Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge steg med 0,5 prosent i tredje kvartal. Det viser nasjonalregnskapet fra Statistisk sentralbyrå.

NA24 – din næringslivsavis

Økonomene ventet ifølge estimater innhentet Reuters at BNP-veksten ville ligge på 0,7 prosent. Norges Bank har lagt til grunn at bruttonasjonalproduktet skal stige med 0,5 prosent i tredje kvartal.

– Det var klar vekst i konsumet i både husholdninger og offentlig forvaltning, mens investeringene i fastlandsøkonomien gikk ned. I tillegg bidro økt eksport til aktivitetsveksten, skriver SSB.

I andre kvartal økte bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge med 0,3 prosent, og de foreløpige tallene fra nasjonalregnskapet viser at aktivitetsnivået i Fastlands-Norge i årets ni første måneder er 1,9 prosent lavere enn i samme periode i 2008.

Samlet viser BNP for Norge en oppgang på 0,9 prosent i tredje kvartal. Her ventet økonomene en oppgang på 0,8 prosent. Oppgangen skyldes ifølge SSB økt aktivitet i utvinning av råolje og naturgass i tredje kvartal. I andre kvartal falt samlet BNP med 0,9 prosent.

Les også: – Det kan bli sterke tall

Investeringene ned
Tallene viser at investeringene på fastlandet gikk ned, men ble motvirket av sterk vekst i konsumet. Både privat personer og ikke minst det offentlige økte forbruket. Det var også positive bidrag fra eksporten.

Det var også gode bidrag fra industrien. Produksjonsutviklingen ga en vekst i BNP for Fastlands-Norge og næringsmiddelindustrien og metallindustrien utmerket seg. Industri og bergverk fikk en samlet økning på bruttoproduktet med 1,8 prosent.

Innen bygg og anlegg økte produksjonen med 1,8 prosent. Statistisk sentralbyrå melder også at det var positive vekstytelser fra fiske og fiskeoppdrett.

Elektrisitetsproduksjonen tok seg opp i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal og sto for 0,1 prosentpoeng av veksten i BNP for Fastlands-Norge med 0,1 prosentpoeng. Offentlig forvaltning sto for en tredjedel av veksten i BNP for Fastlands-Norge med en vekst på 0,9 prosent.

Sysselsettingen faller
Alt var likevel ikke positivt. Forretningsmessig tjenesteyting dempet veksten. Samtidig som boliginvesteringene fortsatte nedgangen.

Sysselsettingen falt med 0,4 prosent fra andre til tredje kvartal. Samlet ble antall sysselsatte redusert med 40.000 sammenlignet med tredje kvartal. I løpet av det siste året har det vært økt sysselsetting innen stats- og kommuneforvaltningen, mens det har vært nedgang innen varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og i industrien.