Boligkjøperne ser på boligsalgsrapporten som et verdifullt bidrag når de skal kjøpe bolig, viser en fersk undersøkelse fra Sintef Byggforsk.

De har vurdert kvaliteten på utførelsen av boligsalgsrapporter, basert på undersøkelser blant forbrukere. Oppdraget ble gjort for Forbrukerrådet og takstbransjen.

- Langt grundigere
En boligsalgsrapport inneholder langt grundigere informasjon enn den enkleste taksten som eiendomsmeglerne vanligvis innhenter når en bolig skal selges. Både Forbrukerrådet og takstbransjen har gått inn for at slike rapporter skal bli obligatoriske ved et boligsalg.

Sintef Byggforsk mener materialet ikke gir grunnlag for å si om lovplikt er det beste virkemiddel for å få opp bruken av boligsalgsrapporter. Men undersøkelsen avdekker tydelig at flere og bedre boligsalgsrapporter vil gi færre konflikter og et objektivt bedre grunnlag for de salgs-/kjøpsvurderingene både selger og kjøper vil gjøre.

Sintef Byggforsk tar i vurderingen av undersøkelsene til orde for at boligsalgsrapporten bør bli en sentral del av en kartlegging av standarden og tilstanden til vår boligmasse.

- Solid støtte til boligens servicehefte
- Undersøkelsen gir dermed solid støtte til Forbrukerrådets ønske om et boligens servicehefte, hvor den lovpålagte tilstandsrapporten er et sentralt element, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerportalen.

I undersøkelsen kommer det frem at man ikke er villige til å betale så mye for en boligsalgsrapport.

Dette kan imidlertid ha sin naturlige forklaring, ettersom det kun boligselgerne som er spurt.

Deres svar avspeiler ikke samfunnets totale villighet til å betale for en slik boligsalgsrapport.

- Kjøperne har stor nytte av boligsalgsrapporten og verdsetter derfor en god og omfattende rapport. For å sikre økt bruk av boligsalgsrapporter, trenger selgerne klare insentiver. Vi mener lovplikt er klart best og mest effektivt for å sikre bruk av boligsalgsrapporter også blant selgere med lav betalingsvillighet, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

- Markedet modent for rapporter
Undersøkelsen viser til at markedet er modent for bedre boligsalgsrapporter. Takstbransjen har satt i gang mange viktige tiltak for å heve kvaliteten. Myndighetene kan bidra til at dette forseres ytterligere, nettopp ved å komme med en avklaring av boligsalgsrapportens videre rolle i boligomsetningen.

Sintef Byggforsk mener at en forbedret boligsalgsrapport bør være obligatorisk for deler av boligmassen. Det pekes på at den er mest aktuell for eneboliger og rekkehus, men kan bli for dyr for leiligheter i større bygg, hvor det ofte er mest interessant å vurdere tilstanden til hele bygget.

Takstlovutvalget har lagt til grunn at rapporter ved salg av leiligheter ikke skal omfatte hele bygningsmassen, men kun den aktuelle leiligheten og tilhørende fellesarealer.

Dermed vil ikke boligsalgsrapporter bli uforholdsmessige dyre ved leilighetssalg, og bruken kan gjøres lovpålagt også for disse boligene.

Ønsker mer info fra takstmennene
Rapporten etter undersøkelsen fra Sintef Byggforsk forteller at forbrukerne ønsker informasjon om sentrale forhold ved boligen, som VVS, el-anlegg og om rom innredet for opphold er lovlige. Undersøkelse av slike forhold må derfor være en naturlig del av boligsalgsrapporten.

Boligsalgsrapporten bør også inneholde færre forkortelser og faguttrykk og bedre illustrasjoner og forklaringer på areal, viser undersøkelsen fra SINTEF Byggforsk.

LES RAPPORTEN HER

Sintef Byggforsk har vurdert kvaliteten på utførelsen av boligsalgsrapporter, basert på spørreundersøkelse blant forbrukere, dybdeintervju av personer som nylig har kjøpt eller solgt bolig, intervju/gruppeintervju med en ekspertgruppe, og egen gjennomgang av 42 boligsalgsrapporter (og kun et fåtall leiligheter).

Hensikten med oppdraget Byggforsk har gjennomført for takstbransjen og Forbrukerrådet, er å gå nærmere inn på kvaliteten på boligsalgsrapporten, vurdere og begrunne mulige tiltak som kan føre til at den fungerer enda bedre ved omsetning av boliger.

Vurdering av kvaliteten i arbeidet takstmenn gjør når de går gjennom og vurderer boligens tilstand, hva rapporten bør inneholde av grunnleggende informasjon, hvordan den er utformet og hvordan takstmannen formidler informasjonen, har vært viktige punkter i undersøkelsen.