Gå til sidens hovedinnhold

Feil hos halvparten som fikk sjekket skatten

- Kan gjøre at folk opplever risikoen for å bli oppdaget som liten.

Riksrevisjonen som ledes av Jørgen Kosmo kritiserer Sigbjørn Johnsen og Finansdepartements vurderinger i 2012 på flere områder.

At av disse er knyttet til nordmenns formuer i utlandet.

Les også: Vegvesenet hadde overskridelser på 500 prosent

Spesielt automatiske kontrolloppgaver (AKU) som sendes fra utlandet til Norge sjekkes i altfor liten grad.

Enorme utslag
Det viser seg faktisk at nesten halvparten av de som blir sjekket ikke har oppgitt inntektene sine.

* Av cirka 350.000 AKU-oppgaver ble kun 114.000 identifisert.
* Av disse igjen ble kun cirka 6.600 (fordelt på 3.200 skattytere) sjekket, tilsvarende vel 6 prosent.
* Av de som ble sjekket ble det funnet feil i 40 prosent.
* Det førte til endringer i skattepliktig inntekt med 103,6 millioner kroner.

Av samtlige mottatte AKU-oppgaver på OECD-format for inntektsåret 2010 var 28 prosent uidentifisert. Revisjonens analyser viser at om lag 30 prosent av disse er renteoppgaver der manglende behandling trolig vil medføre vesentlig tap av skatteproveny.

Hovedårsaken til det lave antallet AKU-oppgaver som blir kontrollert, oppgis av Skattedirektoratet å være problemer med å identifisere oppgavene. Videre har direktoratet fastsatt beløpsgrenser som vesentlig begrenser det antallet som blir identifisert, fulgt opp og kontrollert.

Den slappe kontrollen får Kosmo til å komme med følgende bemerkning.

- Dette kan bidra til at norske skattytere som har formue eller inntekter i utlandet, opplever at risikoen for å bli oppdaget er liten, og at de dermed heller ikke i framtiden opplyser om sine inntekts- og formuesforhold i utlandet.

For det er ikke snakk om småbeløp.

200 milliarder i skatteparadis
Norske investeringer i skatteparadiser har økt vesentlig de senere årene.

Det er anslått at det har vært en tredobling fra 2005 til 2012, og skattedirektøren antyder at nordmenn kan ha omkring 200 milliarder kroner plassert i skatteparadiser.

- Riksrevisjonen ser det som viktig at Skatteetaten aktivt identifiserer saker, slik at avtalene blir brukt effektivt i arbeidet med å bekjempe skatteunndragelser, og for å få bekreftet at avtalene fungerer etter sin hensikt. Riksrevisjonen mener det er viktig at departementet sikrer en tilfredsstillende prioritering og praktisering på området, skriver Kosmo.

Riksrevisjonen mener det er uheldig at inngåtte informasjonsutvekslingsavtaler med skatteparadiser foreløpig er tatt i bruk i begrenset omfang og med begrensede effekter. Det er ved utløpet av 2012 inngått avtaler med 39 land, hvorav 31 er trådt i kraft.

Avtalene gir skattemyndighetene rett til å innhente opplysninger om blant annet bankkonti, eierskap og rettigheter i truster og stiftelser som er opprettet i disse lukkede finanssentrene. Avtalene er viktige i arbeidet med å stanse norske skattytere som prøver å skjule kapitalplasseringer og inntekter for skattemyndighetene.

Her kan du lese hele rapporten fra Riksrevisjonen

Ikke nytt
Dette er ikke første gang at disse svakhetene påpekes.

Riksrevisjonen tok opp tilsvarende svakheter i behandlingen av AKU allerede ved revisjonen for 2006. I brev av mars 2007 til Skattedirektoratet, med kopi til Finansdepartementet, går det fram at AKU-opplysninger nyttiggjøres i varierende grad, og at betydelige beløp ikke er tatt med til beskatning.

Riksrevisjonen ser det som kritikkverdig at departementet gjennom styringen på området ikke har sikret forbedring i påpekte svakheter. Riksrevisjonen ser alvorlig på at mange maskinelt identifiserte oppgaver ikke blir fulgt opp.

Skylder på datakrøll
Sigbjørn Johnsen opplyser at de fleste AKU­oppgavene kommer fra Sverige og Danmark, og at det har vært enkelte problemer med datafilene. Det opplyses videre at antallet AKU­oppgaver til regionene nå er langt høyere enn de om lag 6600 som revisjonen viser til.

Departementet opplyser at det tidligere har vært beløpsgrenser for hvilke oppgaver som oversendes regionen, men nå er alle identifiserte oppgaver for inntektsåret 2011 oversendt regionene. Statsråden viser til at Riksrevisjonen tok opp saken allerede for 2006, og opplyser at Skatteetaten nå har iverksatt flere tiltak for å forbedre behandlingen.

Johnsen opplyser at departementet forventer at Skatteetatens behandling av mottatte kontrollopplysninger fra utlandet forbedres, og at direktoratet følger opp at tiltakene har effekt.

Sigbjørn Johnsen er fornøyd med at det har blitt inngått avtaler med mange land.

Det opplyses at Skatteetaten framover vil fortsette å benytte avtalene til å frambringe fakta i aktuelle saker, og at det fram til 31. juli 2013 er oversendt 48 bistandsanmodninger med hjemmel i avtaler om informasjonsutveksling med skatteparadis.

Johnsen viser videre til at departementet i tildelingsbrevet til Skatteetaten for 2013 har bedt etaten om at avtalene brukes aktivt og at Skatteetaten må sette av tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet.

Riksrevisjonen har følgende merknader til Finansdepartementet for 2012:
* svakheter ved informasjonssikkerheten i Direktoratet for økonomistyring
* mangler ved kvaliteten i folkeregisteret
* petroleumsskatt – nedprioriteringer og redusert kontrollnivå
* mangelfull oppfølging av automatiske kontrolloppgaver fra utlandet (AKU)
* mangler ved utnyttelsen av informasjonsutvekslingsavtaler med skatteparadiser
* manglende ordning for rapportering av valutalån til skattemyndighetene
* ulik praksis ved anmeldelser for brudd på ligningsloven

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren

Kommentarer til denne saken