Onsdag legger Høyre fram sitt alternative forslag til Nasjonal Transportplan (NTP).

Partiet vil blant annet legge fram forslag på mange prosjekter som kan gjennomføres ved hjelp av OPS – offentlig/privat samarbeid. Partiet vil legge frem en liste på 18 prosjekter som de vil gjennomføre med OPS. Alle ligger allerede inne i regjeringens NTP.

Og partiet vil at ordningen med rentekompensasjon for fylkesveiene skal videreføres.

Fra år 2010 ble de tidligere stamveiene omgjort til riksveier, og de tidligere riksveiene omgjort til fylkesveier. Landets fylker eier nå to tredjedeler av veinettet. For å gjøre det billigere for fylkene å oppgradere veiene, innførte regjeringen en ordning som gjør at fylkene kan ta opp rentefrie lån med utgangspunkt i tiltak de ønsker å få gjennomført. Skolebygg, svømmeanlegg og kirkebygg har tidligere hatt slike ordninger tidligere. Det er satt av 2,28 milliarder kroner til dette tidligere.

I den nasjonale transportplanen som nylig ble lagt fram, har regjeringen foreslått å avvikle denne ordningen for nye lån. Høyre mener denne ordningen bør videreføres innenfor en ramme på 200 millioner kroner i året, utover forpliktelsene som allerede er inngått.

– Det er en dyster situasjon for fylkesveinettet. Det er enorme etterslep. Noen snakker om et etterslep av utgifter på 55 milliarder kroner – andre på 75 milliarder. Vi mener det legges for lite midler til dette i den nasjonale transportplanen, sier Øyvind Halleraker til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: Dårlige veier gir ulykker

Fylkesveiene var ikke med i forrige transportplan.

– I transportplanen har regjeringen lagt inn rundt 20 milliarder kroner til det totale fylkesveinettet. 10 milliarder for å styrke rammetilskuddet, 7,5 milliarder til skredsikring på fylkesveiene og 2,28 milliarder til forpliktelser som allerede er inngått med tanke på rentekompensasjon.

– Dette er for snaut. Med denne bevilgningen tar det lang tid å ta igjen etterslepet, mener Halleraker. (ANB)