Hensikten er å motvirke kjedebeskatning, ifølge en pressemelding.Et grovt provenyanslag indikerer at endringen kan gi en årlig skattelette på en halv milliard kroner.- Fritaksmodellen innebærer at aksjeselskaper fritas for skatt på utbytte og gevinst på aksjer, samtidig som fradragsretten for aksjetap bortfaller. Selskapene vil fremdeles betale løpende skatt på overskudd, heter det.- Det er et mål at selskapsbeskatningen skal legge til rette for en effektiv bruk av ressursene. Skattefritak for aksjeinntekter vil hindre kjedebeskatning av inntekt ved eierkjeder med flere ledd og bedre kapitalmobiliteten innenfor selskapssektoren. Det vil også redusere dobbeltbeskatningen av grenseoverskridende aksjeinntekter, skriver Finansdepartementet.- Innføring av fritaksmodellen for aksjeinntekter til selskap vil gjøre at RISK- og godtgjørelsessystemet kan avvikles i sin helhet. Regelverket blir derfor vesentlig enklere, med reduserte kostnader for selskapene og administrative besparelser for skatteetaten. Fritaksmodellen vil være i samsvar med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, heter det.- Innføring av fritaksmodellen kunne gitt betydelige tilpasningsmuligheter i en overgangsperiode, dersom skattyterne kunne realisere aksjer med fradragsberettiget tap før fritaksmodellen begynte å virke, og realiserte gevinster skattefritt etter dette tidspunktet. Dette ville både ført til et betydelig inntektstap for staten og forstyrrelser i aksjemarkedet. For å forhindre slike tilpasninger vil Regjeringen foreslå at fritaksmodellen får virkning for aksjegevinster/-tap som innvinnes fra og med i dag 26. mars 2004. Det vil også bli foreslått at skattefrihet for utbytte gis virkning for hele inntektsåret 2004, heter det videre.