Finanstilsynet frykter for nordmenns høye gjeld.

De foreslår en innstramming av regelverket slik at man må ha en egenkapitalandel på 15 prosent for å få boliglån. Idag er kravet 10 prosent.

Utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeld er viktige for den finansielle stabiliteten, mener Finanstilsynet.

En nøktern utlånspraksis for boliglån kan bidra til å dempe oppbyggingen av risiko i husholningssektoren, noe som var bakgrunnen for Finanstilsynets retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål publisert våren 2010

– Den sterke veksten i boligpriser og husholdningsgjeld øker risikoen for finansiell ustabilitet. Finanstilsynets boliglånsundersøkelse for 2011 viser at andelen boliglån med høy belåningsgrad øker, og et eget tilsyn med utlånspraksis i utvalgte banker viser at kredittvurderingene bør bedres, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Finanstilsynet foreslår å senke nivået for forsvarlig belåningsgrad fra 90 til 85 prosent av boligens markedsverdi, og belåningsgraden omfatter alle lån med pant i boligen.

Mer solid rentebuffer
I tillegg må bankene ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betjeningsevne. Det legges dermed inn noe større sikkerhetsmargin for å kunne møte et tilbakeslag i realøkonomien.

«Ved belåningsgrad utover 85 prosent må det foreligge tilleggssikkerheter eller være foretatt en særskilt forsvarlighetsvurdering. Forslaget innebærer også at styret i den enkelte bank bør fastsette kriteriene for forsvarlighetsvurderingen og følge opp avvik fra retningslinjene. For lån som overstiger 70 prosent av boligens verdi, bør det kreves avdragsbetaling fra første termin», heter det i skrivet fra Finanstilsynet.

Mindre rammelån
Det foreslås også innstramminger for rammekreditter ved at normal belåningsgrad senkes fra 75 til 70 prosent av boligens markedsverdi.

De siste årene har husholdningenes økonomi vært preget av økende gjeldsbelastning, høy belåningsgrad på boliger og mer bruk av avdragsfrie lån, noe som øker sårbarheten ved nedgang i økonomien, ifølge Finanstilsynet.

Husholdningenes gjeldsvekst har i flere år i stor grad fulgt utviklingen i boligprisene. Både gjeld og boligpriser er nå på et meget høyt nivå. Dette er i stor grad drevet av lånekundenes positive forventninger til egen økonomi og tro på fortsatt prisoppgang på boliger.

Stor gjeldsøkning
– Det er bekymringsfullt at gjelden har økt mest blant de gruppene som har høyest gjeld i forhold til inntekt. En renteheving eller tap av arbeidsinntekt vil få store konsekvenser for disse, sier sier Baltzersen.

– Utvikling i boligpriser og husholdningenes gjeld er av sentral betydning for den finansielle stabiliteten. En mer nøktern utlånspraksis for boliglån kan bidra til å dempe risikoen for senere tilbakeslag.

Finanstilsynet vil gjennomføre en konsultasjonsrunde om endringsforslagene med Finansnæringens Fellesorganisasjon, forbrukerorganisasjonene og Norges Bank.