Nesten 30.000 lesere har svart på spørsmålet om hva som bør gjøres i konflikten mellom reindriftssamer og vindkraft, og det er et klart flertall for å finne en løsning som lar vindmøller stå, men som samtidig gir en kompensasjon til samene.

Her er resultatene i undersøkelsen (den er lukket nå):

Meningsmålingen lå på et nøytralt sted på forsiden av Nettavisen, og leserne fikk tre alternativer som også er hovedalternativene i debatten så langt:

  • Alle de 151 vindmøllene må fjernes og veiene må tilbakeføres til naturen.
  • Det må finnes et kompromiss mellom reindrift og vindkraft
  • Vindmøllene må stå, men samene må få erstatning

Bare 34 prosent støtter det mest ytterliggående alternativet som er å fjerne alt og tilbakeføre området til naturen, men det er også kun 24 prosent som støtter at vindmøllene må få stå, mot at samene får en erstatning. Den største gruppen svarte altså at de helst ser et kompromiss.

MERKNAD: En nettmåling som dette har metodiske svakheter siden den ikke har et tilfeldig, representativt utvalg av landets befolkning. Undersøkelsen er selvrekrutterende ved at det kun er lesere av Nettavisen som deltar, og at det krever en aktiv handling for å stemme.