Gå til sidens hovedinnhold

Flere eller færre innvandrere?

Slik vil partiene løse innvandringsutfordringene.

Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget. Her får du vite hva partiene står for.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Innvandringen til Norge skaper en rekke utfordringer, og særlig gjelder det spørsmål rundt integrering. Partiene har høyt ulike ståsted når det gjelder hvor mange og hvem som skal få slippe inn i Norge, og hvilke krav som skal stille til alle som får bosette seg i riket.

Her er et forsøk på en oppsummering av hovedtrekkene i partienes syn på innvandring og integrering:

REGJERINGSPARTIENE:

Arbeiderpartiet vil:

-At alle som kommer til Norge for opphold eller arbeid skal få informasjon om plikter og rettigheter i det norske samfunnet.

-Innføre tilbud om 300 timer norsk- og samfunnsopplæring for arbeidsinnvandrere og deres familie fra EØS-området som blir i Norge i mer enn seks måneder.

-At alle som har rett og plikt til norsk- og samfunnsfagsopplæring, skal gjennomføre en avsluttende prøve. Denne må bestås for å få norsk statsborgerskap.

-Bedre informasjonen til foreldre om mulighetene for utdanning og arbeid i Norge.

-Videreføre og utvide ”Ny sjanse” om et kvalifiseringsprogram for innvandrere som etter flere år i Norge fortsatt ikke er i arbeid.

-Øke antallet kvoteflyktninger som Norge tar i mot, til minst 1500.

-Ytterligere styrke returarbeidet, gjennom flere returavtaler slik at myndighetene raskt og effektivt kan returnere flere med endelig avslag.

-Styrke arbeidet med identitetsavklaring.

-Styrke samarbeidet med kommunene for etablering og drift av mottak og styrke kompetanse i mottakene.

-Fortsette arbeidet med å redusere saksbehandlingen i Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda..

-Gi unge asylsøkere rett til videregående skoletilbud

Senterpartiet vil:

-Føre en flyktning- og asylpolitikk som bygger på våre internasjonale forpliktelser og anbefalinger fra FNs høykommissær for flyktninger.

-Redusere saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen samtidig som rettssikkerheten ivaretas.

-Styrke innsatsen for å håndtere utlendinger som representerer en sikkerhetsrisiko .

-Sikre god oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere.

-Øke antall kvoteflyktninger til 1500.

-Sette tak på antall ankemuligheter i utlendingsforvaltningen for å sikre at asylsøkere med avslag på søknader raskere forlater Norge.

Sosialistisk Venstreparti vil:

-Øke antallet kvoteflyktninger.

-Opprette et ombud for flytninger og asylsøkere. Flyktningombudet skal motta klager fra asylsøkere og flyktninger som føler seg urimelig behandlet, og peke på løsninger i henhold til norsk rett.

-Styrke asylsøkeres rettssikkerhet, ved å erstatte Utlendingsnemnda med en egen domstol for utlendingssaker etter svensk modell, slik at asylsøkerne får anledning til å forklare seg direkte for beslutningstakerne, slik at de får bedre innsyn i saken og bedre mulighet til å gi sitt tilsvar til relevante vurderingstemaer.

-At saksbehandlingstiden i asylsaker normalt ikke skal overgå 6 måneder.

-At muligheten til å legge inn begrensninger på familiegjenforening, bosetting og annet fjernes.

-Endre regelverket slik at flere asylsøkere skal kunne arbeide før søknaden deres er avgjort.

-Åpne opp for at asylsøkere skal kunne endre søknaden sin fra asylsøknad til søknad om arbeidstillatelse, forutsatt at vilkårene for arbeidstillatelse er oppfylt.

-Opprette returavtaler med land FNs høykommissær for flyktninger mener det er trygt å returnere asylsøkere til.

-Sørge for raskere retur av mennesker som ikke har grunnlag for opphold i Norge.

-At måten tvangsutsendelser foregår på, reguleres i lov og forskrift.

-At det utarbeides retningslinjer for tvangsretur som skal sikre at utsendelse ikke medfører unødvendig belastning for den tvangsreturnerte. Retningslinjene må ha spesiell aktsomhet for sårbare grupper.

-At det lages en uavhengig rapport som gjennomgår politiets arbeid med tvangsutsendelser.

-At politi, utlendingsforvaltning og ambassader gis en oppfølgingsplikt ved tvangsretur for å undersøke den utsendtes situasjon, og for å kunne iverksette eventuelle nødvendige tiltak for å bistå den tvangsutsendte dersom det viser seg at vedkommende utsettes for fare som følge av returen.

-At UDI og Utlendingsnemnda avkreves en vurdering av hvilke konsekvenser tvangsreturer har hatt. Dette må brukes i senere vedtak for asylsøkere i samme kategori.

OPPOSISJONEN:

Høyre vil:

-Redusere saksbehandlingstiden og sette tidsfrister for behandling av asylsøknader, både av hensyn til den enkelte asylsøker, dennes familie og integreringen i det norske samfunnet.

-Begrense anledningen til å trenere hjemsendelse etter avslag.

-Sørge for raskere retur av grunnløse asylsøkere og personer som oppholder seg ulovlig i Norge, til deres opprinnelsesland.

-Øke bruken av aldersundersøkelse og DNA-testing og stramme inn kravet i utlendingsloven om at asylsøkere skal bidra til å avklare egen identitet.

-Åpne for å øke antallet kvoteflyktninger hvis situasjonen tilsier det.

-Innføre et meldepliktsystem for asylsøkere som ikke bor på mottak, og for personer som har fått avslag. Gjentatte brudd på meldeplikten må kunne føre til forvaring.

-Etablere forvaringsordninger for asylsøkere som begår kriminelle handlinger mens søknaden er til behandling.

-Etablere kompetansemottak i alle landsdeler.

-Øke tilgang på høykvalifisert arbeidskraft, også fra land utenom EØS-området.

-Innføre en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter, slik at eksperter kan komme til Norge, starte arbeidet og ordne papirene i etterkant.

-Lette arbeidsinnvandringen ved å etablere flere felles servicesentre for politi, UDI, Nav og skatteetaten.

-Gi arbeidsinnvandrere mulighet til å styrke sin kompetanse gjennom plikt til norskopplæring når de er arbeidsledige.

-Sikre raskest mulig integrering i det norske samfunnet ved at alle som søker norsk statsborgerskap, skal gjennomføre en språk- og kunnskapstest

Fremskrittspartiet vil:

-At Norges mottak av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets begrenses kraftig.

-Innføre en aktiv integreringspolitikk som bygger på norske regler, normer og verdier.

-At kriteriene for å gi asyl skal tolkes strengt og innvandringsstoppen håndheves effektivt.

-Innføre kommunal vetorett mot etablering av asylmottak.

-Begrense familieinnvandringsordningen til ektefelle over 24 år, og egne barn under 18 år.

-At de som kommer til Norge som resultat av familieinnvandring ikke gis rett til ny eller videre familieinnvandring.

-Innføre språk- og kunnskapstest som voksne familieinnvandrere må bestå i hjemlandet før de kan få opphold i Norge.

-Ha respekt for kirkerommet, men ikke akseptere kirkeasyl.

-At mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune.

-Gå kritisk gjennom offentlig støtte til organisasjoner og foreninger hvor etnisk bakgrunn eller felles hjemland er kriterium for medlemskap og for organisasjonens plattform.

-Skjerpe regelverket for transportører som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge.

-At innvandrere og asylsøkere som kommer fra områder med stor sykdomsrisiko, gjennomgår en obligatorisk helsetest.

Venstre vil:

-Utvide adgangen til å søke jobbsøkervisum ved norske utenriksstasjoner, slik at det ikke bare er faglærte som har denne adgangen.

-Senke lønnskravet for å få arbeidstillatelse til arbeidssøkere som har fått tilbud om heltids arbeid.

-Endre reglene for arbeidstillatelse som faglært, slik at kravene til kompetanse i større grad bestemmes av arbeidsgiverne og ikke av utlendingsmyndighetene.

-At søknad om oppholdstillatelse ved konkret arbeidstilbud maksimalt tar 1 måned.

-Åpne for at bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes slik at forskere og spesialister kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler søknaden.

-Gjennomgå krav til godkjenning av høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land.

-Innføre en modell med forhåndsgodkjenning av bedrifter.

-Forenkle prosedyrene for forlengelse og fornyelse av arbeidstillatelser.

-Gi asylsøkere mulighet til å skifte kø fra søknad om asyl til søknad om opphold på grunn av arbeid.

-Redusere antallet visumpliktige land.

-Gjøre det lettere å få visum til Norge og det øvrige Schengen-området.

-Innføre en ordning med kjærlighetsvisum, som gir norsk-utenlandske par muligheten til å bo sammen i 12 måneder i Norge.

-Senke inntektskravet for familieinnvandring.

-Ha skattefrihet for utenlandske ansatte som får dekket utgifter til norskkurs av arbeidsgiver og gi skattefradrag for ansatte som selv bekoster slike kurs.

Kristelig Folkeparti vil:

-Sørge for at alle asylsøkere som det etter asylintervjuet er grunn til å tro at sannsynligvis vil få innvilget asyl, får tilbud om norskkurs umiddelbart, og at deres barn får tilbud om barnehageplass og skole.

-At alle som får opphold i Norge skal få en «velkomstpakke» med viktig informasjon, slik at de unngår unødvendige utfordringer og blir ønsket velkommen på en god måte.

-Tilrettelegge for at nyankomne flyktninger får tilbud om en flyktningguide som kan hjelpe til med tilpasning til det norske samfunnet.

-Sørge for raskere og bedre ordninger for godkjenning av utdanning og realkompetanse fra andre land, og tilrettelagte kurs og eksamener for å oppnå slik godkjenning om det er nødvendig.

-Gi arbeidsgivere som ansetter nyankomne flyktninger og gir norskopplæring fritak for arbeidsgiveravgift.

-Innføre en ordning med introduksjonsjobb med tidsbegrenset lønnstilskudd.

-Innføre støtteordninger for norskopplæring på arbeidsplasser.

-Tilby gratis barnepass eller kjernetid i barnehage i kombinasjon med norskkurs, der bruken ikke fører til tap av kontantstøtte.

-Gi alle innvandrere fra land utenfor EØS som får opphold i Norge, rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet, og styrke programmets opplæring i grunnleggende verdier i det norske samfunnet.

-Sikre at skolen reagerer på og følger opp all form for rasisme, antisemittisme og mobbing på bakgrunn av religion, kjønn eller seksuell legning.

-Sikre alle reell tros- og religionsfrihet. (Se også kapittelet «Religion, livssyn og trosfrihet».)

-Styrke statlige støtteordninger for bosetting og integrering av flyktninger.

-Tilstrebe at nyankomne innvandrere fordeles jevnt i landet og vurdere økonomiske insentiver for å motivere dem til å bli i distriktskommuner.

-Stille krav om grunnleggende kunnskaper i norsk og om norsk samfunnsliv og kultur for å få norsk statsborgerskap.

-Gjøre statsborgerskapsseremonien obligatorisk.

-Øremerke ekstra ressurser til skoler med høy andel elever med innvandrerforeldre for å sikre integrering og tilstrekkelig oppfølging av både minoritets- og majoritetselevene.

-At det skal være tilgang til opplæringsmateriell i begge målformer for flyktninger og innvandrere som skal lære norsk språk og kultur.

-Legge spesielt til rette for opplæring av innvandrere med lese- og skrivevansker (dysleksi) og analfabeter.

UTFORDRERNE:

Rødt vil:

-Lage nye ikke-diskriminerende regler for arbeidsinnvandring som også motvirker sosial dumping. Å melde Norge ut av EØS vil være det viktigste for å få til dette.

-At undervisning på morsmålet skal være en rett for alle.

-At kommunene skal tilrettelegge særskilt for innvandrere i helsevesen og eldreomsorg.

-At profesjonsutdanningene ved universiteter og høgskoler innfører kvoter for ungdom fra innvandrerfamilier.

-At trygderettigheter som gjelder for norske statsborgere også skal gjelde for flyktninger og innvandrere.

-At innvandrere som har flytta hit i voksen alder skal sikres full pensjonsopptjening etter minst 20 år.

-At programmer for å vurdere innvandreres kompetanse og utdanning fra hjemlandet må tilbys over hele landet.

-At rasismeparagrafen (§135 A) blir håndhevet.

-At asylsøkere med avslag kan få muligheten til å endre status til arbeidssøkere.

-Stoppe praksisen med å benytte Dublin II-avtalens mulighet til å sende asylsøkere tilbake til første ankomstland innenfor Schengen – alle som kommer til Norge skal ha rett til å få behandlet asylsøknaden her.

Miljøpartiet De Grønne vil:

-At Norge skal ta imot 2000 kvoteflyktninger årlig, uten å stille betingelser om integreringspotensial. Beskyttelsesbehov må være det primære kriteriet.

-Gi klimaflyktninger samme rett til beskyttelse som andre flyktninger har gjennom FNkonvensjonen.

-Arbeide for en human asylpolitikk i tråd med FNs råd. Politikken må legge vekt på våre folkerettslige forpliktelser og ta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter, inkludert FNs barnekonvensjon.

-Gi enslige mindreårige asylsøkere tettere oppfølging enn i dag.

-Gi amnesti og oppholdstillatelse til ureturnerbare innvandrere. Amnestiet skal gjelde for voksne som har vært i Norge i fem år og for barn som har vært her i tre år.

-Styrke asylretten for mennesker som har blitt utsatt for kjønnsbasert forfølgelse ellerundertrykkelse i sine hjemland.

-At alle asylmottak skal drives av det offentlige eller ideelle stiftelser og organisasjoner, og ikke legges til avsidesliggende områder uten muligheter for integrasjon i et fungerende lokalsamfunn.

-Skape verdige forhold på alle asylmottak. Beboerne må aktiviseres til deltakelse i samfunnet gjennom språkkurs, alle barn må få gå på skole, og det må legges til rette for frivillig arbeid.

-Legge større vekt på hensynet til barnas beste ved vurdering av oppholdstillatelse, slik Norge er forpliktet til gjennom Barnekonvensjonen.

-Gå gjennom regelverket med sikte på å åpne for en moderat økning i arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området.

Vil du vite mer?

Oversiktene over partienes politikk på de ulike områdene, er basert på programmene partiene går til valg på. Vi har foretatt en redaksjonell vurdering av hvilke tiltak vi oppfatter er viktigst for det enkelte parti, og har også tatt med punkter hvor partiene skiller seg fra hverandre.

Partiprogrammene er omfattende, og vi kan ha oversett viktige punkter i det enkelte program, og det kan også være slik at partiet selv mener vi har unnlatt å ta med tiltak eller punkter i programmet som de mener er viktige.

Oversiktene gir seg heller ikke ut for å være uttømmende, så dersom du ønsker å sette deg mer inn i det enkelte partiprogrammet, finner du mer her:

Dette mener partiene

Reklame

Vårens topp 11 sneakers til herre

Kommentarer til denne saken