Gå til sidens hovedinnhold

Her krangles det heftig

Naboer i Fjellsiden er i harnisk over det de mener er et ulovlig oppført boligkompleks. Nå krangles det over en lav sko.

- De har tråkket på alle streker som er å tråkke på, hevder naboene som stadig finner nye saksforhold de mener strider mot lover og regler.

Striden startet i 1999, da det ble søkt om å oppføre et bygg med tre leiligheter i Ole Irgensvei, på en smal tomt som forøvrig er regulert til bolig.

Fikk ikke nabovarsel
To av naboene iBergen.no har vært i kontakt med, fikk ikke nabovarsel. En av disse kjøpte i det aktuelle området i februar 2000 og visste ingenting om at hun skulle få nybygget rett utenfor stuevinduet. For nabovarselet var her sendt til det utbygger trodde var en slektning av et dødsbo. Nabovarselet kom i retur og havnet aldri i postkassen til den nye eieren av huset.

Etter en ny takst, har kvinnen nå fått bekreftet at forringelsen av verdien på boligen beløper seg til 160.000 kroner på grunn av utsiktstapet nybygget vil påføre henne.

En nabo litt lenger borti veien trodde ikke nybygget ville få innvirkning på hans bolig, men ser nå at det høyreiste bygget stjeler det han kaller den beste utsikten og har kastet seg inn i diskusjonen.

Fylkesmannen forkastet vedtaket
Da tegningene på nyoppføringen kom til kommunen i november 1999, ville utbygger ha rammetillatelse til å føre opp fem leiligheter i bygget i stedet for tre. 20. juli 2000 gav byggesaksavdelingen byggetillatelse for oppføring av nytt bolighus med fem boenheter.

I reguleringsbestemmelsene som per april 2001 var reguleringsplan for nordre Starefossen, heter det at bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus ikke over 2 etasjer (kjeller ikke medregnet) og garasjer og uthus i 1.etasje.

I en klage sendt av naboene til Fylkesmannen, tolker han bestemmelsene til at det er krav til bebyggelse på maksimum to etasjer, samt et størrelseskrav på areal opptil 120 kvm.

Fylkesmannen påpeker at bygget vil komme i strid med reguleringsbestemmelsene og opphever så vedtaket fra byggesaksavdelingen per 20.juli 02. Han sender saken tilbake for ny behandling.

Kommunen svarer med at reguleringsplanen Nordre Starefoss foreslås opphevet og erstattet av Kommunedelplan Fjellsiden-sør.

Flere problemer
Men i den nye gjeldende planen for området, påpeker naboene det de mener er nye problemer.

For her heter det blant annet at alle boenheter skal ha et uteområde på minst åtte kvadratmeter, for eiendom som bygges ut med mer enn fire boliger skal det på egen tomt settes av felles leke og oppholdsareal på minst 25 kvm per bolig. Stigning på over 1:3 - som det for øvrig er på tomten - regnes ikke med. Form, uttrykk, terrengtilpasning og materialvalg skal utformes i samklang med eksisterende omgivelser.

Nybygget har ikke parkeringsplasser tilknyttet, slik kravet er. Naboene har vanskelig for å forstå hvor minst fem biler skal parkeres i et allerede sprengfullt nabolag. De vil se dokumentasjon på hvor disse parkeringsplassene skal være.

I tillegg vil bygget også, ifølge naboene, komme inn på andre tomtegrenser uten at noen er blitt varslet.

Gesimshøyden på nybygg i Fjellsiden skal ikke overstige 9 meter, målt fra planert terreng på bygningens vestside. Naboene mener bygget kommer til å overstige denne grensen.

iBergen.no følger saken videre.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken