Reglene for forbikjøring og bruk av felt på flerfeltsvei er relativt klare, men likevel er det svært mange som roter. Kan man kjøre forbi på høyre side hvis noen i venstre felt kjører for sakte?

Problemstillingen er høyst relevant etter at firefelts vei begynner å bli et mer utbredt fenomen.

Nye regler i 1986

Før 1986, året Portugal og Spania ble medlem av EU og Bergen fikk Europas første bompengering, var det ingen klare regler for bruk av høyre og venstre felt på flerfeltsvei. Trafikkreglene som nå gjelder er likevel veldig klare:

«§ 5. Kjøretøys plass på vegen: 1. Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.»

I praksis betyr det at du som kjører bil skal legge deg i høyre felt, så lenge dette er mulig med den farten man har.

Ulovlig med forbikjøring til høyre

Forbikjøring skal skje til venstre, etter trafikkreglenes paragraf 12. En forbikjøring på høyre side kan medføre farlige trafikksituasjoner. I 2006 uttalte Leif N.Olsen følgende til DinSide:

- Forbikjøring på høyre side er da også strengt forbudt. Det er absolutt en risikofaktor, og spesielt i turistsesongen. Utlendinger er ikke vant til at de kan oppleve å finne en bil på høyre side når de legger seg inn etter å ha kjørt forbi noen på venstre. Men også nordmenn i utlandet har nok opplevd hele registeret fra sinna medtrafikanter til bøter, og sågar ulykker fordi de har «glemt» høyreregelen.

Reglene sier også at den som har kjørt forbi til venstre skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet uten å volde fare eller hundre eller unødig forstyrre den forbikjørte.

Ingen regel uten unntak

En forbikjøring til høyre har likevel noen unntak. Kjører man i tett kø, i kollektivfelt eller skal svinge er det lov til å kjøre forbi til høyre. Det gjelder altså ikke hvis man mener at bilen foran kjører for sakte generelt sett.

Trafikkreglenes paragraf 12 sier følgende:

«Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde:

a) Når forankjørende svinger til venstre eller tydelig forbereder slik sving, skal forbikjøring skje til høyre.

b) Forbikjøring av forankjørende eller stillestående sporvogn kan foregå til høyre.

c) Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt.

d) Kjørende i kjørefelt som er forbeholdt bestemte trafikanter, kan kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt. Den som blir forbikjørt.»

Skjønnsmessig vurdering

Men hva skal du gjøre om noen legger seg langt under fartsgrensen i venstre kjørefelt? Distrikssjef Ole Høiby i UP sier til Side3 at det er en problemstilling de kommer over fra tid til annen.

- Det er åpenbart at all passering skal skje til venstre, men beklagligvis er det slik at noen blokkerer, og det er jo et stort irritasjonsmoment, sier Høiby.

- I kontrollsammenheng er det nok vel så viktig å ta han som ligger i venstre felt og opplyse om hvordan man opptrer i trafikken, og oppdagelsesrisikoen er jo ikke så veldig stor, han.

- Så det betyr at det er lov å kjøre forbi om noen ligger og sperrer?

- Nei, det er ikke lov etter regelverket, men det blir en skjønnsmessig vurdering, sier distrikssjefen.

- Ligger du for eksempel over fartsgrensen og tar igjen en som ligger i fartsgrensen, er det ikke bare å kjøre forbi på høyre side. Men situasjonen vil kanskje være annerledes om en ligger i 60 km/t der det er lov å kjøre i 100 km/t, sier han.

- Dette er uansett ikke et voldsomt stort problem, avslutter Høiby.

Når kan man bruke venstre felt?

Venstre felt kan altså brukes hvis du skal kjøre forbi, eller ligger i kø når det er innsnevring av veien. Dette gjelder altså flerfeltsvei, men i all hovedregel skal høyre felt brukes så lenge det er mulig.

Det problemet som selvfølgelig kan oppstå er hvis bilen foran «håndhever egne trafikkregler», ved å tilpasse farten til det man mener er riktig. Leif N. Olsen, «UP-Olsen», sa følgende om dette til DinSide:

- Det er for det første ikke en sak som er opp til den enkelte å håndheve! For det andre er det ikke sikkert at man kjører i fartsgrensen, mange speedometere viser feil. Dessuten kan det faktisk være tilfeller der biler kjører fort med loven i ryggen.

Det er derfor viktig at man ved ferdsel på tofeltsvei faktisk legger seg inn igjen i høyre felt så snart dette er mulig. Dette gjelder også de gangene det er et såkalt «krabbefelt» lengst til høyre - alle feltene skal brukes, og så lenge det går med den farten man holder, skal man legge seg lengst mulig til høyre. Hvis man hindrer trafikk ved å ligge i venstre felt kan man også få et forenklet forelegg.

Snakker du i mobil mens du kjører? Dette kan koste flere hundre tusen

Bruk av kollektivfelt

Det er likevel lov å kjøre forbi i kollektivfeltet til høyre, men dette gjelder kun motorsykkel og biler som bruker strøm eller hydrogen, i tillegg til buss og eventuelt taxi. Trafikkreglene sier følgende:

Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt.

Hva kan det koste deg?
En forbikjøring på høyre side kan koste deg 5200 kroner.