Gå til sidens hovedinnhold

Frps klimatiltak

Dette er Frps klimatiltak

Frp vil ha følgende tiltak for forbrukere
* Halv moms på varmekilder til husholdninger (fremfor bare støtte til pellets og varmepumper)

* Bedre avskrivningssatser for energi og miljøtiltak i nybygg

* Lavere bilavgifter som stimulerer til raskere utskifting av bilparken

* Bedre tilrettelagt avgiftssystem for hybridbiler og lignende

* Skatte-/avgiftslettelser som stimulerer til bruk av alternativt drivstoff

* Bedre vrakpantordning

* Økt infrastrukturbygging for å fjerne flaskehalser og legge til rette for mer miljøvennlig transport

* Stimulere til et mer effektivt kollektivtilbud, og til å få mer gods til sjø og jernbane

Frp har fremmet følgende tiltak i Stortinget, men blitt nedstemt:
* Bygge ut mer lønnsom vannkraft, la staten ta ansvar for CO2-verdikjede, innføring av grønne sertifikater for fornybar energi, halv merverdiavgift på alternative oppvarmingskilder i hus, høyere vrakpant for biler, lavere avgift på (miljø)biler, bedre avskrivningssatser på miljø og energitiltak i nybygg, skatte/avgifts fritak for alternative drivstoff, i tillegg til at man må satse ytterligere innen teknologiutvikling og forskning, for eksempel rundt bruk av Thorium til energiformål.

Frps generelle tilnærming til klimatiltak:
* Integrere det norske kvotesystemet med EUs kvotesystem

* Likestille nasjonale og internasjonale kvalitetssikrede tiltak

* Norske kvotepliktige bedrifter skal ha gratiskvoter på nivå med deres utenlandske konkurrenter

* Vurdere forslagene fra Lavutslippsutvalget når regjeringens klimasak behandles i Stortinget

* Være en konstruktiv og kritisk medspiller i arbeidet for å utvikle globale miljøavtaler

* Spille på lag med forbrukerne fremfor å vifte med pekefinger

Tilnærminger innen teknologi og forskning:
* Gjennomføre teknologiutviklingsprosjekt rundt en CO2-verdikjede

- Utvikling av CO2-verdikjede må være et statlig ansvar, slik at private aktører ikke pålegges stor økonomisk og teknologisk risiko

- Sikre internasjonalt samarbeid rundt utvikling av kostnadseffektiv CO2-teknologi

- Gjennomføre fornuftige CO2-prosjekt på Mongstad, Tjeldbergodden og andre relevante steder hvor man kan bruke CO2 til industriformål eller økt oljeutvinning

- Storstilt implementering av fullskala Co2-renseanlegg skal ikke implementeres før teknologien er kostnadseffektiv i forhold til alternative tiltak.

* Bygge ut lønnsom vannkraft og annen CO2-nøytral kraftproduksjon, eks. Vefsna

* Innføre grønne sertifikater for fornybar energi, slik at man får et markedsbasert system for å stimulere til økt fornybar energiproduksjon

* Støtte utvikling av thoriumkraftverk, samt teknologi for utvinning av thorium

* Støtte testprosjekt med bruk av biomembran

* Støtte nyskapende CO2-prosjekt, for eks:

- ENPROs teknologi for å gjøre sjøvann til landbruksvann

- IFEs prosjekt for å binde Illeminitt og Olevin til CO2

- Shells prosjekt om å binde CO2 i mursteinsproduksjon

- Prosjekt i Skogsnæringen for binde CO2

I tillegg mener FrP det er riktig å legge til rette for
* mer elektrifisering av norsk sokkel (men det fordrer bedre kraftbalanse på land)

* stimulere til bygging av lavenergihus

* lettere/mer tilgengelig mottak for resirkulering og kildesortering

* bruk av naturgass i Norge

* bruk av gass på skip og kollektivtrafikken

Kommentarer til denne saken