstjenester, melder SSB.

Ifølge Finansdepartementet har det offentlige per i dag 7850 milliarder kroner i pensjonsforpliktelser, mens Oljefondet er på 5476 milliarder.

- Sett under ett er disse pensjonsforpliktelsene langt større enn den samlede kapitalen i Statens pensjonsfond og den øvrige statlige nettoformuen, skrev departementet i revidert statsbudsjett.

Med større forpliktelser enn formue, er Norge teknisk konkurs.

SSB sier rett ut at de tror Norge vil tjene mindre i fremtiden, og at en ikke får gjort nevneverdig mye med utgiftene.

- Overskuddenes utvikling i perioden 1978 – 2013 kjennetegnes av svært høye nivåer etter årtusenskiftet. Vi forventer at fallende petroleumsinntekter til en viss grad blir erstattet av økte inntekter fra utbytte og renter, men at inntektsutviklingen blir noe svakere enn i perioden 1978 – 2013. Utgiftsveksten kan derimot bli vanskelig å redusere, og overskuddet vil da falle i årene fremover.

Elendig stilt i kommunene

Norge som helhet har hatt en svært god utvikling de siste årene, men om en skiller mellom staten og kommunene, er det enorme forskjeller.

Mens statsforvaltningene har gått med tosifret prosentvis overskudd hvert eneste år siden midten av 90-tallet, har kommuneforvaltningene bare gått med overskudd én eneste gang i samme periode.

Faktisk er situasjonene til kommunene langt verre nå enn de var tidligere.

- Kommuneforvaltningen har derimot gått med underskudd de fleste årene. Underskuddet var størst i 2008 med over 10 prosent i forhold til inntektene. Selv om underskuddet har blitt mindre de påfølgende årene, var det i 2013 også relativt stort, og i alle de seks siste årene har underskuddet vært over 5 prosent i forhold til inntektene, melder SSB.

Årsaken til at staten går bra og kommunene går dårlig, er ifølge SSB at staten tar alle inntektene fra oljesektoren, og følgeinntekter av dette.